Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 09:09:45 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8757Tiêu đề: Con lắc đơn
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 09:09:45 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Giúp mình câu  này nhé :)

Một con lắc đơn chiều dài  l =1m, được kéo ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo nằm ngang và buông tay không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2. Chu kì dao động con lắc là T. Vậy T thỏa mãn bất đẳng thức nào sau đây?
A. T>1,986.  B 1,5<T<2   C. 1<T<2   D.0,75<T<1,8Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: kydhhd trong 11:08:37 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Giúp mình câu  này nhé :)

Một con lắc đơn chiều dài  l =1m, được kéo ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo nằm ngang và buông tay không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2. Chu kì dao động con lắc là T. Vậy T thỏa mãn bất đẳng thức nào sau đây?
A. T>1,986.  B 1,5<T<2   C. 1<T<2   D.0,75<T<1,8


mình thử giải cách này xem có đúng không
trường hợp này tốc độ góc của con lắc con lắc thây đổi càng gần VTCB thì tốc độ góc của no càng lớn
nếu ta xét ở gần VTCB thì con lắc dao động điều hòa với tốc độ góc là: [tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{l}}=\sqrt{10}[/tex]
tốc độ góc của con lắc là:[tex]\omega '<\omega =\sqrt{10}[/tex]
nên chu kì của con lắc lắc là:[tex]T>\frac{2\Pi }{\omega }=\frac{2\Pi }{\sqrt{10}}=1,986s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: cool hunter trong 12:14:04 AM Ngày 20 Tháng Chín, 2014
Giúp mình câu  này nhé :)

Một con lắc đơn chiều dài  l =1m, được kéo ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo nằm ngang và buông tay không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2. Chu kì dao động con lắc là T. Vậy T thỏa mãn bất đẳng thức nào sau đây?
A. T>1,986.  B 1,5<T<2   C. 1<T<2   D.0,75<T<1,8


mình thử giải cách này xem có đúng không
trường hợp này tốc độ góc của con lắc con lắc thây đổi càng gần VTCB thì tốc độ góc của no càng lớn
nếu ta xét ở gần VTCB thì con lắc dao động điều hòa với tốc độ góc là: [tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{l}}=\sqrt{10}[/tex]
tốc độ góc của con lắc là:[tex]\omega '<\omega =\sqrt{10}[/tex]
nên chu kì của con lắc lắc là:[tex]T>\frac{2\Pi }{\omega }=\frac{2\Pi }{\sqrt{10}}=1,986s[/tex]

C có thể chứng minh: tốc độ góc của con lắc con lắc thay đổi càng gần VTCB thì tốc độ góc của no càng lớn không?