Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 10:15:09 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8745Tiêu đề: LƯỢNG TỬ VÀ ĐIỆN XC
Gửi bởi: KPS trong 10:15:09 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1)Chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda= 0,2823\mu m[/tex] vào catôt của tế bào quang điện có công thoát êlectron là A=2,4eV. Đặt vào giữa anốt và catốt của tế bào quang điện hiệu điện thế [tex]u_{AK}=4cos(\omega t + \varphi)[/tex] . Tính tỉ số thời gian có dòng quang điện (tqd) và thời gian dòng quang điện bị triệt tiêu [tex]t(t_{h})[/tex] trong một chu kì là:

A. 2   

B. 2/3   

C. 3/2   

D. 1/2

2)Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp RLC, điện dung C = 2μF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức [tex]u=100cos(100\pi t + \pi/3)[/tex]  . Trong khoảng thời gian [tex]5.10^{-3}(s)[/tex] kể từ thời điểm ban đầu, điện lượng chuyển qua điện trở R có độ lớn là

[tex]A.(\sqrt{3} - \sqrt{2}).10^{-4} (C)[/tex]

[tex]B. (1 + \sqrt{3}).10^{-4} (C)[/tex]

[tex]C. (\sqrt{3} + \sqrt{2}).10^{-4} (C)[/tex]

[tex]D. (\sqrt{3} - 1).10^{-4} (C)[/tex]

Thầy và các bạn giúp mình 2 bài này vơi ^^


Tiêu đề: Trả lời: LƯỢNG TỬ VÀ ĐIỆN XC
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:23:59 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1)Chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda= 0,2823\mu m[/tex] vào catôt của tế bào quang điện có công thoát êlectron là A=2,4eV. Đặt vào giữa anốt và catốt của tế bào quang điện hiệu điện thế [tex]u_{AK}=4cos(\omega t + \varphi)[/tex] . Tính tỉ số thời gian có dòng quang điện (tqd) và thời gian dòng quang điện bị triệt tiêu [tex]t(t_{h})[/tex] trong một chu kì là:
A. 2   

B. 2/3   

C. 3/2   

D. 1/2

độ lớn điện áp hãm: [tex]\left|U_h \right|=\frac{\frac{hc}{\lambda }-A}{\left|e \right|}=2V[/tex]

[tex]\Rightarrow U_h=-2V[/tex]

dòng điện xoay chiều có biên từ -4V  -> +4V

từ -2V -> -4V sẽ không có dòng quang điện => trong 1T thời gian không có dòng quang điện là 2.T/6
từ -2V -> +4V thì có dòng quang điện => trong 1T thời gian có dòng quang điện là 2.(T/12+T/4)

=> tỉ số là 2.


Tiêu đề: Trả lời: LƯỢNG TỬ VÀ ĐIỆN XC
Gửi bởi: KPS trong 10:34:17 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
3) Mạch điện xoay chiều gồm biến trở, cuộn dây, tụ điện ghép nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t.[/tex] (với U, w không đổi). Khi biến trở có giá trị [tex]R=75\Omega[/tex] thì công suất tiêu thụ trên biến trở max. Biết điện trở cuộn dây và tổng trở có giá trị nguyên. Điện trở cuộn dây là?

A.21

B.15

C.12

D.35

giúp mình thêm câu này nữa nhé. hi


Tiêu đề: Trả lời: LƯỢNG TỬ VÀ ĐIỆN XC
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:40:42 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

2)Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp RLC, điện dung C = 2μF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức [tex]u=100cos(100\pi t + \pi/3)[/tex]  . Trong khoảng thời gian [tex]5.10^{-3}(s)[/tex] kể từ thời điểm ban đầu, điện lượng chuyển qua điện trở R có độ lớn là

[tex]A.(\sqrt{3} - \sqrt{2}).10^{-4} (C)[/tex]

[tex]B. (1 + \sqrt{3}).10^{-4} (C)[/tex]

[tex]C. (\sqrt{3} + \sqrt{2}).10^{-4} (C)[/tex]

[tex]D. (\sqrt{3} - 1).10^{-4} (C)[/tex]

Thầy và các bạn giúp mình 2 bài này vơi ^^
Bài này một là tính tích phân từ 0 đến T/2 rồi tính q trong thời gian t Ko thì làm cách này giống thầy Quang Dương 
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8718.msg40675#msg40675http://


Tiêu đề: Trả lời: LƯỢNG TỬ VÀ ĐIỆN XC
Gửi bởi: kydhhd trong 10:54:07 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
3) Mạch điện xoay chiều gồm biến trở, cuộn dây, tụ điện ghép nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t.[/tex] (với U, w không đổi). Khi biến trở có giá trị [tex]R=75\Omega[/tex] thì công suất tiêu thụ trên biến trở max. Biết điện trở cuộn dây và tổng trở có giá trị nguyên. Điện trở cuộn dây là?

A.21

B.15

C.12

D.35

giúp mình thêm câu này nữa nhé. hi
Pmax khi [tex]R^{2}=r^{2}+(Zl-Zc)^{2}=75^{2}[/tex]
tông trở
[tex]Z^{2}=(75+r)^{2}+(Zl-Zc)^{2}=(75+r)^{2}+75^{2}-r^{2}=150(75+r)[/tex]
Z nguyên nên :[tex]150(75+r)[/tex] là 1 số chính phương, thay từng gia trị của r từ đáp án thấy r= 21 thỏa mãn