Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 08:25:15 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8738Tiêu đề: bài tập hữu cơ cầncác bạn giúp
Gửi bởi: gmvd trong 08:25:15 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
câu 1
ỗn hợp X gồm CH3CH2COOH, HCOOH, C6H5COOH và HOOC-CH2-COOH. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 20,16 lít khí CO2 . Mặc khác , đôtchuays hoàn toàn m gam X cần cần 26,88 lít khí O2 thu được 52,8 gam CO2 và y mol H2O. giá trị của y là
A. 1,9      B. 2,1       C. 1,8     D. 1,6
câu 2
CHO 38,6 hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và FeCO3 vào một bình chứa không không khí, Nung bình đến khi các phản ứng  xảy ra hoàn toàn thu được 9,24 lít hỗn khí Y gồm 3 chất khí và m gam chất rắn Z. Giá trị m là
A.22,88 gam             B. 20 gam                     C. 20,59              D. 18

cam ơn nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hữu cơ cầncác bạn giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:53:51 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
câu 1
Gọi số mol của các muối đơn chức là a số mol muối đa chức là b
tác dụng với NaHCO3=>0,9mol co2=>a+2b=0,9
đốt cần 1,2 mol o2=>1,2 mol nước
bảo toàn o2 ta có:a+2b+1,2=1,2+y/2=>y=1.8 mol


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hữu cơ cầncác bạn giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:56:55 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

câu 2
CHO 38,6 hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và FeCO3 vào một bình chứa không không khí, Nung bình đến khi các phản ứng  xảy ra hoàn toàn thu được 9,24 lít hỗn khí Y gồm 3 chất khí và m gam chất rắn Z. Giá trị m là
A.22,88 gam             B. 20 gam                     C. 20,59              D. 18

cam ơn nhiêu
Fe(NO3)2 -->FeO+No2+1/2O2  FeCO3--->FeO+Co2+1/2O2
  x mol                                       y mol
giải hệ tìm kết quả nhé


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hữu cơ cầncác bạn giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:13:28 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

câu 2
CHO 38,6 hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và FeCO3 vào một bình chứa không không khí, Nung bình đến khi các phản ứng  xảy ra hoàn toàn thu được 9,24 lít hỗn khí Y gồm 3 chất khí và m gam chất rắn Z. Giá trị m là
A.22,88 gam             B. 20 gam                     C. 20,59              D. 18

cam ơn nhiêu
Fe(NO3)2 -->FeO+No2+1/2O2  FeCO3--->FeO+Co2+1/2O2
  x mol                                       y mol
giải hệ tìm kết quả nhé
Bạn bị lừa tình rồi,hệ này sẽ không ra kết quả đâu
Đây là lời giải
[tex] Fe(NO_3)_2 \to FeO + 2NO_2 + \frac{1}{2}O_2 [/tex]
              a                a        2a                      0,5a         
[tex] FeCO_3 \to FeO + CO_2  [/tex]
          b              b         b
[tex] 2FeO + \frac{1}{2}O_2 \to Fe_2O_3 [/tex]
         a+b          0,25(a+b) 
Do đề nói sau phản ứng thu được 3 khí gồm: [tex] CO_2, NO_2,O_2 dư [/tex]
Ta có 2a+b+0,5a-0,25(a+b)=0,4125
[tex] \to 2,25a + 0,75b =0,4125 [/tex] (1)
[tex] m_{hh}= 180a + 116b = 38,6 [/tex] (2)
Từ (1),(2) [tex] \to [/tex] a=0,15 , b=0,1
Rắn Z là [tex] Fe_2O_3 \frac{0,15+0,1}{2} \to m=20g [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hữu cơ cầncác bạn giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:20:20 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Đây là khu vực dành cho Vật Lý mà bạn sao lại post ở đây chứ,lần sau nhớ post đúng chỗ nha bạn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hữu cơ cầncác bạn giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:21:20 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Hay đấy
cảm ơn nhé mình nghĩ đơn giạn qua
heeeeeeee
 =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d>