Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 12:44:17 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8723Tiêu đề: giúp em đề Thuận Thành Bắc Ninh
Gửi bởi: asama_an32 trong 12:44:17 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1. Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần và 2 tụ điện giống nhau mắc nt. Hai bản của 1 tụ đc nối với nhau bằng khóa K. Ban đầu khóa K mở, cung cấp NL cho mạch dao động thì điện áp cực đại giữa 2 cuộn dây là [tex]8\sqrt{6}[/tex] V. Sau đó vào đúng thời điểm dòng điện qua cuộn dây có cường độ bằng giá trị hiệu dụng thì đóng khóa K. Điện áp cực đại giữa 2 đầu cuộn dây sau khi đóng khóa K là
A. [tex]12\sqrt{3}[/tex]V
B. 12V
C. 16V
D. [tex]14\sqrt{6}[/tex]V

2.
Đặt điện áp xoay chiều có gtri hiệu dụng ko đổi, tần số 50Hz vào 2 đầu đoạn amch5 mắc nt gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần độ tự cảm [tex]L = \frac{3}{\pi}[/tex] H và tụ điện xoay. Điều chỉnh góc xoay đến giá trị [tex]30^o[/tex] và [tex]\60^o[/tex] thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị điện dung của tụ bằng
A. [tex]\frac{10^{-4}}{6\pi}[/tex] hoặc [tex]\frac{10^{-4}}{3\pi}[/tex]
B. [tex]\frac{10^{-4}}{2\pi}[/tex] hoặc [tex]\frac{10^{-4}}{\pi}[/tex]
C. [tex]\frac{10^{-4}}{4\pi}[/tex] hoặc [tex]\frac{10^{-4}}{2\pi}[/tex]
D. [tex]\frac{10^{-4}}{8\pi}[/tex] hoặc [tex]\frac{10^{-4}}{4\pi}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề Thuận Thành Bắc Ninh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:58:18 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1. Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần và 2 tụ điện giống nhau mắc nt. Hai bản của 1 tụ đc nối với nhau bằng khóa K. Ban đầu khóa K mở, cung cấp NL cho mạch dao động thì điện áp cực đại giữa 2 cuộn dây là [tex]8\sqrt{6}[/tex] V. Sau đó vào đúng thời điểm dòng điện qua cuộn dây có cường độ bằng giá trị hiệu dụng thì đóng khóa K. Điện áp cực đại giữa 2 đầu cuộn dây sau khi đóng khóa K là
A. [tex]12\sqrt{3}[/tex]V
B. 12V
C. 16V
D. [tex]14\sqrt{6}[/tex]V

khi [tex]i=I=\frac{I_0}{\sqrt{2}}[/tex] thì năng lượng từ  [tex]W_L=\frac{1}{2}Li^2=\frac{1}{2}.\frac{1}{2}LI_0^2=\frac{W}{2}[/tex]

=> năng lượng điện là  [tex]W_C_b=\frac{W}{2}\Rightarrow W_C_1=W_C_2=\frac{W}{4}[/tex]vì hai tụ giống nhau

khi đóng k là bỏ đi 1 tụ hay bỏ đi 1/4 năng lượng mạch => còn lại 3/4

hay W' = 3/4W [tex]\Leftrightarrow \frac{1}{2}CU'_0^2=\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{C}{2}U'_0 =>U'_0=12V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề Thuận Thành Bắc Ninh
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:00:36 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1. Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần và 2 tụ điện giống nhau mắc nt. Hai bản của 1 tụ đc nối với nhau bằng khóa K. Ban đầu khóa K mở, cung cấp NL cho mạch dao động thì điện áp cực đại giữa 2 cuộn dây là [tex]8\sqrt{6}[/tex] V. Sau đó vào đúng thời điểm dòng điện qua cuộn dây có cường độ bằng giá trị hiệu dụng thì đóng khóa K. Điện áp cực đại giữa 2 đầu cuộn dây sau khi đóng khóa K là
A. [tex]12\sqrt{3}[/tex]V
B. 12V
C. 16V
D. [tex]14\sqrt{6}[/tex]V


Vào thời điểm dòng điện qua cuộn dây có cường độ bằng giá trị hiệu dụng năng lượng từ trường :

[tex]W_{B} = \frac{1}{2}L\frac{I_{0}^{2}}{2} = \frac{1}{2}W[/tex]

Năng lượng điện trường lúc đó :[tex]W_{E} = W - W_{B} = \frac{1}{2}W[/tex]

Năng lượng điện trường của mỗi tụ lúc đó : [tex]W_{C} = \frac{1}{2}W_{E} = \frac{1}{4}W[/tex]

Năng lượng toàn phần sau khi đóng khóa K : [tex]W' = W - W_{C} = \frac{3}{4}W[/tex]

Hay : [tex]\frac{1}{2} CU'_{0}^{2} = \frac{3}{4}.\frac{1}{2} \frac{C}{2}U_{0}^{2}[/tex]

Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề Thuận Thành Bắc Ninh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:11:46 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
2. Đặt điện áp xoay chiều có gtri hiệu dụng ko đổi, tần số 50Hz vào 2 đầu đoạn amch5 mắc nt gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần độ tự cảm [tex]L = \frac{3}{\pi}[/tex] H và tụ điện xoay. Điều chỉnh góc xoay đến giá trị [tex]30^o[/tex] và [tex]\60^o[/tex] thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị điện dung của tụ bằng
A. [tex]\frac{10^{-4}}{6\pi}[/tex] hoặc [tex]\frac{10^{-4}}{3\pi}[/tex]
B. [tex]\frac{10^{-4}}{2\pi}[/tex] hoặc [tex]\frac{10^{-4}}{\pi}[/tex]
C. [tex]\frac{10^{-4}}{4\pi}[/tex] hoặc [tex]\frac{10^{-4}}{2\pi}[/tex]
D. [tex]\frac{10^{-4}}{8\pi}[/tex] hoặc [tex]\frac{10^{-4}}{4\pi}[/tex]

[tex]Z_L=300\Omega[/tex]

gọi C1 và C2 là điện dung ứng với góc [tex]30^0[/tex] và [tex]60^0[/tex] thì C2 = 2C1

[tex]=> Z_C_1=2Z_C2[/tex]

2 giá trị của C cho cùng công suất => [tex]Z_1=Z_2=>Z_C_1+Z_C_2=2Z_L[/tex] [tex]\Leftrightarrow 3Z_c_2=600[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_C_2=200\Omega ; Z_C_1=400\Omega[/tex]

[tex]\Rightarrow C_2=\frac{10^-^4}{2\pi }F; C_1=\frac{10^-^4}{4\pi }F[/tex]