Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 11:44:36 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8719Tiêu đề: Giúp em về năng lượng hạt nhân và phóng xạ
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 11:44:36 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu 1:Bắn 1 hạt [tex]\inline \alpha[/tex] có động năng 4MeV vào hạt nhân 147N đứng yên gây ra phản ứng: [tex]\inline \alpha[/tex]+ 147N--->  11H+ 178O. Hai hạt sinh ra có cùng động năng và vận tốc của hạt nhân oxy là 3,98.106m/s. Khối lượng hạt nhân gần bằng số khối tính theo đơn vị u=1,66.10-27kg..Năng lượng của phản ứng hạt nhân là?
A.1,51MeV
B.1,21MeV
C.-1,51MeV
D.-1,21MeV

Câu 2:Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y và hạt nhân X là 0,5. Tại thời điểm t2=t1+2T thì tỉ lệ đó là?
A.3
B.4
C.6
D.5

Câu 3:Chọn phương án đúng. Năng lượng toả ra của phản ứng nhiệt hạch Wnh và phản ứng phân hạch Wph ứng với cùng một khối nhiên liệu?
A.Wnh<Wph
B.Wnh>Wph
C.Wnh=Wph
D.không đủ yếu tố xác định


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em về năng lượng hạt nhân và phóng xạ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:33:35 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Câu 2:Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y và hạt nhân X là 0,5. Tại thời điểm t2=t1+2T thì tỉ lệ đó là?
A.3
B.4
C.6
D.5

Câu 3:Chọn phương án đúng. Năng lượng toả ra của phản ứng nhiệt hạch Wnh và phản ứng phân hạch Wph ứng với cùng một khối nhiên liệu?
A.Wnh<Wph
B.Wnh>Wph
C.Wnh=Wph
D.không đủ yếu tố xác định
Câu2.
t1: Ny/Nx = 1/2 <---> [tex]\frac{1-2^{-t1/T}}{2^{-t1/T}}[/tex]=1/2
   
---> 2-t1/T=2/3

t2=t1+2T: Ny/Nx=[tex]\frac{1-2^{-(t1+2T)/T}}{2^{-(t1+2T)/T}}[/tex]
<--->Ny/Nx=[tex]\frac{3}{2^{-t1/T}}+1/2[/tex] ---> 9/2 +1/2 =5

Câu 3 .đáp án B
 Tiêu đề: Trả lời: Giúp em về năng lượng hạt nhân và phóng xạ
Gửi bởi: kydhhd trong 09:27:58 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 1:Bắn 1 hạt [tex]\inline \alpha[/tex] có động năng 4MeV vào hạt nhân 147N đứng yên gây ra phản ứng: [tex]\inline \alpha[/tex]+ 147N--->  11H+ 178O. Hai hạt sinh ra có cùng động năng và vận tốc của hạt nhân oxy là 3,98.106m/s. Khối lượng hạt nhân gần bằng số khối tính theo đơn vị u=1,66.10-27kg..Năng lượng của phản ứng hạt nhân là?
A.1,51MeV
B.1,21MeV
C.-1,51MeV
D.-1,21MeV

năng lượng của phản ứng là
[tex]E=W_{\alpha }-W_{o}-W_{H}=W_{\alpha }-2W_{o}=4-\frac{(3,98.10^{6})^{2}.17.1.66.10^{-27}}{1,6.10^{-13}}=1.21MeV[/tex]