Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: beokute trong 10:45:45 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8712Tiêu đề: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 10:45:45 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
bài 1:đặt điện áp u=Ucan2*cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp.đoạn mạch AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L,đoạn mạch NB chỉ có tụ điện có điện dung C.khi điều chỉnh tần số góc w tới giá trị w=w1 thì điện áphiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R.để dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB thì phải điều chỉnh tần số w tới giá trị?

bài 2:1 con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2N/m và vật nhỏ có khối lượng 40g.hệ số ma sát trượt giữa mặt phẳng nằm ngang và vật là 0,1.ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 20cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần.tốc đọ lớn nhất vật đạt được là?

bài 3:dao động LC.khi hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn cảm là 1,2 thì cường độ dòng điện bằng 1,8mA.còn khi hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm là 0,9 thì cường độ dòng điện là 2,4mA.biết L=5mH.điện dung của tụ điện và năng lượng điện từ là?

bài 4:trong thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 0,3mm.D=1,5m.chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,4micromet;0,5micromet;0,6micromet.khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu đo được trên màn là:


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:53:03 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
bài 1:đặt điện áp u=Ucan2*cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp.đoạn mạch AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L,đoạn mạch NB chỉ có tụ điện có điện dung C.khi điều chỉnh tần số góc w tới giá trị w=w1 thì điện áphiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R.để dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB thì phải điều chỉnh tần số w tới giá trị?
bài 2:1 con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2N/m và vật nhỏ có khối lượng 40g.hệ số ma sát trượt giữa mặt phẳng nằm ngang và vật là 0,1.ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 20cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần.tốc đọ lớn nhất vật đạt được là?
bài 3:dao động LC.khi hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn cảm là 1,2 thì cường độ dòng điện bằng 1,8mA.còn khi hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm là 0,9 thì cường độ dòng điện là 2,4mA.biết L=5mH.điện dung của tụ điện và năng lượng điện từ là?
bài 4:trong thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 0,3mm.D=1,5m.chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,4micromet;0,5micromet;0,6micromet.khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu đo được trên màn là:
1.UAn không phụ thuộc vào R ZL=ZC/2 khi dòng điện trong mạch cùng pha với i thì cộng hưởng=>W
2.Vomax=W.(A-[tex]\frac{\mu mg}{k}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:57:10 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

bài 3:dao động LC.khi hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn cảm là 1,2 thì cường độ dòng điện bằng 1,8mA.còn khi hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm là 0,9 thì cường độ dòng điện là 2,4mA.biết L=5mH.điện dung của tụ điện và năng lượng điện từ là?
bài 4:trong thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 0,3mm.D=1,5m.chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,4micromet;0,5micromet;0,6micromet.khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu đo được trên màn là:
U và i vuông pha
giải hệ [tex]\left(\frac{U1}{Uo} \right)^{2}+\left(\frac{I1}{Io} \right)^{2}=1[/tex]và[tex]\left(\frac{U1}{Uo} \right)^{2}+\left(\frac{I1}{Io} \right)^{2}=\left(\frac{U2}{Uo} \right)^{2}+\left(\frac{I2}{Io} \right)^{2}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:58:41 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
bài 1:đặt điện áp u=Ucan2*cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp.đoạn mạch AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L,đoạn mạch NB chỉ có tụ điện có điện dung C.khi điều chỉnh tần số góc w tới giá trị w=w1 thì điện áphiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R.để dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB thì phải điều chỉnh tần số w tới giá trị?

ta có: [tex]U_A_N=I.Z_A_N=\frac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}}\sqrt{R^2+Z_L^2}[/tex]

để [tex]U_A_N[/tex] không phụ thuộc R thì: [tex]\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}=\sqrt{R^2+Z_L^2}[/tex]

[tex]\Rightarrow 2Z_L=Z_c\Rightarrow \omega _1=\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{LC}}[/tex]

khi cộng hưởng thì [tex]\omega =\frac{1}{\sqrt{LC}}=\sqrt{2}\omega _1[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:02:57 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

bài 3:dao động LC.khi hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn cảm là 1,2 thì cường độ dòng điện bằng 1,8mA.còn khi hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm là 0,9 thì cường độ dòng điện là 2,4mA.biết L=5mH.điện dung của tụ điện và năng lượng điện từ là?

[tex]W=\frac{Cu_1^2}{2}+\frac{Li_1^2}{2}=\frac{Cu_2^2}{2}+\frac{Li_2^2}{2} => C=2.10^{-8}F[/tex]
thế vào PT trên => năng lượng điện từ là WTiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:04:46 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu 4. tính xem khoảng vân nào ngắn nhất và không trung với vân khác thì chọn hoặc bạn xem giải chi tiết thi thư DH vinh lần 2 có đáp án chi tiết rồi lên diễn đần tìm nhé


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:07:49 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
bài 2:1 con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2N/m và vật nhỏ có khối lượng 40g.hệ số ma sát trượt giữa mặt phẳng nằm ngang và vật là 0,1.ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 20cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần.tốc đọ lớn nhất vật đạt được là?

trong 1/4 T đầu tiên độ giảm biên độ là: [tex]\Delta A=\frac{\mu mg}{k}=2cm[/tex]

"biên độ" còn : A' = A - 2 =18 cm => [tex]v'_m_a_x =\omega A'=90\sqrt{2}cm/s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:17:08 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
bài 4:trong thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 0,3mm.D=1,5m.chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,4micromet;0,5micromet;0,6micromet.khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu đo được trên màn là:

tại vị trí trùng ta có: [tex]k_1\lambda _1=k_2\lambda _2=k_3\lambda _3[/tex]

[tex]\Rightarrow k_2=\frac{4}{5}k_1;k_3=\frac{2}{3}k_1[/tex]

k2 và k3 nguyên nên k1 là bội số chung của 5 và 3 => k1 = 15,30,45,.....

vân cùng màu O và gần O nhất =>k1 = 15 => [tex]x_1=k_1\frac{\lambda _1D}{a}=30mm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:28:07 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
bài 4:trong thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 0,3mm.D=1,5m.chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,4micromet;0,5micromet;0,6micromet.khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu đo được trên màn là:

tại vị trí trùng ta có: [tex]k_1\lambda _1=k_2\lambda _2=k_3\lambda _3[/tex]

[tex]\Rightarrow k_2=\frac{4}{5}k_1;k_3=\frac{2}{3}k_1[/tex]

k2 và k3 nguyên nên k1 là bội số chung của 5 và 3 => k1 = 15,30,45,.....

vân cùng màu O và gần O nhất =>k1 = 15 => [tex]x_1=k_1\frac{\lambda _1D}{a}=30mm[/tex]


bạn xem lại đề nhé
]khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu đo được trên màn là:


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:56:30 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

bài 4:trong thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 0,3mm.D=1,5m.chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,4micromet;0,5micromet;0,6micromet.khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu đo được trên màn là:

khoảng cách ngắn nhất của 2 vân sùng màu là 2 vân đơn sắc có bước sóng ngắn nhất và bằng khoảng vân của nó
x=i1=2mm


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:35:04 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
bài 4:trong thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 0,3mm.D=1,5m.chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,4micromet;0,5micromet;0,6micromet.khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu đo được trên màn là:

tại vị trí trùng ta có: [tex]k_1\lambda _1=k_2\lambda _2=k_3\lambda _3[/tex]

[tex]\Rightarrow k_2=\frac{4}{5}k_1;k_3=\frac{2}{3}k_1[/tex]

k2 và k3 nguyên nên k1 là bội số chung của 5 và 3 => k1 = 15,30,45,.....

vân cùng màu O và gần O nhất =>k1 = 15 => [tex]x_1=k_1\frac{\lambda _1D}{a}=30mm[/tex]


bạn xem lại đề nhé
]khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu đo được trên màn là:


chọn 1 vân là VS trung tâm, vân gần nhất cùng màu với VS trung tâm ứng với k1 là BSC nhỏ nhất của 3 và 5
nên lúc này x1 = đáp số.

nếu khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân cùng màu thôi, chưa biết màu gì. có thể là màu trùng nhau của các bước sóng 1,2; 2,3; 3,1.hay giữa 2 VS của đơn sắc 1, 2 hay 3.không lẽ mình tìm hết mấy trường hợp này rồi xem kết quả nào nhỏ nhất rồi chọn ??? 8-x. Nên mình nghĩ đây là khoảng cách giữa 2 VS cùng màu VSTT ^-^


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 02:55:58 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
chủ topic cho mình hỏi đáp án đúng là bao nhiêu vậy bạn


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 05:30:57 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
chủ topic cho mình hỏi đáp án đúng là bao nhiêu vậy bạn
đáp án là 2mm bạn ạ


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử khó cần giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 05:35:54 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
bài 4:trong thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 0,3mm.D=1,5m.chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,4micromet;0,5micromet;0,6micromet.khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu đo được trên màn là:

tại vị trí trùng ta có: [tex]k_1\lambda _1=k_2\lambda _2=k_3\lambda _3[/tex]
mình nghĩ phải là khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng có bước sóng nhỏ nhất chứ không phải đến vị trí trùng của lamdda1 và lamđa2
[tex]\Rightarrow k_2=\frac{4}{5}k_1;k_3=\frac{2}{3}k_1[/tex]

k2 và k3 nguyên nên k1 là bội số chung của 5 và 3 => k1 = 15,30,45,.....

vân cùng màu O và gần O nhất =>k1 = 15 => [tex]x_1=k_1\frac{\lambda _1D}{a}=30mm[/tex]


bạn xem lại đề nhé
]khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu đo được trên màn là:


chọn 1 vân là VS trung tâm, vân gần nhất cùng màu với VS trung tâm ứng với k1 là BSC nhỏ nhất của 3 và 5
nên lúc này x1 = đáp số.

nếu khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân cùng màu thôi, chưa biết màu gì. có thể là màu trùng nhau của các bước sóng 1,2; 2,3; 3,1.hay giữa 2 VS của đơn sắc 1, 2 hay 3.không lẽ mình tìm hết mấy trường hợp này rồi xem kết quả nào nhỏ nhất rồi chọn ??? 8-x. Nên mình nghĩ đây là khoảng cách giữa 2 VS cùng màu VSTT ^-^