Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:58:46 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8700Tiêu đề: sóng cơ khó quá không làm dc
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:58:46 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
2.TRong thí nghiệm về sóng tạo giao thoa trên mặt nước 2 nguồn s1 và s2.Dao động cùng pha trên cùng 1 phương truyền sóng,dao động cùng biên độ và có chung 1 tần số f=10Hz.trên mặt nước xuất hiện một điểm M gần S1S2 nhất dao đông cùng pha và vuông góc với S1S2 tại S1.cách S1 1 khoảng là 8cm biết rằng biên độ dao động tổng hợp tại M bằng biên độ dao động của của từng thành phần MÀ điểm M nhận được.vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 2,4m/s(coi biên độ sóng không suy giảm trong suốt quá trình truyền sóng).Tìm khoảng cách S1S2.

ai giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó quá không làm dc
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:31:11 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
[tex]\lambda =24cm[/tex] gọi MS1=d1; MS2=d2
Vì biên độ tổng hợp =biên độ từng thành phần=>(d2-d1)[tex]\Pi[/tex]
/[tex]\lambda[/tex]=K[tex]\Pi[/tex]=>d2-d1=24k
mặt khác M cùng pha với nguồn mà hai nguồn giống nhau=>d1+d2=48k
nhưng nếu cho MS1=8cm thì không có nghiêm mọi người xem thử em giải sai chỗ nào ạ
Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó quá không làm dc
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:07:47 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
2.TRong thí nghiệm về sóng tạo giao thoa trên mặt nước 2 nguồn s1 và s2.Dao động cùng pha trên cùng 1 phương truyền sóng,dao động cùng biên độ và có chung 1 tần số f=10Hz.trên mặt nước xuất hiện một điểm M gần S1S2 nhất dao đông cùng pha và vuông góc với S1S2 tại S1.cách S1 1 khoảng là 8cm biết rằng biên độ dao động tổng hợp tại M bằng biên độ dao động của của từng thành phần MÀ điểm M nhận được.vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 2,4m/s(coi biên độ sóng không suy giảm trong suốt quá trình truyền sóng).Tìm khoảng cách S1S2.

ai giúp mình với

có phải điêm M nằm trên đường thẳng vuông góc S1S2 tại S1 ???
[tex]\lambda =\frac{v}{f}=24cm[/tex]

gọi biên độ của hai ngồn là a
biên độ của M là: [tex]A_M=2a\left|cos\frac{\pi }{\lambda}(d_2-d_1)\right|=a[/tex]

giải lượng giác ta được: [tex]d_2-d_1=(k+\frac{1}{3})\lambda[/tex] (1)

pt sóng do nguồn S1 truyền tới M là: [tex]u_1_M=acos(\omega t-\frac{2\pi d_1}{\lambda })[/tex]

pt sóng do nguồn S2 truyền tới M là: [tex]u_2_M=acos(\omega t-\frac{2\pi d_2}{\lambda })[/tex]

để biên của M là a thì 2 pt trên lệch nhau [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex]  [tex]\Leftrightarrow \frac{2\pi }{\lambda }(d_2-d_1)=\frac{2\pi }{3}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow d_2-d_1=8cm[/tex] (2) tới đây không cần kết quả (1) vẫn giải ra
=> d2 = 16cm => [tex]S_1S_2=\sqrt{16^2-8^2}=8\sqrt{3}cm[/tex]

chữ màu đỏ và cách giải  mọi người nghiên cứu giúp với :DTiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó quá không làm dc
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:21:48 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Mình vừa nhìn lại và thấy từ pt (1) => k không âm vì d2 > d1.

và [tex]d_1=d_2-(k+\frac{1}{3})\lambda[/tex], nếu để d1 min thì khó mà chọn được k.

còn pt 2 thì thiếu tính tổng quát: độ lệch pha là [tex]\frac{2\pi }{3}+k2\pi[/tex]

Haizz...... 8-x, để mình nghiên cứu lại xem....Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó quá không làm dc
Gửi bởi: havang1895 trong 10:26:51 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
2.TRong thí nghiệm về sóng tạo giao thoa trên mặt nước 2 nguồn s1 và s2.Dao động cùng pha trên cùng 1 phương truyền sóng,dao động cùng biên độ và có chung 1 tần số f=10Hz.trên mặt nước xuất hiện một điểm M gần S1S2 nhất dao đông cùng pha và vuông góc với S1S2 tại S1.cách S1 1 khoảng là 8cm biết rằng biên độ dao động tổng hợp tại M bằng biên độ dao động của của từng thành phần MÀ điểm M nhận được.vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 2,4m/s(coi biên độ sóng không suy giảm trong suốt quá trình truyền sóng).Tìm khoảng cách S1S2.

ai giúp mình với

[tex]\frac{\pi .\left(d2-d1 \right)}{\lambda}=\frac{\pm\pi }{3}+k\pi [/tex]
[tex]\frac{\pi .\left(d2-d1 \right)}{\lambda}=\frac{\pm.2\pi }{3}+k\pi[/tex]

Với 1, cos mang dấu dương nên: d2 - d1 = 8 + 24k; d2 + d1 = 48k --> k = 1, d2 = 40 --> S1S2 = 8can24 = 16can6.

Với 2, cos mang dấu âm nên trong biểu thức tính pha thêm vào pi: d2 - d1 = - 16 + 24k; d2 + d1 = - 24 + 48k --> 2d1 = 24k - 8 --> k = 1 --> d2 = 16 --> S1S2 = 8can3

Cùng pha gần S1S2 nhất khi d2 min, chọn kết quả 2: 8can3


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó quá không làm dc
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:27:26 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
mình nhầm mất phương trình tổng quát là 2a.cos ...............cứ nghĩ là a rồi làm luôn
bạn thử sửa lại  tính xem đúng kết quả không
thông cảm nhé


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó quá không làm dc
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:11:12 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
2.TRong thí nghiệm về sóng tạo giao thoa trên mặt nước 2 nguồn s1 và s2.Dao động cùng pha trên cùng 1 phương truyền sóng,dao động cùng biên độ và có chung 1 tần số f=10Hz.trên mặt nước xuất hiện một điểm M gần S1S2 nhất dao đông cùng pha và vuông góc với S1S2 tại S1.cách S1 1 khoảng là 8cm biết rằng biên độ dao động tổng hợp tại M bằng biên độ dao động của của từng thành phần MÀ điểm M nhận được.vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 2,4m/s(coi biên độ sóng không suy giảm trong suốt quá trình truyền sóng).Tìm khoảng cách S1S2.

ai giúp mình với
thực sự trieubeo cũng chưa hiểu câu tô đen phía trên nó thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó quá không làm dc
Gửi bởi: havang1895 trong 07:25:12 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
2.TRong thí nghiệm về sóng tạo giao thoa trên mặt nước 2 nguồn s1 và s2.Dao động cùng pha trên cùng 1 phương truyền sóng,dao động cùng biên độ và có chung 1 tần số f=10Hz.trên mặt nước xuất hiện một điểm M gần S1S2 nhất dao đông cùng pha và vuông góc với S1S2 tại S1.cách S1 1 khoảng là 8cm biết rằng biên độ dao động tổng hợp tại M bằng biên độ dao động của của từng thành phần MÀ điểm M nhận được.vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 2,4m/s(coi biên độ sóng không suy giảm trong suốt quá trình truyền sóng).Tìm khoảng cách S1S2.

ai giúp mình với
thực sự trieubeo cũng chưa hiểu câu tô đen phía trên nó thế nào?

Gần nhất theo tớ hiểu là bậc lớn nhất hay kmax còn d2min


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó quá không làm dc
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:17:15 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
câu màu đen đó có nghĩa là trên đường thẳng qua S1 và vuông góc với S1S2 tại S1, M gần S1 nhất và dao động cùng pha với S1