Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 08:50:48 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8698Tiêu đề: cần giup đỡ vài bài tập hóa học
Gửi bởi: gmvd trong 08:50:48 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 1
một hỗn hợp X có khối lượng m gam gồm Ba và Al. cho m gam x tác dụng với nước dư, thu được 8,96 lít H2. cho m gam X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 22,4 lít khí H2. (Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ởddieeufe kiện tiêu chuẩn. m có giá trị là
A. 29,9            B. 27,2                 C. 16,8                D. 24,6
câu 2
cho V lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M, và Ba(OH)2 0,75 M thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 6,272 l             B. 8,064 l                   C. 8,512 l            D. 2,688 l
câu 3
cho sơ đồ phản ứng
CH2=CH2 + KMnO4  +H2SO4 ----> (COOH)2 + MnSO4    + K2SO4 + H2O

tỉ lệ về hệ số giữa chất khử và chất oxi hóa tương ứng là
A. 5:2           B. 2:5                C. 1:2          D:2:1

các bạn có thể chỉ mình cách cân bằng phương trình loại này không, minh không biết cân bằng. cảm ơn nhiềuTiêu đề: Trả lời: cần giup đỡ vài bài tập hóa học
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:02:01 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 1
một hỗn hợp X có khối lượng m gam gồm Ba và Al. cho m gam x tác dụng với nước dư, thu được 8,96 lít H2. cho m gam X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 22,4 lít khí H2. (Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ởddieeufe kiện tiêu chuẩn. m có giá trị là
A. 29,9            B. 27,2                 C. 16,8                D. 24,6
Gọi a,b lần lượt là số mol Ba và Al

Khi cho hỗn hợp X tác dụng với nước dư:
[tex] Ba + 2H_2O \to Ba(OH)_2 + H_2 [/tex]
[tex] 2Al + Ba(OH)_2 + 2H_2O \to Ba(AlO_2)_2 + 3H_2 [/tex]
 [tex] n_{H_2}=a + 3a=0,4 \to a=0,1 [/tex]
Khi cho hỗn hợp X tác dụng với [tex] Ba(OH)_2 dư [/tex]
[tex] Ba + 2H_2O \to Ba(OH)_2 + H_2 [/tex]
[tex] 2Al + Ba(OH)_2 dư + 2H_2O \to Ba(AlO_2)_2 + 3H_2 [/tex]
[tex] n_{H_2}=a + 1,5b =1 \to b=0,6 [/tex]
[tex] \to m=137.0,1 + 0,6.27 =29,9 g [/tex]
Tiêu đề: Trả lời: cần giup đỡ vài bài tập hóa học
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:14:28 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

câu 2
cho V lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M, và Ba(OH)2 0,75 M thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 6,272 l             B. 8,064 l                   C. 8,512 l            D. 2,688 l
Chuẩn bị [tex] n_{OH^-}=n_{KOH} + 2n_{Ba(OH)_2}=0,5 [/tex]
             [tex] n_{kết tủa} = n_{BaCO_3}=n_{CO_3^{2-}}=0,14 [/tex]
   [tex] CO_2 + OH^- \to HCO_3^- [/tex] (1)
   [tex] OH^- + HCO_3^- \to CO_3^{2-} + H_2O [/tex] (2)
Để V lớn nhất thì [tex] OH^- [/tex] phải dư nghĩa là phải xảy ra pứ (2)
[tex] n_{OH^-_{dư}}=n_{CO_3^{2-}}=0,14 [/tex]
[tex] \to n_{CO_2}=n_{OH^-} (1) =0,5-0,14=0,36 [/tex]
[tex] \to V = B [/tex]
           Tiêu đề: Trả lời: cần giup đỡ vài bài tập hóa học
Gửi bởi: gmvd trong 10:04:52 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 1
một hỗn hợp X có khối lượng m gam gồm Ba và Al. cho m gam x tác dụng với nước dư, thu được 8,96 lít H2. cho m gam X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 22,4 lít khí H2. (Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ởddieeufe kiện tiêu chuẩn. m có giá trị là
A. 29,9            B. 27,2                 C. 16,8                D. 24,6
câu 2
cho V lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M, và Ba(OH)2 0,75 M thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 6,272 l             B. 8,064 l                   C. 8,512 l            D. 2,688 l
câu 3
cho sơ đồ phản ứng
CH2=CH2 + KMnO4  +H2SO4 ----> (COOH)2 + MnSO4    + K2SO4 + H2O

tỉ lệ về hệ số giữa chất khử và chất oxi hóa tương ứng là
A. 5:2           B. 2:5                C. 1:2          D:2:1

các bạn có thể chỉ mình cách cân bằng phương trình loại này không, minh không biết cân bằng. cảm ơn nhiều

còn cái phường trình thì cân bằng sao các bạn, giúp mình đi


Tiêu đề: Trả lời: cần giup đỡ vài bài tập hóa học
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:49:45 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
câu 1
một hỗn hợp X có khối lượng m gam gồm Ba và Al. cho m gam x tác dụng với nước dư, thu được 8,96 lít H2. cho m gam X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 22,4 lít khí H2. (Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ởddieeufe kiện tiêu chuẩn. m có giá trị là
A. 29,9            B. 27,2                 C. 16,8                D. 24,6
câu 2
cho V lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M, và Ba(OH)2 0,75 M thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 6,272 l             B. 8,064 l                   C. 8,512 l            D. 2,688 l
câu 3
cho sơ đồ phản ứng
CH2=CH2 + KMnO4  +H2SO4 ----> (COOH)2 + MnSO4    + K2SO4 + H2O

tỉ lệ về hệ số giữa chất khử và chất oxi hóa tương ứng là
A. 5:2           B. 2:5                C. 1:2          D:2:1

các bạn có thể chỉ mình cách cân bằng phương trình loại này không, minh không biết cân bằng. cảm ơn nhiều


C+2 -2e-->C+4 nhường e      ,Mn+7 +5e  --->Mn2+ nhận e
C2H2 +2KMn04 +3H2S04 ---->(COOH)2 +2MnSO4 + K2SO4 +4H20

-->Hệ số chất khử /chất oxi hóa là 1/2
Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử phức tạp có thể xem tham khảo tại đây:
http://www.scribd.com/kizu95/d/54128952-Vcdc-Dai-Cuong-Ve-Oxi-Hoa-Khuhttp://