Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:43:43 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8697Tiêu đề: giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:43:43 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Mạch điện AB gồm một tụ điện có điện dung C;một điện trở hoạt động R và một cuộn cảm có điện trở thuần r và độ tự cảm L(theo thứ tự) mắc nối tiếp với nhau.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp hai đầu cuộn cảm u=100cos([tex]\omega[/tex]t +[tex]\frac{\pi }{12}[/tex])(v).Vào thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm = 80V thì điện áp giữa hai đầu mạch AM (AM gồm C và R) là 30V.biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch AM:
A. u=50[tex]cos(\omega t-\frac{5\pi }{12})[/tex] B.u=50[tex]cos(\omega t-\frac{\pi }{4})[/tex]

C.u=200[tex]cos(\omega t-\frac{\pi }{4})[/tex]  D.u=200[tex]cos(\omega t-\frac{5\pi }{12})[/tex].

bài này mình tính mãi không ra
nhờ mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:30:33 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Mạch điện AB gồm một tụ điện có điện dung C;một điện trở hoạt động R và một cuộn cảm có điện trở thuần r và độ tự cảm L(theo thứ tự) mắc nối tiếp với nhau.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp hai đầu cuộn cảm u=100cos([tex]\omega[/tex]t +[tex]\frac{\pi }{12}[/tex])(v).Vào thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm = 80V thì điện áp giữa hai đầu mạch AM (AM gồm C và R) là 30V.biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch AM:
A. u=50[tex]cos(\omega t-\frac{5\pi }{12})[/tex] B.u=50[tex]cos(\omega t-\frac{\pi }{4})[/tex]

C.u=200[tex]cos(\omega t-\frac{\pi }{4})[/tex]  D.u=200[tex]cos(\omega t-\frac{5\pi }{12})[/tex].

bài này mình tính mãi không ra
nhờ mọi người giúp
Tại thời điểm t [tex]==> cos(\omega.t+\pi/12)=8/10 ==> \omega.t+\pi/12=0,64+k2\pi[/tex]
[tex] ==> \omega.t=0,378+k2\pi.[/tex]
Thử 4 ĐA có A thõa


Tiêu đề: Trả lời: giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:35:32 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Mạch điện AB gồm một tụ điện có điện dung C;một điện trở hoạt động R và một cuộn cảm có điện trở thuần r và độ tự cảm L(theo thứ tự) mắc nối tiếp với nhau.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp hai đầu cuộn cảm u=100cos([tex]\omega[/tex]t +[tex]\frac{\pi }{12}[/tex])(v).Vào thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm = 80V thì điện áp giữa hai đầu mạch AM (AM gồm C và R) là 30V.biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch AM:
A. u=50[tex]cos(\omega t-\frac{5\pi }{12})[/tex] B.u=50[tex]cos(\omega t-\frac{\pi }{4})[/tex]

C.u=200[tex]cos(\omega t-\frac{\pi }{4})[/tex]  D.u=200[tex]cos(\omega t-\frac{5\pi }{12})[/tex].

bài này mình tính mãi không ra
nhờ mọi người giúp
bài này ngộ ghê: [tex]u=uAM+ud=110=100cos(\omega.t+\frac{\pi}{12})[/tex]
[tex] ==> cos(\omega.t+\frac{\pi}{12})>1[/tex]
biều thức đó là của cuộn cảm mà thầy


Tiêu đề: Trả lời: giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:23:40 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
bài này có thể làm từ đầu đến cuối mà không thử k thầy trieubeo
mà chỗ Fc nói cũng là chỗ em bị vướng,thầy có thể giải thích dc k ạ


Tiêu đề: Trả lời: giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:04:21 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
bài này có thể làm từ đầu đến cuối mà không thử k thầy trieubeo
mà chỗ Fc nói cũng là chỗ em bị vướng,thầy có thể giải thích dc k ạ

đề cho 1 cặp giá trị tức thời, em nghĩ ngay đến [tex]u_d[/tex] và [tex]u_A_M[/tex] vuông pha với nhau, em chỉ suy đoán thôi nhe, vì không biết cách nào nữa :D
lúc đó: [tex]\frac{u_d^2}{U_0_d^2}+\frac{u_A_M^2}{U_0_A_M^2}=1[/tex] [tex]\Rightarrow U_0_A_M=50V[/tex]

 chỉ có ĐA A là vuông pha và biên độ 50V thôi ^-^.

Tiêu đề: Trả lời: giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:26:41 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Mạch điện AB gồm một tụ điện có điện dung C;một điện trở hoạt động R và một cuộn cảm có điện trở thuần r và độ tự cảm L(theo thứ tự) mắc nối tiếp với nhau.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp hai đầu cuộn cảm u=100cos([tex]\omega[/tex]t +[tex]\frac{\pi }{12}[/tex])(v).Vào thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm = 80V thì điện áp giữa hai đầu mạch AM (AM gồm C và R) là 30V.biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch AM:
A. u=50[tex]cos(\omega t-\frac{5\pi }{12})[/tex] B.u=50[tex]cos(\omega t-\frac{\pi }{4})[/tex]

C.u=200[tex]cos(\omega t-\frac{\pi }{4})[/tex]  D.u=200[tex]cos(\omega t-\frac{5\pi }{12})[/tex].

bài này mình tính mãi không ra
nhờ mọi người giúp

mình còn cách này. nhìn đáp án ta thấy 2 ĐA: B và C thì [tex]u_d[/tex] lệch pha với [tex]u_A_M[/tex] [tex]\frac{\pi }{3}[/tex].

tương tự dao động điều hòa, dùng đường tròn: lúc [tex]u_d=80V[/tex] thì vecto biên độ hợp với trục nằm ngang góc [tex]36,86^0[/tex] => [tex]U_0_A_M[/tex] hợp với trục nằm ngang [tex]23,13^0[/tex](nằm dưới) => [tex]U_0_A_M=\frac{30}{cos23,13^0}=32,62V[/tex] => không ĐA.

tương tự 2 ĐA còn lại vuông pha => dùng dk vuông pha như trên tìm được [tex]U_0_A_m=50V[/tex]