Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 01:31:06 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8683Tiêu đề: BT ĐIỆN, SÓNG AS VÀ DAO ĐỘNG
Gửi bởi: SH.No1 trong 01:31:06 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
mọi người giúp e 3 bài này vs nhé


Tiêu đề: Trả lời: BT ĐIỆN, SÓNG AS VÀ DAO ĐỘNG
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:54:17 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 1:  khi 1 vật ở biên dương, 1 vật ở biên âm thì khoảng cách lớn nhất là 6cm. không lẽ đơn giản vậy sao 8-x


Tiêu đề: Trả lời: BT ĐIỆN, SÓNG AS VÀ DAO ĐỘNG
Gửi bởi: SH.No1 trong 02:10:41 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 1 Đáp án A nhé datheon hihi


Tiêu đề: Trả lời: BT ĐIỆN, SÓNG AS VÀ DAO ĐỘNG
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:11:23 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 2: ta có [tex]I=\frac{P}{Ucos\varphi }=\frac{40000}{9}A[/tex]


 [tex]H\geq 0,95[/tex] [tex]\Rightarrow [tex][tex]\Rightarrow P_h_a_o_p_h_i\leq 0,05P[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{P_h_a_o_p_h_i}{P}\leq 0,05[/tex]


với [tex]P_h_a_o_p_h_i=RI^2[/tex][tex]\Rightarrow R\leq 0,50625\Omega[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: BT ĐIỆN, SÓNG AS VÀ DAO ĐỘNG
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:29:22 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Không làm mất tính tổng quát của bài toán ta xem hai phương trình có dạng:

[tex]x_{1}=4cos\omega t[/tex] và [tex]x_{2}=2cos\left< \omega t + \frac{\pi }{3}\right>[/tex]

Khoảng cách giữa hai vật:

[tex]\Delta x = \left| x_{2}-x_{1} \right| = 2\sqrt{3} \left|cos\left<\omega t + \frac{5 \pi }{6} \right>\right|[/tex]

Ta thấy:

Khi [tex] \left|cos\left<\omega t + \frac{5 \pi }{6} \right> \right| = 1 \Rightarrow \Delta x_{max} = 2\sqrt{3} \: (cm)[/tex]


Hoặc giải bằng cách vẽ hình: Em tham khảo cách này với một bài tương tự tại đây (http://d3.violet.vn/uploads/previews/610/2081005/preview.swf)


Tiêu đề: Trả lời: BT ĐIỆN, SÓNG AS VÀ DAO ĐỘNG
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:41:15 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 3: giữa 2 VS cùng màu O, ta chọn 1 VS tại O. giữa chúng có 6VS của [tex]\lambda _2[/tex] => tại vị trí trùng VS của [tex]\lambda _2[/tex] có bậc là 7 =>[tex]7\lambda _2=k_10,56[/tex]

rút [tex]\lambda _2[/tex] đưa vào đk => k1=9 => [tex]\lambda _2=0,72\mu m[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda _3=0,42\mu m[/tex]

trong lần thí nghiệm thứ 2, tại vĩ trí cùng màu O thì: [tex]k_1\lambda _1=k_2\lambda _2=k_3\lambda _3[/tex]

[tex]\Rightarrow k_2=\frac{7}{9}k_1;k_3=\frac{4}{3}k_1[/tex]

để k2 và k3 nguyên thì k1 là bội số chung của 9 và 3. BSC nhỏ nhất chọn k1=9. đây cũng là vị trí cùng màu O và gần O nhất. => k2=7 ; k3= 12

giữa vị trí này và O có tất cả : 8+6+11=25 VS của 3 đơn sắc, trong khoảng này k có sự trùng VS của [tex]\lambda _1,\lambda _2[/tex] và của [tex]\lambda _2,\lambda _3[/tex] vì :

[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{9}{7};\frac{k_2}{k_3}=\frac{7}{12}[/tex]

còn [tex]\frac{k_1}{k_3}=\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}[/tex] => giữa có 2 vị trí trùng nhau của [tex]\lambda _1,\lambda _3[/tex]

vậy số VS đơn sắc = 25 -2.2 = 25 - 4 = 21 VS

Tiêu đề: Trả lời: BT ĐIỆN, SÓNG AS VÀ DAO ĐỘNG
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 02:55:16 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
sao lại là 2.2 vân trùng thế bạn


Tiêu đề: Trả lời: BT ĐIỆN, SÓNG AS VÀ DAO ĐỘNG
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:57:03 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
sao lại là 2.2 vân trùng thế bạn

1 vị trí trùng thì có 2 VS, nên có 2 vị trí trùng phải trừ 4, mà mình viết là 2.2 = 4 :D