Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 10:34:48 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8672Tiêu đề: giúp em đề đhsp
Gửi bởi: asama_an32 trong 10:34:48 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đặt điện áp [tex]u = U\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (U ko đổi [tex]\omega[/tex] thay đổi đc) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (biết [tex]2L > CR^2[/tex]. Với hai giá trị [tex]\omega = \omega_{1} = 120[/tex] rad/s và [tex]\omega = \omega_{2} = 160 [/tex] rad/s thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm có giá trị như nhau. Khi [tex]\omega = \omega_{o}[/tex] thì điện áp hiệu dụng giũa 2 đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị [tex]\omega_{o}[/tex] là
A. 140rad/s B. 200 C. 100√2 D. 96√2


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề đhsp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:38:33 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đặt điện áp [tex]u = U\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (U ko đổi [tex]\omega[/tex] thay đổi đc) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (biết [tex]2L > CR^2[/tex]. Với hai giá trị [tex]\omega = \omega_{1} = 120[/tex] rad/s và [tex]\omega = \omega_{2} = 160 [/tex] rad/s thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm có giá trị như nhau. Khi [tex]\omega = \omega_{o}[/tex] thì điện áp hiệu dụng giũa 2 đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị [tex]\omega_{o}[/tex] là
A. 140rad/s B. 200 C. 100√2 D. 96√2
đây là bài toán khảo sát UL theo omega hay f. em vào trang chủ tải tài liệu về xem nhé


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề đhsp
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:41:59 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đặt điện áp [tex]u = U\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (U ko đổi [tex]\omega[/tex] thay đổi đc) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (biết [tex]2L > CR^2[/tex]. Với hai giá trị [tex]\omega = \omega_{1} = 120[/tex] rad/s và [tex]\omega = \omega_{2} = 160 [/tex] rad/s thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm có giá trị như nhau. Khi [tex]\omega = \omega_{o}[/tex] thì điện áp hiệu dụng giũa 2 đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị [tex]\omega_{o}[/tex] là
A. 140rad/s B. 200 C. 100√2 D. 96√2
Câu này tương tự câu năm ngoái:
[tex] \omega_{Cmax}=\frac{1}{2}({\omega_1}^2+{\omega_2}^2) [/tex]
[tex] \frac{1}{\omega_{Lmax}}=\frac{1}{2}(\frac{1}{{\omega_1}^2} + \frac{1}{{\omega_2}^2}) [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề đhsp
Gửi bởi: kydhhd trong 10:45:05 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đặt điện áp [tex]u = U\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (U ko đổi [tex]\omega[/tex] thay đổi đc) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (biết [tex]2L > CR^2[/tex]. Với hai giá trị [tex]\omega = \omega_{1} = 120[/tex] rad/s và [tex]\omega = \omega_{2} = 160 [/tex] rad/s thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm có giá trị như nhau. Khi [tex]\omega = \omega_{o}[/tex] thì điện áp hiệu dụng giũa 2 đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị [tex]\omega_{o}[/tex] là
A. 140rad/s B. 200 C. 100√2 D. 96√2
Câu này tương tự câu năm ngoái:
[tex] \omega_{Cmax}=\frac{1}{2}({\omega_1}^2+{\omega_2}^2) [/tex]
[tex] \frac{1}{\omega_{Lmax}}=\frac{1}{2}(\frac{1}{{\omega_1}^2} + \frac{1}{{\omega_2}^2}) [/tex]
[tex]\omega ^{2}=\frac{1}{2}(\omega 1^{2}+\omega 2^{2})\Rightarrow \omega =100\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề đhsp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:46:59 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
có công thức với tụ không các thầy


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề đhsp
Gửi bởi: kydhhd trong 10:51:37 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
có công thức với tụ không các thầy
công thức đó dùng cho ca tu va cuọn dây có hiệu điện thê cực đại