Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 11:02:43 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8648Tiêu đề: BT SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: SH.No1 trong 11:02:43 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
1) Trong thí nghiệm của I-âng, a=1,5mm, D=2m. Nguồn S chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_2=4/3\lambda_1.[/tex] Người ta thấy giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 2,56mm. Tìm [tex]\lambda_1[/tex] ?

2) Trong giao thoa ánh sáng, [tex]a=2mm, D=1m[/tex]. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [/tex]\lambda,[/tex] khoảng vân đo được là [tex]0,2mm[/tex]. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng [tex]\lambda' > \lambda [/tex]thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ [tex]\lambda[/tex] có 1 bức xạ của [tex]\lambda'.[/tex] Bức xạ [tex]\lambda'[/tex] có giá trị nào?

[tex]A. 0,48\mu m[/tex]

[tex]B. 0,58\mu m[/tex]

[tex]C. 0,52\mu m[/tex]

[tex]D. 0,6\mu m[/tex]

3) Trong thí nghiệm Young, a=0,5mm, D=2m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda_1=0,6\mu m, \lambda_2=0,4\mu m[/tex]. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của nguồn là?

A. 7,2mm

B. 3,6mm

C. 2,4mm

D. 4,8mm

Mọi người giúp e 3 câu này với


Tiêu đề: Trả lời: BT SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:12:27 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
1) Trong thí nghiệm của I-âng, a=1,5mm, D=2m. Nguồn S chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_2=4/3\lambda_1.[/tex] Người ta thấy giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 2,56mm. Tìm [tex]\lambda_1[/tex] ?

[tex]\frac{\lambda _2}{\lambda _1}=\frac{4}{3}\Rightarrow \frac{i_2}{i_1}=\frac{4}{3}[/tex] (1)
"giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 2,56mm" => i = 2,56 mm
( với i là Bội chung nhỏ nhất của i1 và i2)
từ (1) => i = 3i1 = 4i2 => i1 ; i2 => [tex]\lambda _1 =0,64[/tex] và [tex]\lambda _2 =0,48[/tex]Tiêu đề: Trả lời: BT SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:19:55 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

3) Trong thí nghiệm Young, a=0,5mm, D=2m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda_1=0,6\mu m, \lambda_2=0,4\mu m[/tex]. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của nguồn là?

A. 7,2mm

B. 3,6mm

C. 2,4mm

D. 4,8mm

Mọi người giúp e 3 câu này với

[tex]\lambda[/tex] là Bội chung nhỏ nhất của [tex]\lambda_1[/tex] và [tex]\lambda_2[/tex] => [tex]\lambda=1,2 \mu m[/tex] => "Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của nguồn là" i = lamda.D/a = 4,8 mm


Tiêu đề: Trả lời: BT SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:23:38 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
2) Trong giao thoa ánh sáng, [tex]a=2mm, D=1m[/tex]. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [/tex]\lambda,[/tex] khoảng vân đo được là [tex]0,2mm[/tex]. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng [tex]\lambda' > \lambda [/tex]thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ [tex]\lambda[/tex] có 1 bức xạ của [tex]\lambda'.[/tex] Bức xạ [tex]\lambda'[/tex] có giá trị nào?

[tex]A. 0,48\mu m[/tex]

[tex]B. 0,58\mu m[/tex]

[tex]C. 0,52\mu m[/tex]

[tex]D. 0,6\mu m[/tex]
Mọi người giúp e 3 câu này với

[tex]\lambda =\frac{ai}{D}=0,4\mu m[/tex]

ta có: [tex]3\lambda =k\lambda '=>\lambda '=\frac{1,2}{k}[/tex]

[tex]\lambda '[/tex] từ 0,38 ->0,76[tex]\mu m[/tex] =>k=2 => [tex]\lambda '=0,6\mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BT SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:29:09 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

2) Trong giao thoa ánh sáng, [tex]a=2mm, D=1m[/tex]. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [/tex]\lambda,[/tex] khoảng vân đo được là [tex]0,2mm[/tex]. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng [tex]\lambda' > \lambda [/tex]thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ [tex]\lambda[/tex] có 1 bức xạ của [tex]\lambda'.[/tex] Bức xạ [tex]\lambda'[/tex] có giá trị nào?

[tex]A. 0,48\mu m[/tex]

[tex]B. 0,58\mu m[/tex]

[tex]C. 0,52\mu m[/tex]

[tex]D. 0,6\mu m[/tex]


tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ [tex]\lambda[/tex] có 1 bức xạ của [tex]\lambda'.[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x= 3*0,2 = \frac{k\lambda 'D}{a}[/tex] (1)
với 0,38< lamda' <0,76 => 1,5< k<3,1
do k nguyên => k=2 hoặc k=3
chọn ngiệm k=2 ( do  [tex]\lambda' > \lambda [/tex] )
thế lại vào (1) => lamda'=0,6


Tiêu đề: Trả lời: BT SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:30:45 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
3) Trong thí nghiệm Young, a=0,5mm, D=2m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda_1=0,6\mu m, \lambda_2=0,4\mu m[/tex]. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của nguồn là?

A. 7,2mm

B. 3,6mm

C. 2,4mm

D. 4,8mm

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của nguồn=> khoảng cách giữa VS trung tâm và VS cùng màu với nó và gần nó nhất.
tại vị trí trùng ta có: [tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda _2}{\lambda _1}=\frac{2}{3}=\frac{4}{6}=...[/tex]
để gần nhất chọn k1=2 => [tex]x_m_i_n=k_1\frac{\lambda _1D}{a}=4,8mm[/tex]