Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 12:12:22 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8634Tiêu đề: Giúp mình các câu ôn thi nha
Gửi bởi: denyoblur trong 12:12:22 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catot của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của các e quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị của k bằng a) 15 b)5 c) căn 17  căn 34

Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số dòng điện thay đổi được, gọi f1 f2 f3 lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho URmax ULmax UCmax. ta có biểu thức a) f1^2 =f2.f3 b) f1 = (f2.f3)/(f2+f3) c) f1= f2 + f3  f1^2 = f2^2 + f3^2

Câu 3: Máy phát điện xoay chiều có 10 cặp cực, phần ứng gồm 10 cuộn dây mắc nối tiếp từ thông cực đại do phần cảm sinh ra đi qua mỗi cuộn dây có giá trị 1/(10.pi) wb. Roto quay với vận tốc 300 vòng/ phút. Suất điện động cực đại do máy phát tạo ra là:
a) 100V b) 100.căn 2 V c) 200V  200.căn 2 V

Câu 4: Cho hạt proton có động năng Kp= 1,8 MeV bắn phá hạt nhân Li (7,3) đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có cùng độ lớn vận tốc. Cho biết khối lượng các hạt mp= 1,0073u, mX= 4,0015u, mLi= 7,0144u, u=931 meV/c^2. Độ lớn vận tốc của mỗi hạt sinh ra sau phản ứng là a) 6,96.10^7m/s b) 8,75.10^6 m/s c) 5,9.10^6m/s  2,15.10^7m/s


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:40:51 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catot của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của các e quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị của k bằng a) 15 b)5 c) căn 17  căn 34
Bài này thầy Dương đã có giải rồi, không biết ở đâu xin trình bày lại.
Th1: [tex]hf=A+Wd_1=A+W_{d1}(1)[/tex]
Th2: [tex]3hf=A+9W_{d1}(2)[/tex]
Th3: [tex]5hf=A+k^2W_{d1}(3)[/tex]
Từ (1),(2) [tex]==> 6hf=8A[/tex]
Từ (1),(3) [tex]==>(k^2-5)hf=(k^2-1)A=(k^2-1)3hf/4[/tex]
[tex]==> k^2-5=3k^2/4-3/4==> k^2/4=17/4 ==> k=\sqrt{17}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:50:44 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số dòng điện thay đổi được, gọi f1 f2 f3 lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho URmax ULmax UCmax. ta có biểu thức a) f1^2 =f2.f3 b) f1 = (f2.f3)/(f2+f3) c) f1= f2 + f3  f1^2 = f2^2 + f3^2
Bài này em cần nhớ ĐK để f thay đổi Ucmax,ULmax,URmax là ổn
KQ là [tex]f1^2=f2.f3[/tex]
(Em xem bài cực trị mạch điện trong tài liệu bên trang chủ)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:53:32 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Câu 3: Máy phát điện xoay chiều có 10 cặp cực, phần ứng gồm 10 cuộn dây mắc nối tiếp từ thông cực đại do phần cảm sinh ra đi qua mỗi cuộn dây có giá trị 1/(10.pi) wb. Roto quay với vận tốc 300 vòng/ phút. Suất điện động cực đại do máy phát tạo ra là:
a) 100V b) 100.căn 2 V c) 200V  200.căn 2 V
bài tương tự.
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8623.msg40176#msg40176 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8623.msg40176#msg40176)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:24:02 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Cho hạt proton có động năng Kp= 1,8 MeV bắn phá hạt nhân Li (7,3) đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có cùng độ lớn vận tốc. Cho biết khối lượng các hạt mp= 1,0073u, mX= 4,0015u, mLi= 7,0144u, u=931 meV/c^2. Độ lớn vận tốc của mỗi hạt sinh ra sau phản ứng là a) 6,96.10^7m/s b) 8,75.10^6 m/s c) 5,9.10^6m/s  2,15.10^7m/s

năng lượng phản ứng: [tex]E=(m_p+m_L_i-2m_X)931=17,4097MeV[/tex]

mà [tex]E=2K_X-K_p=>K_X=7,80485MeV[/tex]

[tex]\Rightarrow v_X=\sqrt{\frac{2K_X}{m_x}}=\sqrt{\frac{2.7,80485}{4.931}}.c=19,42.10^6m/s[/tex]