Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 11:13:05 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8631Tiêu đề: Bài tập cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 11:13:05 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
1/ Hoàn thành sơ đồ phản ứng:

a)  [tex]KClO_3\rightarrow O_2\rightarrow S\rightarrow H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3\rightarrow FeCl_3[/tex]

b)  [tex]K_2S\rightarrow H_2S\rightarrow SO_2\rightarrow H_2SO_4[/tex]

2/ Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch: [tex]K_2S, KCl, K_2SO_4, NaI[/tex]

3/ Cho sản phẩm tạo thành khi đun nóng [tex]13g[/tex] bột [tex]Zn[/tex] vào [tex]200ml[/tex] dung dịch [tex]HCl[/tex] thì thu được [tex]V[/tex] lít hỗn hợp khí và dung dịch [tex]A[/tex].

a) Tính [tex]V[/tex] và % thể tích khí

b) Để trung hòa lượng axit [tex]HCl[/tex] còn dư trong dung dịch [tex]A[/tex] phải dùng hết [tex]250ml[/tex] dung dịch [tex]KOH[/TEX] [TEX]0,2M[/tex]. Tính nồng độ [tex]mol[/tex] của dung dịch [tex]HCl[/tex] đã dùng.

P/s: Mọi người giúp em, em đang cần gấp. Em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập cần giúp đỡ.
Gửi bởi: anhngoca1 trong 11:46:29 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
KCLO3(nhiệt độ, xt MnO2) --->  O2 +KCl
O2 thiếu+H2S--->S+H2O
S+HNO3đặc-->+H2SO4 +NO+H2O
Fe+H2SO4 đặc--->Fe2(SO4)3+SO2+H2O
Fe2(SO4)3+BaCl2--->FeCl3+BaSO4

K2S+HCl--->Kcl+h2S
H2S+O2 dư--->SO2+H2O
SO2+Cl2+H2O--->H2SO4+HCl