Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: mizu_pro trong 10:51:44 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8630Tiêu đề: TÍCH PHÂN
Gửi bởi: mizu_pro trong 10:51:44 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 1:
[tex]\int_{0}^{\pi /2}{\frac{ 1+sinx}{ 1+cosx}}e^{x}[/tex]d(x)

Bài 2:
[tex]\int_{0}^{1}{\frac{xe^{x} }{(x+1)^{2}}}[/tex]d(x)

giúp mình với...... [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: TÍCH PHÂN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:20:07 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 1:
[tex]\int_{0}^{\pi /2}{\frac{ 1+sinx}{ 1+cosx}}e^{x}[/tex]d(x)

Bài 2:
[tex]\int_{0}^{1}{\frac{xe^{x} }{(x+1)^{2}}}[/tex]d(x)

giúp mình với...... [-O< [-O< [-O<
Bài số 1 xem tại đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7211.0http://

Bài số 2.
Tp đã cho = [tex]\int_{0}^{1}{\frac{(x+1-1)e^{x}dx}{(x+1)^{2}}}=\int_{0}^{1}{\frac{e^{x}dx}{x+1}} -\int_{0}^{1}{\frac{e^{x}d}{(x+1)^{2}}}[/tex] =I1-I2

Tính I2
Đặt u=ex ,dv=[tex]\frac{-dx}{(x+1)^{2}}[/tex] -->v=[tex]\frac{1}{x+1}[/tex]

-->I2=[tex]\frac{e^{x}}{x+1}[/tex](cận 0-->1) -[tex]\int_{0}^{1}{\frac{e^{x}}{x+1}}[/tex]

------->I= [tex]\frac{e^{^{x}}}{x+1}[/tex] (cận 0-->1) =e/2 -1  8-x