Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 08:38:15 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8622Tiêu đề: bài tập hưu cơ cần giúp
Gửi bởi: gmvd trong 08:38:15 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
câu1
phản ứng este hóa giữa rượu etylic và axits axit axetic ở nhiệt độ thí nghiệm có hằng số cân bằng
Kcb=4. Thực hiện phản ứng este hóa 1 mol axit axetic và 2 mol rượu etylic ở nhiệt độ trên thì số mol este thu được là:
A. 0,155 mol                  B. 0,55  mol           C. 0,645 mol         D. 0,845 mol
câu 2

Cho Na dư vào m gam dung dịch rượu etylic trong nước, thấy lượng hiđro bay ra bằng 0,03m gam. Nông độ phần trăm C2H5OH trong dung dịch bằng:
A. 75,57              B. 72,57        C. 70,57             D. 68,57
câu 3
Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no đơn chức X, Y, Z với H2SO4 đặc ở 170oC chỉ thu được 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau. Mặt khác, khi đun nóng hỗn hợp 2 trong 3 ancol trên với H2SO4 đặc ở 140oC thì thu được 1,32 gam hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau. Tỉ khối hơi của hỗn hợp ete so với hiđro bằng 44. Biết Y, Z có cùng số nguyên tử C và Y là ancol bậc1. Công thức cấu tạo của X, Y, Z và % khối lượng của X trong hỗn hợp
A. X: CH3CH2OH 43,39%; Y: CH3CH2CH2OH ; Z: CH3CHOHCH3
B. X: CH3CH2OH 33,39%; Y: CH3CH2CH2OH Z: CH3CHOHCH3
C. X: CH3CH2CH2OH 43,39%; Y: CH3CH2CH2CH2OH Z: CH3CH2CHOHCH3
D. X: CH3CH2CH2OH 33,39%; Y: CH3CH2CH2CH2OH Z: CH3CH2CHOHCH3

các bạn chỉ giáo giúp minh.
cảm ơn nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hưu cơ cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:04:25 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
câu1
phản ứng este hóa giữa rượu etylic và axits axit axetic ở nhiệt độ thí nghiệm có hằng số cân bằng
Kcb=4. Thực hiện phản ứng este hóa 1 mol axit axetic và 2 mol rượu etylic ở nhiệt độ trên thì số mol este thu được là:
A. 0,155 mol                  B. 0,55  mol              C.0,645 mol       D.0,845 mol

   CH3COOH  + C2H5OH --->CH3COOC2H5 +H20
bd:1                  2             0                   0
pu: x                   x              x                 x
saupu: 1-x           2-x           x                  x

Ta có Kc=4 -->[tex]\frac{x^{2}}{(1-x)(2-x)}=4[/tex] Giải PT <-->3x2-12x+8=0
<-->x=[tex]\frac{6+2\sqrt{3}}{2}[/tex] v x=[tex]\frac{6-2\sqrt{3}}{2}[/tex]
==>nhận x=[tex]\frac{6-2\sqrt{3}}{2}[/tex] do x<1 -->DA D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hưu cơ cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:21:12 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
câu 3
Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no đơn chức X, Y, Z với H2SO4 đặc ở 170oC chỉ thu được 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau. Mặt khác, khi đun nóng hỗn hợp 2 trong 3 ancol trên với H2SO4 đặc ở 140oC thì thu được 1,32 gam hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau. Tỉ khối hơi của hỗn hợp ete so với hiđro bằng 44. Biết Y, Z có cùng số nguyên tử C và Y là ancol bậc1. Công thức cấu tạo của X, Y, Z và % khối lượng của X trong hỗn hợp
A. X: CH3CH2OH 43,39%; Y: CH3CH2CH2OH ; Z: CH3CHOHCH3
B. X: CH3CH2OH 33,39%; Y: CH3CH2CH2OH Z: CH3CHOHCH3
C. X: CH3CH2CH2OH 43,39%; Y: CH3CH2CH2CH2OH Z: CH3CH2CHOHCH3
D. X: CH3CH2CH2OH 33,39%; Y: CH3CH2CH2CH2OH Z: CH3CH2CHOHCH3
nete=1,32/88=0,015 mol
Khi thực hiện phản ứng ete hóa ancol thì nancol=2nH20=0,03 và nH20=nete=0,015 
Áp dụng đl bảo toàn KL ta có m acol=mH20+mEte=0,015*18+1,32=1,59g
Vì ete có số mol bằng nhau và Y,Z có cùng số C nên số mol mỗi ancol là bằng nhau (Y,Z cùng C tính là 1 ancol)-->nX=n(Y,Z)=0,015 mol
Gọi CTPT của ancol no đơn chức là CnH2n+20  -->14n+18=1,59/0,03 -->n=2,5
Vậy có 1 ancol có số C nhỏ hơn 2,5 -->X có 2C ->loại C,D
-->mX=0,015*46=0,69g --->%mX=0,69/1,59 *100 =43,39% ->A


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hưu cơ cần giúp
Gửi bởi: mizu_pro trong 11:39:01 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

câu 2

Cho Na dư vào m gam dung dịch rượu etylic trong nước, thấy lượng hiđro bay ra bằng 0,03m gam. Nông độ phần trăm C2H5OH trong dung dịch bằng:
A. 75,57              B. 72,57        C. 70,57             D. 68,57

các bạn chỉ giáo giúp minh.
cảm ơn nhiêu


gọi x,y là số mol nước và rượu
ta có 2 pt:
18x+46y=m (1)
x+y=0.03m (2)
(1):(2)==>x= ???y==>%C2H5OH