Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 06:15:16 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8615Tiêu đề: Giúp em về giao thoa Y-âng và tổng hợp dao động
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 06:15:16 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 1:Trong thí nghiệm về giao thoa Y-âng, được thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc trên màn thu được hai hệ vân giao thoa với khoảng vân lần lượt là 1,35mm và 2,25mm. Tại hai điểm gần nhau nhất trên màn là M và N thì các vân tối của hai bức xạ trùng nhau. Tính MN.
A.3,375cm
B.4,375cm
C.6,75cm
D.6,25cm

Câu 2:Cho hai dao động điều hòa cùng phương : x1=5cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\varphi _{1}[/tex])(cm) và x2=9cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\inline \varphi _{2}[/tex])(cm) ( trong đó t đo bằng s). Vận tốc của dao động tổng hợp có thể nhận biểu thức nào sao đây?
A.v=-8[tex]\inline \pi[/tex]cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\inline \alpha[/tex])(cm/s)

B.v=-4[tex]\inline \pi[/tex]cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\inline \alpha[/tex])(cm/s)

C.v=12[tex]\inline \pi[/tex]cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\inline \alpha[/tex])(cm/s)

D.v=16[tex]\inline \pi[/tex]cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\inline \alpha[/tex])(cm/s)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em về giao thoa Y-âng và tổng hợp dao động
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:46:17 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 1:Trong thí nghiệm về giao thoa Y-âng, được thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc trên màn thu được hai hệ vân giao thoa với khoảng vân lần lượt là 1,35mm và 2,25mm. Tại hai điểm gần nhau nhất trên màn là M và N thì các vân tối của hai bức xạ trùng nhau. Tính MN.
A.3,375cm
B.4,375cm
C.6,75cm
D.6,25cm


Vị trí trùng nhau của các vân tối : [tex]x = (k_1 +\frac{1}{2})i_{1} = (k_2 +\frac{1}{2})i_{2}[/tex]

Thay số ta tính được  : 3k1 = 5k2 + 1 . Hai giá trị nhỏ nhất liên tiếp của k1 là  2 và 7( tương ứng k2 =1 ; k2 = 4 )

Khoảng cách MN = 7i 1 - 2i 1 = 5i 1. Đáp án CTiêu đề: Trả lời: Giúp em về giao thoa Y-âng và tổng hợp dao động
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:53:03 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Câu 2:Cho hai dao động điều hòa cùng phương : x1=5cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\varphi _{1}[/tex])(cm) và x2=9cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\inline \varphi _{2}[/tex])(cm) ( trong đó t đo bằng s). Vận tốc của dao động tổng hợp có thể nhận biểu thức nào sao đây?
A.v=-8[tex]\inline \pi[/tex]cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\inline \alpha[/tex])(cm/s)

B.v=-4[tex]\inline \pi[/tex]cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\inline \alpha[/tex])(cm/s)

C.v=12[tex]\inline \pi[/tex]cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\inline \alpha[/tex])(cm/s)

D.v=16[tex]\inline \pi[/tex]cos(4[tex]\inline \pi[/tex]t+[tex]\inline \alpha[/tex])(cm/s)


Dao động tổng hợp x = x1 + x2 có biên độ : [tex]A_{2} - A_{1}\leq A \leq A_{2} + A_{1}[/tex]

Do đó : [tex]16\pi (cm/s)= (A_{2} - A_{1})\omega \leq v_{max} \leq (A_{2} + A_{1}) \omega = 56\pi (cm/s)[/tex]. Đáp án D
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em về giao thoa Y-âng và tổng hợp dao động
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:16:24 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 1:Trong thí nghiệm về giao thoa Y-âng, được thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc trên màn thu được hai hệ vân giao thoa với khoảng vân lần lượt là 1,35mm và 2,25mm. Tại hai điểm gần nhau nhất trên màn là M và N thì các vân tối của hai bức xạ trùng nhau. Tính MN.
A.3,375cm
B.4,375cm
C.6,75cm
D.6,25cm
Cách giải khác.
Dùng ĐKVT:
[tex]k_1.i_1=k_2.i_2[/tex] (k nguyên VS, k bán nguyên vân tối)
[tex]==> k_1:k_2=5:3=2,5:1,5[/tex]
==> Vị trí vân tối  trùng nhau thứ n:
[tex]x_n=k_1.i_1.(2n+1)=2,5.1,35.(2n+1)=3,375(2n+1).[/tex] (n=0,-1,1,-2,..)
Xét n=0 ==> x1=3,375.
n=-1 ==> x2=-3,375
==> khoảng gần nhất là 6,75cm