Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 06:05:14 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8614Tiêu đề: Giúp em về dòng điện xoay chiều và mạch dao động LC
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 06:05:14 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Một mạch R,L,C mắc nối tiếp trong đó R=120[tex]\inline \Omega[/tex], L=[tex]\frac{2}{\Pi }H[/tex] và C=[tex]\frac{2.10^{-4}}{\Pi }F[/tex], nguồn điện xoay chiều có tần số f thay đổi được. Đề dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch thì tần số f cần thỏa mãn điều kiện nào?
A.f>12,5Hz
B.f<12,5Hz
C.f<25Hz
D.f[tex]\inline \leq[/tex]12,5Hz

Câu 2:Một mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện là 120V. Biết mạch có điện dung 10-3F và độ tự cảm 0,05H. Khi dòng điện trong mạch là 2A thì điện áp giữa hai bản tụ bằng?
A.10[tex]\sqrt{2}[/tex]V
B.5[tex]\sqrt{2}[/tex]V
C.10V
D.15VTiêu đề: Trả lời: Giúp em về dòng điện xoay chiều và mạch dao động LC
Gửi bởi: kydhhd trong 06:56:59 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Một mạch R,L,C mắc nối tiếp trong đó R=120[tex]\inline \Omega[/tex], L=[tex]\frac{2}{\Pi }H[/tex] và C=[tex]\frac{2.10^{-4}}{\Pi }F[/tex], nguồn điện xoay chiều có tần số f thay đổi được. Đề dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch thì tần số f cần thỏa mãn điều kiện nào?
A.f>12,5Hz
B.f<12,5Hz
C.f<25Hz
D.f[tex]\inline \leq[/tex]12,5Hz


để dong điện nhanh pha hơn hiêu điên thế thì Zc>Zl
[tex]f^{2}<\frac{1}{2\Pi LC}=> f<25Hz[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em về dòng điện xoay chiều và mạch dao động LC
Gửi bởi: kydhhd trong 07:09:07 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Câu 2:Một mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện là 120V. Biết mạch có điện dung 10-3F và độ tự cảm 0,05H. Khi dòng điện trong mạch là 2A thì điện áp giữa hai bản tụ bằng?
A.10[tex]\sqrt{2}[/tex]V
B.5[tex]\sqrt{2}[/tex]V
C.10V
D.15V
dòn điện cực đại trong mạch là:
[tex]1/2CU^{2}=1/2LI^{2}\Rightarrow I^{2}=\frac{C}{L}U^{2}=288[/tex]
hiệu điẹen thế
[tex]\frac{i^{2}}{I^{2}}+\frac{u^{2}}{U^{2}}=1\Rightarrow \frac{4}{288}+\frac{u^{2}}{120^{2}}=1\Rightarrow u=119V[/tex]
không bioết số liệu đề bài có sai không