Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 04:58:35 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8609Tiêu đề: Bài sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 04:58:35 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Sau khi bóp cò súng 9,1 s thì người bắn nghe được tiếng nổ thứ hai do sự phản xạ âm từ vách núi gây ra cách mình 15000m.Lúc đó có gió thổi theo phương truyền âm, vận tốc truyền âm trong không khí yên tĩnh là 330m/s.Vận tốc của gió là?
A.0,33m/s
B.10,4m/s
C.160m/s
D.108,8m/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:51:47 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Sau khi bóp cò súng 9,1 s thì người bắn nghe được tiếng nổ thứ hai do sự phản xạ âm từ vách núi gây ra cách mình 15000m.Lúc đó có gió thổi theo phương truyền âm, vận tốc truyền âm trong không khí yên tĩnh là 330m/s.Vận tốc của gió là?
A.0,33m/s
B.10,4m/s
C.160m/s
D.108,8m/s
Dữ kiễn 15000m tức 15km truyền có 9,1s gì mà tốc độ dữ vậy? trieubeo chinh lai 1500m.
tổng thời gian sóng truyền đi và về (vx vận tốc âm so với đất khi xuôi gió, và vn ngược gió)
[tex]9,1=\frac{1500}{vx}+\frac{1500}{vn}[/tex]

[tex]==> 9,1=\frac{1500}{vg+vg}+\frac{1500}{va-vg}[/tex]

[tex]==> 9,1=\frac{1500}{330+vg}+\frac{1500}{330-vg}[/tex]

==> vg=10,4m/s