Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 11:50:33 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8591Tiêu đề: ĐIỆN VS SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: SH.No1 trong 11:50:33 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1) Trong TN I-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời vào hai khe S1 S2 ba bức xạ đơn sắc: tím,lục và cam lần lượt có bứoc sóng [tex]\lambda_1=0,4\mu m, \lambda_2=0,5\mu m , \lambda_3=0,6\mu m[/tex]. Trên màn thu được hệ vân giao thoa. Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm có:

A. 15 tím, 12 lục, 10 cam
 
B. 8 tím, 6 lục, 6 cam

C. 8 tím, 8 lục, 4 cam

D. 14 tím, 11 lục, 9 cam

2) Đặt một hiệu điện áp xoay chiều [tex]u=U_{o}cos2\pi ft[/tex] vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó [tex]U_o[/tex] không đổi, tần số f thay đổi đựoc. Khi tần số của nguồn là f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Khi tần số của nguồn bằng f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng của nguồn. Khi tần số của nguồn là f3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần L đạt cực đại. Giữa f1, f2, f3 có hệ thức:

[tex]A. f_{2}^2=f_{1}f_{2}[/tex]

[tex]B. f_{1}^2=f_{2}f_3[/tex]

[tex]C. 2f_{1}^2=f_{2}f_3[/tex]

[tex]D. f_{3}^2=f_{1}f_2[/tex]

giúp e 2 câu này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN VS SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:05:22 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
2) Đặt một hiệu điện áp xoay chiều [tex]u=U_{o}cos2\pi ft[/tex] vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó [tex]U_o[/tex] không đổi, tần số f thay đổi đựoc. Khi tần số của nguồn là f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Khi tần số của nguồn bằng f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng của nguồn. Khi tần số của nguồn là f3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần L đạt cực đại. Giữa f1, f2, f3 có hệ thức:

[tex]A. f_{2}^2=f_{1}f_{2}[/tex]

[tex]B. f_{1}^2=f_{2}f_3[/tex]

[tex]C. 2f_{1}^2=f_{2}f_3[/tex]

[tex]D. f_{3}^2=f_{1}f_2[/tex]

giúp e 2 câu này với ạ
Khi f=f1 thì Uc max ---> f1=[tex]\frac{1}{2IILC}\sqrt{\frac{2CL-R^{2}C^{2}}{2}}[/tex] (1)

Khi f=f2 thì UR=U --->cộng hưởng điện f2=[tex]\frac{1}{2II\sqrt{LC}}[/tex]

Khi f=f3 thì UL max --->f3=[tex]\frac{1}{2II}\sqrt{\frac{2}{2LC-R^{2}C^{2}}}[/tex](2)

Từ 1 và 2 --->f1.f3=[tex]\frac{1}{4II^{2}LC}[/tex]=f22


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN VS SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: kydhhd trong 12:11:28 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
1) Trong TN I-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời vào hai khe S1 S2 ba bức xạ đơn sắc: tím,lục và cam lần lượt có bứoc sóng [tex]\lambda_1=0,4\mu m, \lambda_2=0,5\mu m , \lambda_3=0,6\mu m[/tex]. Trên màn thu được hệ vân giao thoa. Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm có:

A. 15 tím, 12 lục, 10 cam
 
B. 8 tím, 6 lục, 6 cam

C. 8 tím, 8 lục, 4 cam

D. 14 tím, 11 lục, 9 cam

[tex]k\lambda 1=n\lambda 2=m\lambda 3[/tex]
[tex]k\lambda 1=n\lambda 2=m\lambda 3\Rightarrow 4k=5n=6m[/tex]
bội số chung nhỏ nhất của 4,5,6 là 60
số vân sáng màu tím 60/4-1=14
số vân sáng màu lục 60/5-1=11
số vân sáng màu cam 60/6-1=9
+ tính số vân sáng tím trùng với lục 4k=5n, bọi số chung nhỏ nhất của 4 và 5 là 20 nên số vân sáng trùng nhau là 60/20-1(trừ vân trùng của 3 ánh sang)=2
tưng tự số vân sáng màu tím trùng với màu càm là 60/12-1=4
số vân lục trùng cam: 60/30-1=1
vay số van tím là 14-2-4=8vân
                lục=11-2-1=8vân
                cam=9-4-1=4vân
ĐA:C