Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 10:17:00 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8585Tiêu đề: BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: SH.No1 trong 10:17:00 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1) Một con lắc đơn có chiều dai l=1m dao động điều hòa với biên độ góc [tex]\anlpha_o[/tex]. Khi con lắc dao động qua VTCB thì gia tốc của con lắc có độ lớn bằng [tex]0,2m/s^2[/tex]; khi con lắc có góc lệch [tex]6^o[/tex] thì tốc độ dài của con lắc có giá trị xấp xỉ là bao nhiêu? đáp án:30cm/s

2) Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng [tex]U_1[/tex], khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là [tex]U_2[/tex]. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở bây giờ là [tex]U_3[/tex]. Số vòng dây của cuộn sơ cấp bằng?

[tex]A.\frac{nU_1}{U_3 + U_2}[/tex]

[tex]B.\frac{U_3 + U_2}{nU_1}[/tex]

[tex]C. \frac{nU_1}{U_3 - U_2}[/tex]

[tex]D. \frac{U_3 - U_2}{nU_1} [/tex]

3) Trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16cm dao động theo phương trình [tex]u=acos100\pi t[/tex]. Gọi O là trung điểm của AB, M nằm trên đường trung trực của O, M dao động cùng pha với O và cách O một khoảng gần nhất  [tex]4\sqrt{5}cm[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt của chất lỏng bằng? đáp án: 2m/s

thầy và các bạn giúp e với ạ..e cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:25:08 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
2) Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng [tex]U_1[/tex], khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là [tex]U_2[/tex]. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở bây giờ là [tex]U_3[/tex]. Số vòng dây của cuộn sơ cấp bằng?

[tex]A.\frac{nU_1}{U_3 + U_2}[/tex]

[tex]B.\frac{U_3 + U_2}{nU_1}[/tex]

[tex]C. \frac{nU_1}{U_3 - U_2}[/tex]

[tex]D. \frac{U_3 - U_2}{nU_1} [/tex]

Áp dụng công thức cho 2 trường hợp ta có:[tex]\frac{U_{2}}{U_{1}}=\frac{n_{2}}{n_{1}}(1); \frac{U_{3}}{U_{1}}=\frac{n_{2}+n}{n_{1}}=\frac{n_{2}}{n_{1}}+\frac{n}{n_{1}}(2)[/tex]
Thay (1) vào (2) ta có:[tex]\frac{n}{n_{1}}=\frac{U_{3}-U_{2}}{U_{1}}\Rightarrow n_{1}=\frac{nU_{1}}{U_{3}-U_{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:30:15 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

3) Trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16cm dao động theo phương trình [tex]u=acos100\pi t[/tex]. Gọi O là trung điểm của AB, M nằm trên đường trung trực của O, M dao động cùng pha với O và cách O một khoảng gần nhất  [tex]4\sqrt{5}cm[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt của chất lỏng bằng? đáp án: 2m/s

thầy và các bạn giúp e với ạ..e cảm ơn ạ[/size]
M dao động cùng pha với O và gần O nhất là: [tex]MA=\sqrt{8^{2}+(4\sqrt{5})^{2}}=12[/tex]
[tex]\omega \frac{MA}{v}=\omega \frac{8}{v}+2\Pi \Rightarrow 50\frac{12}{v}=50\frac{8}{v}+2\Pi \Rightarrow v=2m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: SH.No1 trong 11:11:37 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1) Một con lắc đơn có chiều dai l=1m dao động điều hòa với biên độ góc [tex]\alpha_o.[/tex] Khi con lắc dao động qua VTCB thì gia tốc của con lắc có độ lớn bằng [tex]0,2m/s^2;[/tex] khi con lắc có góc lệch [tex]6^o[/tex] thì tốc độ dài của con lắc có giá trị xấp xỉ là bao nhiêu? đáp án:30cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:20:40 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1) Một con lắc đơn có chiều dai l=1m dao động điều hòa với biên độ góc [tex]\alpha_o.[/tex] Khi con lắc dao động qua VTCB thì gia tốc của con lắc có độ lớn bằng [tex]0,2m/s^2;[/tex] khi con lắc có góc lệch [tex]6^o[/tex] thì tốc độ dài của con lắc có giá trị xấp xỉ là bao nhiêu? đáp án:30cm/s
khi con lắc qua VTCB [tex]==> a_n=2g(1-cos(\alpha_0))=0,2 ==> cos(\alpha_0)=99/100[/tex]
Khi con lắc lệch [tex]6^0 ==> v=\sqrt{2gl(cos(\alpha)-cos(\alpha_0))}=0,3m/s=30cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:40:07 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1) Một con lắc đơn có chiều dai l=1m dao động điều hòa với biên độ góc [tex]\alpha_o.[/tex] Khi con lắc dao động qua VTCB thì gia tốc của con lắc có độ lớn bằng [tex]0,2m/s^2;[/tex] khi con lắc có góc lệch [tex]6^o[/tex] thì tốc độ dài của con lắc có giá trị xấp xỉ là bao nhiêu? đáp án:30cm/s

ban đầu khi ở VTCB a=V^2/l=>v=[tex]\sqrt{0.2}[/tex]=[tex]\omega l.\alpha o[/tex]=>[tex]\alpha o=\sqrt{0,02}[/tex]khi [tex]\alpha =6\approx \frac{\alpha o}{\sqrt{2}}[/tex]=>v=Vo/căn2
mình tính được V gần bằng 31,6cm/s