Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 10:00:44 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8583Tiêu đề: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:00:44 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Bắn hạt anpha vào N(14,7)-->O(17,8) + P. Nếu các hạt sinh ra có cùng vecto v. tỉ số tổng động năng hạt sinh ra và hạt nhân ban đầu?????????????


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:56:57 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Bắn hạt anpha vào N(14,7)-->O(17,8) + P. Nếu các hạt sinh ra có cùng vecto v. tỉ số tổng động năng hạt sinh ra và hạt nhân ban đầu?????????????
[tex]He(4,2)+N(14,7)==> O(17,8)+ P(1,1)[/tex]
ĐLBTDL : [tex]\vec{P_\alpha}=\vec{P_O}+\vec{P_p}[/tex]
do chúng cùng vecto vận tốc  [tex]==> P_{\alpha}=P_O+P_p[/tex] và [tex]\frac{P_O}{m_O}=\frac{P_p}{m_p}[/tex]
[tex]==> P_O=17P_p ==> P_p=P_{\alpha}/18[/tex] và [tex]P_O=\frac{17P_{\alpha}}{18}[/tex]
[tex]==> m_O.k_O=\frac{17^2.m_{He}.k_{He}}{18^2}[/tex] và  [tex]m_p.k_p=\frac{m_{He}.k_{He}}{18^2}[/tex]
[tex]==> k_O=\frac{17.k_{He}}{81}[/tex] và [tex]k_p=\frac{k_{He}}{81}[/tex]
[tex]==>\frac{k_p+k_O}{k_{\alpha}}=2/9[/tex]