Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 3myeuvatly trong 09:53:27 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8552Tiêu đề: Giúp e Bài Điện !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 09:53:27 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch có các phần tử ghép nối tiếp . Đoạn mạch AN gồm điện trở thuần R1=200 (ôm); Cuộn dây thuần cảm với cảm kháng ZL=[tex]200\sqrt{3}[/tex] và đoạn mạch NB gồm điện trở thuần R2 và tụ điện có điện dung C . Đặt vào hai đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng UAB=[tex]120\sqrt{2}[/tex]cos(100Pit) (V) Biết UNB=60 (V) và trễ pha [tex]\frac{\Pi }{3}[/tex] so với UAB . điện trở R2 và dung kháng của tụ điện có giá trị là bao nhiêu?Câu 2:TRong mạch dao động điện từ LC , Khi mắc tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1=20 MHZ . khi mắc thêm tụ có điện dung C2 nối tiếp  với C1  thì tần số dao động riêng của mạch là f=25 MHZ. Khi chỉ mắc riêng tụ c2 thì tần số của mạch f2 sẽ  là ?
A.40MHZ                  B.25MHZ                         C.15MHZ                          D.20MHZ
Tiêu đề: Trả lời: Giúp e Bài Điện !
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:09:16 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Câu 2:TRong mạch dao động điện từ LC , Khi mắc tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1=20 MHZ . khi mắc thêm tụ có điện dung C2 nối tiếp  với C1  thì tần số dao động riêng của mạch là f=25 MHZ. Khi chỉ mắc riêng tụ c2 thì tần số của mạch f2 sẽ  là ?
A.40MHZ                  B.25MHZ                         C.15MHZ                          D.20MHZ


Ta có : f1=[tex]\frac{1}{2II\sqrt{LC1}}=20[/tex]

Khi mắc tụ C2 nối tiếp với C1 -->f2=[tex]\frac{1}{2II\sqrt{L\frac{C1C2}{C1+C2}}}=25[/tex]
--->C2=16C1/9

--->f2=[tex]\frac{1}{\frac{4}{3}2II\sqrt{LC1}}[/tex]=3f1/4 =15MHz
Tiêu đề: Trả lời: Giúp e Bài Điện !
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:19:50 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Câu 2:TRong mạch dao động điện từ LC , Khi mắc tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1=20 MHZ . khi mắc thêm tụ có điện dung C2 nối tiếp  với C1  thì tần số dao động riêng của mạch là f=25 MHZ. Khi chỉ mắc riêng tụ c2 thì tần số của mạch f2 sẽ  là ?
A.40MHZ                  B.25MHZ                         C.15MHZ                          D.20MHZ
Từ công thức tính tần số của mạch dao động ta có:[tex]f=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}[/tex][tex]\Rightarrow \frac{1}{C}=4\pi ^{2}f^{2}L[/tex](1)
Ta có khi mắc song song hai tụ điện thì điện dung của bộ tụ là:[tex]\frac{1}{C}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}[/tex](2)
Áp dụng (1) cho (2) ta có:[tex]f^{2}=f_{1}^{2}+f_{2}^{2}\Rightarrow f_{2}=15MHz[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp e Bài Điện !
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:43:51 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Câu 2:TRong mạch dao động điện từ LC , Khi mắc tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1=20 MHZ . khi mắc thêm tụ có điện dung C2 nối tiếp  với C1  thì tần số dao động riêng của mạch là f=25 MHZ. Khi chỉ mắc riêng tụ c2 thì tần số của mạch f2 sẽ  là ?
A.40MHZ                  B.25MHZ                         C.15MHZ                          D.20MHZ
Từ công thức tính tần số của mạch dao động ta có:[tex]f=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}[/tex][tex]\Rightarrow \frac{1}{C}=4\pi ^{2}f^{2}L[/tex](1)
Ta có khi mắc song song hai tụ điện thì điện dung của bộ tụ là:[tex]\frac{1}{C}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}[/tex](2)
Áp dụng (1) cho (2) ta có:[tex]f^{2}=f_{1}^{2}+f_{2}^{2}\Rightarrow f_{2}=15MHz[/tex]
Xin lỗi phải là nối tiếp. Mình đánh nhầm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e Bài Điện !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:02:43 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch có các phần tử ghép nối tiếp . Đoạn mạch AN gồm điện trở thuần R1=200 (ôm); Cuộn dây thuần cảm với cảm kháng ZL=[tex]200\sqrt{3}[/tex] và đoạn mạch NB gồm điện trở thuần R2 và tụ điện có điện dung C . Đặt vào hai đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng UAB=[tex]120\sqrt{2}[/tex]cos(100Pit) (V) Biết UNB=60 (V) và trễ pha [tex]\frac{\Pi }{3}[/tex] so với UAB . điện trở R2 và dung kháng của tụ điện có giá trị là bao nhiêu?
[tex]tan(\varphi_{RL})=ZL/R=\sqrt{3} ==> \varphi_{RL}=60^0[/tex] do u lệch pha uRC 1 góc 60 ==>Dựa trên giản đồ vecto quay
+ [tex]ULR1=\sqrt{U^2+UCR2^2-2U.UCR2.cos(60)}=60\sqrt{3} [/tex]
[tex]==> I=ULR1/ZLR1=3\sqrt{3}/20A[/tex]
+ Định lý hàm sin : [tex]\frac{URC}{sin(ABE)}=\frac{EB}{sin60} ==> ABE=30^0[/tex]
+ ==> [tex]NAB=EAD=30^0 ==>cos(30^0)=UR2/UR2C [/tex]
[tex]==> UR2=30\sqrt{3}(V) ==> R2=200\Omega[/tex]
==> [tex]sin(30)=UC/UR2C ==> UC=30 ==> ZC=115,5\Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e Bài Điện !
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:06:38 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch có các phần tử ghép nối tiếp . Đoạn mạch AN gồm điện trở thuần R1=200 (ôm); Cuộn dây thuần cảm với cảm kháng ZL=[tex]200\sqrt{3}[/tex] và đoạn mạch NB gồm điện trở thuần R2 và tụ điện có điện dung C . Đặt vào hai đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng UAB=[tex]120\sqrt{2}[/tex]cos(100Pit) (V) Biết UNB=60 (V) và trễ pha [tex]\frac{\Pi }{3}[/tex] so với UAB . điện trở R2 và dung kháng của tụ điện có giá trị là bao nhiêu?
Sử dụng GĐVT ta sẽ thấy có thể sử dụng công thức sau:[tex]U_{AN}^{2}=U^{2}+U_{NB}^{2}-2U.U_{NB}cos\frac{\pi }{3}\Rightarrow U_{AN}=60\sqrt{3}(V)[/tex]
Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là:[tex]I=\frac{U_{AN}}{\sqrt{R_{1}^{2}+Z^{2}_{L}}}=\frac{60\sqrt{3}}{400}=0,15\sqrt{3}(A)[/tex]
Vậy ta có:[tex]Z=\frac{U}{I}=\frac{120}{0,15\sqrt{3}}=\sqrt{\left(R_{1}+R_{2} \right)^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}}(1)[/tex]
và:[tex]Z_{NB}=\sqrt{R^{2}_{2}+Z^{2}_{C}}=\frac{U_{NB}}{I}(2)[/tex]
Bạn làm tiếp nhé mình buồn ngủ quá! :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Giúp e Bài Điện !
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:14:18 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch có các phần tử ghép nối tiếp . Đoạn mạch AN gồm điện trở thuần R1=200 (ôm); Cuộn dây thuần cảm với cảm kháng ZL=[tex]200\sqrt{3}[/tex] và đoạn mạch NB gồm điện trở thuần R2 và tụ điện có điện dung C . Đặt vào hai đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng UAB=[tex]120\sqrt{2}[/tex]cos(100Pit) (V) Biết UNB=60 (V) và trễ pha [tex]\frac{\Pi }{3}[/tex] so với UAB . điện trở R2 và dung kháng của tụ điện có giá trị là bao nhiêu?
[tex]tan(\varphi_{RL})=ZL/R=\sqrt{3} ==> \varphi_{RL}=60^0[/tex] do u lệch pha uRC 1 góc 60 ==>Dựa trên giản đồ vecto quay
+ [tex]ULR1=\sqrt{U^2+UCR2^2+2U.UCR2.cos(60)}=60\sqrt{7} [/tex]
[tex]==> I=ULR1/ZLR1=0,4A[/tex]
+ Định lý hàm sin : [tex]\frac{URC}{sin(ABE)}=\frac{EB}{sin60} ==> ABE=19,11^0[/tex]
+ ==> [tex]NAB=EAD=19,11^0 ==>cos(19,11^0)=UR2/UR2C [/tex]
[tex]==> UR2=56,696(V) ==> R2=141,74[/tex]
==> [tex]sin(19,11^0)=UC/UR2C ==> UC=19,643 ==> ZC=49,107[/tex]
Có phải thầy trieubeo áp dụng nhầm định lý hàm số cos không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Giúp e Bài Điện !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:56:40 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Có phải thầy trieubeo áp dụng nhầm định lý hàm số cos không ạ?
gõ nhầm dấu, tưởng đang viết cho đường chéo, đã chỉnh liền khi trieubeo post bài