Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Journey trong 08:33:15 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8546Tiêu đề: Giúp em bài điện và tia x
Gửi bởi: Journey trong 08:33:15 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Câu 18: Xét mạch điện AB gồm các phần tử mắc nối tiếp theo thứ tự là cuộn dây thuân cảm có độ tự cảm L, điện trở  thuần R, tụ điện có điện dung C. Gọi M là điểm nối giữa L và R, N là điểm nối giữa R và C. Đặt vào A, B một điện áp xoay chiêu có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số góc thay đổi được. Khi [tex]\omega ={{\omega }_{1}}[/tex] thì điện áp hiệu dụng hai đầu MN là U, khi [tex]\omega ={{\omega }_{2}}[/tex] điện áp hiệu dụng hai đầu AN là U và khi [tex]\omega ={{\omega }_{3}}[/tex] thì điện áp hiệu dụng hai đầu MB cũng là U. Khi đó:
  
A. [tex]{{\omega }_{3}}=\frac{{{\omega }_{2}}}{\sqrt{2}}=\frac{{{\omega }_{1}}}{2}[/tex]      

B. [tex]{{\omega }_{3}}={{\omega }_{2}}\sqrt{2}=2{{\omega }_{1}}[/tex]            

C. [tex]{{\omega }_{3}}=\frac{{{\omega }_{1}}}{\sqrt{2}}=\frac{{{\omega }_{2}}}{2}[/tex]      

D. [tex]{{\omega }_{3}}={{\omega }_{1}}\sqrt{2}=2{{\omega }_{2}}[/tex]

Câu 29: Ông phát tia X có hiệu điện thế giữa anôt và catôt là U, phát tia X có bước sóng ngắn nhât là [tex]{{\lambda }_{{}}}[/tex]. Nếu tăng hiệu điện thê này thêm 5000 V thì tia X do ông phát ra có  bước sóng ngắn nhât [tex]{{\lambda }_{1}}[/tex]. Nêu giảm hiệu điện thế này  2000 V thì tia X do ống phát ra có bước sóng ngắn nhât[tex]{{\lambda }_{2}}=\frac{5}{3}{{\lambda }_{1}}[/tex]. Bỏ qua động năng ban đầu của electron khi ở catôt. Lấy[tex]\text{h}=\text{6},\text{6}.\text{1}{{0}^{-34}}\text{ J}.\text{s},\text{ c}=\text{3}.\text{1}{{0}^{8}}\text{ m}/\text{s},\text{ e}=\text{1},\text{6}.\text{1}{{0}^{-19}}\text{ C}[/tex]. Giá trị của [tex]{{\lambda }_{1}}[/tex] bằng

A.  70,71 pm.    
B. 117,86 pm.                
C. 95 pm.                        
D. 99 pm.
Câu 30:  Một máy phát điện xoay chiều một pha có tốc độ của rôto có thể thay đổi được. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây phân ứng. Nôi hai cực của máy phát điện này với một đoạn mạch AB gôm điện trở thuần R, cuộn cảm thuân có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi cho rôto quay với tốc độ lân lượt là [tex]{{\text{n}}_{1}}\text{ ; }{{\text{n}}_{2}}\text{ ; }{{\text{n}}_{3}}[/tex](vòng/phút) thì dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị lần lượt là là [tex]{{\text{I}}_{1}}\text{; }{{\text{I}}_{2}}\text{; }{{\text{I}}_{3}}[/tex]và tổng trở đoạn mạch AB có giá trị lân lượt là [tex]{{\text{Z}}_{1}}\text{; }{{\text{Z}}_{1}}\text{; }{{\text{Z}}_{3}}[/tex]. Trong đó [tex]{{\text{Z}}_{1}}=\text{R},\text{ }{{\text{Z}}_{2}}={{\text{Z}}_{3}},\text{ }{{\text{n}}_{2}}=0,\text{5}{{\text{n}}_{1}}[/tex]và

A. [tex]{{\text{I}}_{3}}\text{ = }{{\text{I}}_{2}}[/tex]            
B. [tex]{{\text{I}}_{3}}\text{ = 4}{{\text{I}}_{2}}[/tex]          
C.[tex]{{\text{I}}_{2}}\text{ = 2}{{\text{I}}_{3}}[/tex]      
D. [tex]{{\text{I}}_{3}}\text{ = 3}{{\text{I}}_{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài điện và tia x
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:22:35 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

 
Câu 29: Ông phát tia X có hiệu điện thế giữa anôt và catôt là U, phát tia X có bước sóng ngắn nhât là [tex]{{\lambda }_{{}}}[/tex]. Nếu tăng hiệu điện thê này thêm 5000 V thì tia X do ông phát ra có  bước sóng ngắn nhât [tex]{{\lambda }_{1}}[/tex]. Nêu giảm hiệu điện thế này  2000 V thì tia X do ống phát ra có bước sóng ngắn nhât[tex]{{\lambda }_{2}}=\frac{5}{3}{{\lambda }_{1}}[/tex]. Bỏ qua động năng ban đầu của electron khi ở catôt. Lấy[tex]\text{h}=\text{6},\text{6}.\text{1}{{0}^{-34}}\text{ J}.\text{s},\text{ c}=\text{3}.\text{1}{{0}^{8}}\text{ m}/\text{s},\text{ e}=\text{1},\text{6}.\text{1}{{0}^{-19}}\text{ C}[/tex]. Giá trị của [tex]{{\lambda }_{1}}[/tex] bằng

A.  70,71 pm.    
B. 117,86 pm.                
C. 95 pm.                        
D. 99 pm.
Ban đầu [tex]\frac{hc}{\lambda }=eUh[/tex]
Sau khi tăng HDT lên 5000V -->[tex]\frac{hc}{\lambda1 }=e(Uh+5000)[/tex] (1)

Sau khi giảm HDT 2000V --->[tex]\frac{3hc}{5\lambda1 }=e(Uh-2000)[/tex] (2)

Từ 1 và 2 ---> [tex]\frac{3}{5 }=\frac{Uh-2000}{Uh+5000}[/tex] -->Uh=12500V

Từ 1 -->[tex]\lambda 1=\frac{hc}{eUh}[/tex] =9,9375.10-11 m -->ĐA D
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài điện và tia x
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:32:48 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Câu 30:  Một máy phát điện xoay chiều một pha có tốc độ của rôto có thể thay đổi được. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây phân ứng. Nôi hai cực của máy phát điện này với một đoạn mạch AB gôm điện trở thuần R, cuộn cảm thuân có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi cho rôto quay với tốc độ lân lượt là [tex]{{\text{n}}_{1}}\text{ ; }{{\text{n}}_{2}}\text{ ; }{{\text{n}}_{3}}[/tex](vòng/phút) thì dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị lần lượt là là [tex]{{\text{I}}_{1}}\text{; }{{\text{I}}_{2}}\text{; }{{\text{I}}_{3}}[/tex]và tổng trở đoạn mạch AB có giá trị lân lượt là [tex]{{\text{Z}}_{1}}\text{; }{{\text{Z}}_{1}}\text{; }{{\text{Z}}_{3}}[/tex]. Trong đó [tex]{{\text{Z}}_{1}}=\text{R},\text{ }{{\text{Z}}_{2}}={{\text{Z}}_{3}},\text{ }{{\text{n}}_{2}}=0,\text{5}{{\text{n}}_{1}}[/tex]và

A. [tex]{{\text{I}}_{3}}\text{ = }{{\text{I}}_{2}}[/tex]            
B. [tex]{{\text{I}}_{3}}\text{ = 4}{{\text{I}}_{2}}[/tex]          
C.[tex]{{\text{I}}_{2}}\text{ = 2}{{\text{I}}_{3}}[/tex]      
D. [tex]{{\text{I}}_{3}}\text{ = 3}{{\text{I}}_{2}}[/tex]


Ta có: [tex]I1=\frac{kn1}{R}[/tex] ,[tex]I2=\frac{kn2}{Z2}[/tex] và [tex]I3=\frac{kn3}{Z2}[/tex]

Lập tỷ -->[tex]\frac{I1}{I2}=\frac{2Z2}{R}[/tex] ,   [tex]\frac{I2}{I3}=\frac{n2}{n3}[/tex],         [tex]\frac{I1}{I3}=\frac{2n2Z2}{n3R}[/tex]

Vậy sao tìm được mối liên hệ giữa I2 và I3, sai ở đâu chăng ??? ??? ??? ???  8-x 8-x 8-xTiêu đề: Trả lời: Giúp em bài điện và tia x
Gửi bởi: mizu_pro trong 09:41:32 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Câu 18: Xét mạch điện AB gồm các phần tử mắc nối tiếp theo thứ tự là cuộn dây thuân cảm có độ tự cảm L, điện trở  thuần R, tụ điện có điện dung C. Gọi M là điểm nối giữa L và R, N là điểm nối giữa R và C. Đặt vào A, B một điện áp xoay chiêu có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số góc thay đổi được. Khi [tex]\omega ={{\omega }_{1}}[/tex] thì điện áp hiệu dụng hai đầu MN là U, khi [tex]\omega ={{\omega }_{2}}[/tex] điện áp hiệu dụng hai đầu AN là U và khi [tex]\omega ={{\omega }_{3}}[/tex] thì điện áp hiệu dụng hai đầu MB cũng là U. Khi đó:
  
A. [tex]{{\omega }_{3}}=\frac{{{\omega }_{2}}}{\sqrt{2}}=\frac{{{\omega }_{1}}}{2}[/tex]      

B. [tex]{{\omega }_{3}}={{\omega }_{2}}\sqrt{2}=2{{\omega }_{1}}[/tex]            

C. [tex]{{\omega }_{3}}=\frac{{{\omega }_{1}}}{\sqrt{2}}=\frac{{{\omega }_{2}}}{2}[/tex]      

D. [tex]{{\omega }_{3}}={{\omega }_{1}}\sqrt{2}=2{{\omega }_{2}}[/tex]


 Khi [tex]\omega ={{\omega }_{1}}[/tex], UR = U(MN) = U ==> cộng hưởng.
 Khi [tex]\omega ={{\omega }_{2}}[/tex], ULR = U(AN) = U ==> ZC2 = 2ZL2 ==> [tex]1/(\omega2C)=2L\omega2 ==>2\omega2 mũ 2 = 1/(LC) =\omega1 mũ 2[/tex]
 Khi [tex]\omega ={{\omega }_{3}}[/tex], lam tương tự ta tìm được ZL3=2ZC3 ==> [tex] \omega3 = can2 \omega1[/tex]
Như vậy đáp án là D


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài điện và tia x
Gửi bởi: mizu_pro trong 07:22:56 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Ta có: [tex]I1=\frac{kn1}{R}[/tex] ,[tex]I2=\frac{kn2}{Z2}[/tex] và [tex]I3=\frac{kn3}{Z2}[/tex]

Lập tỷ -->[tex]\frac{I1}{I2}=\frac{2Z2}{R}[/tex] ,   [tex]\frac{I2}{I3}=\frac{n2}{n3}[/tex],         [tex]\frac{I1}{I3}=\frac{2n2Z2}{n3R}[/tex]Z1=R ==> cộng hưởng
Từ Z2=Z3 ==> [tex]\omega 1^2=\omega 2.\omega 3[/tex] ==> n1^2=n2.n3.
ma n2=0.5n1 ==> n3=2n1 ==>n3=4n2 ==>I3=4I2