Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dangkhoacb5 trong 01:21:39 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8526Tiêu đề: mọi người ơi giúp mình câu dao động cơ này với
Gửi bởi: dangkhoacb5 trong 01:21:39 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Bài 3: Một con lắc lò xo thắng đứng gồm vật nặng có khối lượng m= 1kg và lò xo có độ cứng K=100N/. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không vận tốc đầu với gia tốc a=g/5 = 2,0 m/s^2. Sau khi rời khõi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ:
A. 5 cm.            B. 6 cm.           C. 10 cm.          D. 2 cm
(đáp án là B)


Tiêu đề: Trả lời: mọi người ơi giúp mình câu dao động cơ này với
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:36:55 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Bài 3: Một con lắc lò xo thắng đứng gồm vật nặng có khối lượng m= 1kg và lò xo có độ cứng K=100N/. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không vận tốc đầu với gia tốc a=g/5 = 2,0 m/s^2. Sau khi rời khõi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ:
A. 5 cm.            B. 6 cm.           C. 10 cm.          D. 2 cm
(đáp án là B)
tại VTCB vật giãn đoạn [tex]\Delta l_0=mg/k=10 cm[/tex]

vật rời giá đỡ <=> N=0,( HQC gắn với giá đỡ)
<=> K[tex] \Delta l [/tex] +  ma= mg => [tex] \Delta l [/tex] = 8 cm,=> vật cách VTCB [tex]x=\Delta l_0-x=2cm[/tex]

 tại đây vật có vận tốc chính là vận tốc của giá đỡ và bằng [tex]v^2 = 2as =0,32 m/s^2[/tex]
biên độ [tex]A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega ^2}[/tex] => A=6cm