Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellangel1739 trong 10:24:17 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8506Tiêu đề: Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: hellangel1739 trong 10:24:17 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
lần lượt đặt các điện áp xoay chiều: [tex]U_{1}=U\sqrt{2}cos(100\pi t+\varphi _{1})[/tex], [tex]U_{2}=U\sqrt{2}cos(120\pi t+\varphi _{2})[/tex], [tex]U_{3}=U\sqrt{2}cos(110\pi t+\varphi _{3})[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch RLC thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là: [tex]I_{1}=I\sqrt{2}cos(100\pi t), I_{2}=I'\sqrt{2}cos(120\pi t+\frac{2\pi }{3}), I_{3}=I'\sqrt{2}cos(110\pi t-\frac{2\pi }{3})[/tex], so sánh I và I'?
A.[tex]I=I'[/tex]
B.[tex]I=I'\sqrt{2}[/tex]
C.[tex]I<I'[/tex]
D.[tex]I>I'[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:53:18 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
lần lượt đặt các điện áp xoay chiều: [tex]U_{1}=U\sqrt{2}cos(100\pi t+\varphi _{1})[/tex], [tex]U_{2}=U\sqrt{2}cos(120\pi t+\varphi _{2})[/tex], [tex]U_{3}=U\sqrt{2}cos(110\pi t+\varphi _{3})[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch RLC thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là: [tex]I_{1}=I\sqrt{2}cos(100\pi t), I_{2}=I'\sqrt{2}cos(120\pi t+\frac{2\pi }{3}), I_{3}=I'\sqrt{2}cos(110\pi t-\frac{2\pi }{3})[/tex], so sánh I và I'?
A.[tex]I=I'[/tex]
B.[tex]I=I'\sqrt{2}[/tex]
C.[tex]I<I'[/tex]
D.[tex]I>I'[/tex]
Ở đây ta thấy rằng với [tex]\omega _{2}=120\pi (rad/s)[/tex] và [tex]\omega _{3}=110\pi (rad/s)[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng đều bằng nhau như vậy có nghĩa là:[tex]\left|Z_{L2}-Z_{C2} \right|=\left|Z_{L3}-Z_{C3} \right|\Rightarrow \omega _{2}\omega _{3}=\frac{1}{LC}=\omega_{CH} ^{2}[/tex]
Ta thấy [tex]\omega _{1}=100\pi (rad/s)[/tex] nằm ngoài đoạn [tex]110\pi rad/s[/tex] và [tex]120\pi rad/s[/tex]

Vẽ đồ thị sẽ thấy I < I'
Tiêu đề: Trả lời: Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:59:31 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
lần lượt đặt các điện áp xoay chiều: [tex]U_{1}=U\sqrt{2}cos(100\pi t+\varphi _{1})[/tex], [tex]U_{2}=U\sqrt{2}cos(120\pi t+\varphi _{2})[/tex], [tex]U_{3}=U\sqrt{2}cos(110\pi t+\varphi _{3})[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch RLC thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là: [tex]I_{1}=I\sqrt{2}cos(100\pi t), I_{2}=I'\sqrt{2}cos(120\pi t+\frac{2\pi }{3}), I_{3}=I'\sqrt{2}cos(110\pi t-\frac{2\pi }{3})[/tex], so sánh I và I'?
A.[tex]I=I'[/tex]
B.[tex]I=I'\sqrt{2}[/tex]
C.[tex]I<I'[/tex]
D.[tex]I>I'[/tex]
[tex] Ta có \omega_1=100\pi ,\omega_2=120\pi, \omega_3=110\pi [/tex]
Dễ thấy [tex] {\omega_1}.{\omega_2}{\approx110{\pi} [/tex]
==> I < I' ( Do cường độ dòng điện [tex] I_3 [/tex] cộng hưởng )