Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hungnq trong 04:54:21 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8491Tiêu đề: Một số dạng bài cực trị cần giải đáp
Gửi bởi: hungnq trong 04:54:21 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mạch [tex]RLC[/tex] có C thay đổi.
1/ Gọi [tex]C_1,C_2[/tex] là 2 giá trị sao cho [tex]U_{C_1}=U_{C_2}[/tex]. Tìm C sao cho
[tex]U_C[/tex] max
[tex]P[/tex] max, [tex]U_R[/tex] max
2/Gọi [tex]C_1,C_2[/tex] là 2 giá trị sao cho [tex]P_1=P_2[/tex]. Tìm C sao cho P max.


Tiêu đề: Trả lời: Một số dạng bài cực trị cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:35:45 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mạch [tex]RLC[/tex] có C thay đổi.
1/ Gọi [tex]C_1,C_2[/tex] là 2 giá trị sao cho [tex]U_{C_1}=U_{C_2}[/tex]. Tìm C sao cho
[tex]U_C[/tex] max
[tex]P[/tex] max, [tex]U_R[/tex] max

[tex]U_C=I.Z_C=\frac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}}Z_C[/tex] (1)

khảo sát (1) ta thấy khi thay đổi C để [tex]U_C_m_a_x[/tex] thì: [tex]Z_C=\frac{R^2+Z_L^2}{Z_L}[/tex](2)

[tex]U_C_1=U_C_2\Leftrightarrow Z_C_1\frac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C_1)^2}}=Z_C_2\frac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C_2)^2}}[/tex]

đơn giản U 2 vế, bình phương và nhân chéo rút gọn ta được:

[tex]\frac{R^2+Z_L^2}{Z_L}=2\frac{Z_C_1Z_C_2}{Z_C_1+Z_C_2}[/tex] (3)

từ (2),(3) thì [tex]Z_C=2\frac{Z_C_1Z_C_2}{Z_C_1+Z_C_2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số dạng bài cực trị cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:41:07 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mạch [tex]RLC[/tex] có C thay đổi.
2/Gọi [tex]C_1,C_2[/tex] là 2 giá trị sao cho [tex]P_1=P_2[/tex]. Tìm C sao cho P max.

[tex]P_1=P_2\Leftrightarrow RI_1^2=RI_2^2\Leftrightarrow Z_1=Z_2[/tex]

[tex]\left|Z_L-Z_C_1 \right|=\left|Z_L-Z_C_2 \right|\Leftrightarrow 2Z_L=Z_C_1+Z_C_2[/tex]

thay đổi C để [tex]P_m_a_x[/tex]=> cộng  hưởng: [tex]Z_L=Z_C[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_C=\frac{Z_C_1+Z_C_2}{2}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Một số dạng bài cực trị cần giải đáp
Gửi bởi: hungnq trong 09:05:23 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Cảm ơn bạn, nhưng còn 1 ý nữa của phần 1/ là tìm C sao cho P max.


Tiêu đề: Trả lời: Một số dạng bài cực trị cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:20:44 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Cảm ơn bạn, nhưng còn 1 ý nữa của phần 1/ là tìm C sao cho P max.

nếu ứng với C' nào đó để P max thì [tex]Z'_C=Z_L[/tex], từ pt (3) bạn sẽ tìm được Z'c =>C'