Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 12:20:30 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8474Tiêu đề: CÁC BÀI TẬP CẦN MN GIÚP Ạ
Gửi bởi: SH.No1 trong 12:20:30 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
1) Có một mẫu 100g chất phóng xạ I_{53}^{131}. Biết rằng sau 24 ngày đêm, lượng chất đó chỉ còn lại một phần tám khối lượng ban đầu. Độ phóng xạ ban đầu của mẫu phóng xạ là?

A.1,25.10^{17} Bq

B. 4,61.10^{17} Bq

C.1,60.10^{18} Bq

D. 4,61.10^{16} Bq

2) Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe (S1 và S2) là 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m và khoảng cách từ nguồn S đến mặt phẳng chứa 2 khe là 0,5m. Nếu dời S theo phương song song với hai khe về phía S1 một khoảng 1mm thì khoảng và chiều dịch chuyển vân trung tâm là?

A. 5mm, ngược chiều dời S.

B. 4mm, ngược chiều dời S.

C. 5mm, cùng chiều dời S.

D. 4mm cùng chiều dời S.

giúp mình 2 câu này với ạ!


Tiêu đề: Trả lời: CÁC BÀI TẬP CẦN MN GIÚP Ạ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:35:59 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
1) Có một mẫu 100g chất phóng xạ I_{53}^{131}. Biết rằng sau 24 ngày đêm, lượng chất đó chỉ còn lại một phần tám khối lượng ban đầu. Độ phóng xạ ban đầu của mẫu phóng xạ là?

A.1,25.10^{17} Bq

B. 4,61.10^{17} Bq

C.1,60.10^{18} Bq

D. 4,61.10^{16} Bq


[tex]\frac{\Delta m}{m}=1-2^{-24/T}=2^{-3}\Rightarrow T=8[/tex]
[tex]H=\frac{m}{131}N_{A}\frac{0,693}{T}=\frac{100}{131}.6,02.10^{23}\frac{0,693}{8.86400}=4,61.10^{17}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: CÁC BÀI TẬP CẦN MN GIÚP Ạ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:42:25 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012


2) Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe (S1 và S2) là 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m và khoảng cách từ nguồn S đến mặt phẳng chứa 2 khe là 0,5m. Nếu dời S theo phương song song với hai khe về phía S1 một khoảng 1mm thì khoảng và chiều dịch chuyển vân trung tâm là?

A. 5mm, ngược chiều dời S.

B. 4mm, ngược chiều dời S.

C. 5mm, cùng chiều dời S.

D. 4mm cùng chiều dời S.

giúp mình 2 câu này với ạ!
chiều dịch chuyển của vân ngược lại
[tex]\Delta x=\frac{D}{d}y=\frac{2}{0,5}.1=4mm[/tex]