Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: beokute trong 06:38:26 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8461Tiêu đề: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 06:38:26 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
bài 1:đặt điện áp u=75căn2cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch gồm tụ điện Co=100/pi microfara và hộp đen X mắc nối tiếp.X là đoạn mạch gồm 2 trong 3 phần tử R,L,Cmắc nối tiếp.khi w=100pi,dòng điện có biểu thức i=cos(100pi*t+pi/4).để công suất trong mạch đạt giá trị cực đại thì w bằng?

bài 2:nguồn O phát sóng cơ,dao động theo phương trình uo=2*cos(20pi*t+pi/3)mm.sóng truyền theo 1 đường thẳng từ O đến M với tốc đọ không đổi 1m/s.biết OM=45cm.trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm mà tại đó các phần tử dao động cùng pha với nguồn O?

bài 3:đặt điện áp xoay chiều u=220căn2*cos(100pi*t) vào 2 đầu đoạn mach gồm R=100,L=318,3mH và C=15,92 microphara mắc nối tiếp .trong 1 chu kì khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng?

bài 4:1 sợi dây đàn hồi dài 60cm treo lơ lửng vaaof 1 cần rung.tốc độ truyền sóng trên dây là 8m/s.cần rung dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 80 đến 120hz.trong quá trình thay đổi có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây ?

bài 5:đặt điện áp u=Uo*cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp.Uo,C,w,R không thay đổi còn L thay đổi.khi L=L1 và L=L2 thì điện áp hiệu dụng 2 cuộn cảm thuần bằng nhau.giữa L1 và L2 có biểu thức liên hệ là:?


Tiêu đề: Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: Thủy hvtc trong 03:31:01 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
câu 5 thì ta có khi L1= L2 thì UL1=UL2,  suy ra ta có U.ZL1/Z1= U.ZL2/Z2, tương đương ZL1/Z1= ZL2/Z2, bình phương 2 vế của phương trình, rồi thay ZL= L.w, Z1= R^2+( ZL1-ZC)^2, Z2= R^2+(ZL2-ZC)^2 sau đó biến đổi thì cuối cùng ra là 2L1L2.w/ L1+l2= R^2+ZC^2/ZC


Tiêu đề: Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:39:47 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
bài 4:1 sợi dây đàn hồi dài 60cm treo lơ lửng vaaof 1 cần rung.tốc độ truyền sóng trên dây là 8m/s.cần rung dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 80 đến 120hz.trong quá trình thay đổi có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây ?

dây treo lơ lửng => 1 đầu cố định,1 đầu tự do.ta có: [tex]l=m\frac{\lambda }{4}[/tex], m là số lẻ.

[tex]\Rightarrow f=\frac{mv}{4l}=\frac{10}{3}m[/tex]

theo đề: [tex]80\leq \frac{10}{3}m\leq 120\Leftrightarrow 24\leq m\leq 36[/tex]

=> m= 25, 27, 29, 31, 33, 35 => có 5 giá trị tần số.
Tiêu đề: Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:43:22 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
bài 3:đặt điện áp xoay chiều u=220căn2*cos(100pi*t) vào 2 đầu đoạn mach gồm R=100,L=318,3mH và C=15,92 microphara mắc nối tiếp .trong 1 chu kì khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng?

bạn xem link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7147.0


Tiêu đề: Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:52:34 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
bài 2:nguồn O phát sóng cơ,dao động theo phương trình uo=2*cos(20pi*t+pi/3)mm.sóng truyền theo 1 đường thẳng từ O đến M với tốc đọ không đổi 1m/s.biết OM=45cm.trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm mà tại đó các phần tử dao động cùng pha với nguồn O?

1 điểm cách nguồn 1 khoảng d dao động cùng pha với nguồn nếu độ lệch pha giữa điểm đó với nguồn là số chẵn [tex]\pi[/tex], hay [tex]\frac{2\pi d}{\lambda }2k\pi \Rightarrow d=k\lambda[/tex]

ta có: 0 < d <45 => 0< k < 4,5

=> k = 1,2,3,4. có 4 điểm.

cách khác: ta thấy [tex]45cm=4,5\lambda[/tex]. cách O 1 khoảng [tex]\lambda[/tex] có 1 điểm dao động cùng pha O. cứ thế ta đếm được 4 điểm. :D

Tiêu đề: Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 04:07:44 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
bài 5:đặt điện áp u=Uo*cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp.Uo,C,w,R không thay đổi còn L thay đổi.khi L=L1 và L=L2 thì điện áp hiệu dụng 2 cuộn cảm thuần bằng nhau.giữa L1 và L2 có biểu thức liên hệ là:?
Câu này mình ngĩ phải có đáp án thì mới chọn nhanh đc
mính tính ra
\frac{1}{L1}+\frac{1}{L2}=\frac{2\omega }{\frac{Zc^{2}+R^{2}}


Tiêu đề: Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:11:29 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
bài 1:đặt điện áp u=75căn2cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch gồm tụ điện Co=100/pi microfara và hộp đen X mắc nối tiếp.X là đoạn mạch gồm 2 trong 3 phần tử R,L,Cmắc nối tiếp.khi w=100pi,dòng điện có biểu thức i=cos(100pi*t+pi/4).để công suất trong mạch đạt giá trị cực đại thì w bằng?

thay đổi [tex]\omega[/tex] để công suất cực đại => cộng hưởng => X chứa L, R.
khi [tex]\omega =100\pi[/tex]:

i nhanh pha hơn u [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] => [tex]\frac{Z_C-Z_L}{R}=1[/tex]  (1)

[tex]Z^2=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}=\frac{U}{I}=2.37,5^2[/tex]  (2)

(1),(2) => [tex]Z_L=62,5\Omega =>L=\frac{0,625}{\pi }H[/tex]

cộng hưởng=> [tex]\omega _0=\frac{1}{LC}=40\sqrt{10}\pi rad/s[/tex]

* nếu X chứa C, R vẫn thỏa i nhanh pha hơn u góc pi/4. nhưng để công suất cực đại thì C -> vô cùng ???
Tiêu đề: Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 04:11:46 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
1/L1+1/L2=2omega/(Zc^2+R^2)


Tiêu đề: Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:24:12 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

bài 5:đặt điện áp u=Uo*cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp.Uo,C,w,R không thay đổi còn L thay đổi.khi L=L1 và L=L2 thì điện áp hiệu dụng 2 cuộn cảm thuần bằng nhau.giữa L1 và L2 có biểu thức liên hệ là:?

đây nè bạn: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7796.0


Tiêu đề: Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 12:05:36 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
bài 3:đặt điện áp xoay chiều u=220căn2*cos(100pi*t) vào 2 đầu đoạn mach gồm R=100,L=318,3mH và C=15,92 microphara mắc nối tiếp .trong 1 chu kì khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng?

bạn xem link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7147.0
mình tính ra T/2.không hiểu tại sao sai nữa?