Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyngo trong 04:54:11 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8437Tiêu đề: Bài sóng điện từ cần giúp đỡ
Gửi bởi: huyngo trong 04:54:11 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Một mạch dao động LC lý tưởng, ban đầu nối hai đầu của cuộn dây vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động 4V, điện trở trong là 1[tex]\Omega[/tex] sau khi dòng điện chạy trong mạch đạt giá trị ổn định người ta nối cuộn dây với tụ điện thì điện tích cực đại mà tụ có được là 4.10-6C. Chọn gốc thời gian lúc năng lượng điện trường đạt giá trị cực đại, tìm thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm năng lượng trên tụ còn nửa giá trị cực đại.
A. 2,5[tex]\pi[/tex].10-5 s   
B. 5[tex]\pi[/tex].10-4 s   
C. 25[tex]\pi[/tex].10-5 s   
D. 25[tex]\pi[/tex].10-4 s


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng điện từ cần giúp đỡ
Gửi bởi: pluplu trong 09:29:05 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Một mạch dao động LC lý tưởng, ban đầu nối hai đầu của cuộn dây vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động 4V, điện trở trong là 1[tex]\Omega[/tex] sau khi dòng điện chạy trong mạch đạt giá trị ổn định người ta nối cuộn dây với tụ điện thì điện tích cực đại mà tụ có được là 4.10-6C. Chọn gốc thời gian lúc năng lượng điện trường đạt giá trị cực đại, tìm thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm năng lượng trên tụ còn nửa giá trị cực đại.
A. 2,5[tex]\pi[/tex].10-5 s   
B. 5[tex]\pi[/tex].10-4 s   
C. 25[tex]\pi[/tex].10-5 s   
D. 25[tex]\pi[/tex].10-4 s
Ban đầu áp dụng định luật Ôm ta có I = E/r suy ra Io = [tex]E\sqrt{2}/r[/tex]
Khi nối, áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:
[tex]LI_{0}^{2}=Q_{0}^{2}/C[/tex] suy ra được [tex]\omega[/tex]

Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm năng lượng trên tụ còn nửa giá trị cực đại là t =T/8 -----không thấy đáp án nào? sai chỗ nào ta?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng điện từ cần giúp đỡ
Gửi bởi: pluplu trong 10:35:23 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Một mạch dao động LC lý tưởng, ban đầu nối hai đầu của cuộn dây vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động 4V, điện trở trong là 1[tex]\Omega[/tex] sau khi dòng điện chạy trong mạch đạt giá trị ổn định người ta nối cuộn dây với tụ điện thì điện tích cực đại mà tụ có được là 4.10-6C. Chọn gốc thời gian lúc năng lượng điện trường đạt giá trị cực đại, tìm thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm năng lượng trên tụ còn nửa giá trị cực đại.
A. 2,5[tex]\pi[/tex].10-5 s   
B. 5[tex]\pi[/tex].10-4 s   
C. 25[tex]\pi[/tex].10-5 s   
D. 25[tex]\pi[/tex].10-4 s
Ban đầu áp dụng định luật Ôm ta có I = E/r suy ra Io = [tex]E\sqrt{2}/r[/tex]
Khi nối, áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:
[tex]LI_{0}^{2}=Q_{0}^{2}/C[/tex] suy ra được [tex]\omega[/tex]

Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm năng lượng trên tụ còn nửa giá trị cực đại là t =T/8 -----không thấy đáp án nào? sai chỗ nào ta?
Sửa lại xíu nhá, an đầu áp dụng định luật Ôm ta có Io = E/r
Khi nối, áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:
[tex]LI_{0}^{2}=Q_{0}^{2}/C[/tex] suy ra được [tex]\omega[/tex]
Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm năng lượng trên tụ còn nửa giá trị cực đại là t =T/8 --đáp án C