Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 04:08:53 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8436Tiêu đề: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ
Gửi bởi: SH.No1 trong 04:08:53 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
1) TN I-âng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda_1=0,5\mu m, \lambda_2=0,6\mu m[/tex]. Biết a=1mm, D=1m. Kích thước vùng giao thoa trên màn là 15mm. Số vân sáng trên màn có màu của [tex]\lambda_1[/tex] là?

[tex]A. 24[/tex]

[tex]B. 28[/tex]

[tex]C. 26[/tex]

[tex]D. 31[/tex]

2) Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng [tex]u=10cos(\frac{\pi x}{3}-\frac{\pi}{4})sin(5\pi - \frac{\pi}{4})[/tex]. Tốc độ truyền sóng bằng? [15cm/s]

3) Hai loa nhỏ giống nhau tạo thành hai nguồn kết hợp, đặt cách nhau S1S2=5m. Chúng phát ra âm có tần số 440Hz với vận tốc truyền âm v=330m/s. Khi đi từ S1 đến S2 người ta quan sát nghe được âm to nhất đầu tiên tại điểm M. Khoảng cách S1M là? [0,25m]

4) Âm cơ bản của một chiếc đàn ghita có chu kì 2.10^-3 s. Trong các âm có tần số sau đây, âm nào không phải là họa âm của âm cơ bản?
A. 1500Hz
B. 5000Hz
C. 1000Hz
D. 1200Hz

thầy và các bạn giúp e với ạ! e cảm ơn nhiều ạ ^^!Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 05:34:45 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
1) TN I-âng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda_1=0,5\mu m, \lambda_2=0,6\mu m[/tex]. Biết a=1mm, D=1m. Kích thước vùng giao thoa trên màn là 15mm. Số vân sáng trên màn có màu của [tex]\lambda_1[/tex] là?

[tex]A. 24[/tex]

[tex]B. 28[/tex]

[tex]C. 26[/tex]

[tex]D. 31[/tex]

2) Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng [tex]u=10cos(\frac{\pi x}{3}-\frac{\pi}{4})sin(5\pi - \frac{\pi}{4})[/tex]. Tốc độ truyền sóng bằng? [15cm/s]

3) Hai loa nhỏ giống nhau tạo thành hai nguồn kết hợp, đặt cách nhau S1S2=5m. Chúng phát ra âm có tần số 440Hz với vận tốc truyền âm v=330m/s. Khi đi từ S1 đến S2 người ta quan sát nghe được âm to nhất đầu tiên tại điểm M. Khoảng cách S1M là? [0,25m]

4) Âm cơ bản của một chiếc đàn ghita có chu kì 2.10^-3 s. Trong các âm có tần số sau đây, âm nào không phải là họa âm của âm cơ bản?
A. 1500Hz
B. 5000Hz
C. 1000Hz
D. 1200Hz

thầy và các bạn giúp e với ạ! e cảm ơn nhiều ạ ^^!bài 1. tổng số vân sáng lamda 1 là 31
mà [tex]\frac{k1}{k2}=\frac{6}{5}[/tex]=> số vân trùng là 3=> B

bài 2. [tex]\frac{\Pi x}{3}=\frac{2\Pi d}{\lambda }=>\lambda =6[/tex] mà f=2.5=>v=15cm

bài 3. giống như giao thoa sóng cơ
số điểm dao đọng với biên độ max 0<k<6.6... M gần nguồn nhất k=6
giai hệ [tex]d1-d2=6\lambda[/tex] và d1+d2=5

bài 4.==>f=500 các họa âm 2f,3f........=>D
Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ
Gửi bởi: SH.No1 trong 11:24:53 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
bài 1 là 26 chứ không phải 28 bạn à... ai giúp e làm bài 1 với ạ!


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:37:07 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
1) TN I-âng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda_1=0,5\mu m, \lambda_2=0,6\mu m[/tex]. Biết a=1mm, D=1m. Kích thước vùng giao thoa trên màn là 15mm. Số vân sáng trên màn có màu của [tex]\lambda_1[/tex] là?

[tex]A. 24[/tex]

[tex]B. 28[/tex]

[tex]C. 26[/tex]

[tex]D. 31[/tex]

giả sử màn đối xứng:
số vân màu 1: L/2i=15 ==> 31 vân
Số màu vân trùng : L/2i'=2,5 ==> 5 vân (k1:k2=6:5 ==> i'=6.0.5=3)
==> số vân màu 1 không trùng : 31-5=26


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:39:52 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
2) Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng [tex]u=10cos(\frac{\pi x}{3}-\frac{\pi}{4})sin(5\pi.t - \frac{\pi}{4})[/tex]. Tốc độ truyền sóng bằng? [15cm/s]
mánh [tex]v=\frac{phan(t)}{phan(x)}=\frac{5\pi}{\pi/3}=15[/tex](đvị của x/s)
(áp dụng cả sóng đơn lẫn giao thoa nhé)