Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quark trong 02:52:31 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8408Tiêu đề: ĐỀ thi THPT Thuận Thành
Gửi bởi: quark trong 02:52:31 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Câu 13: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang dao động điều hòa dưới tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức. Khi đặt lần lượt lực cưỡng f1=Focos(10pit+phi1) ;Focos(12pit+phi2)   và  f3=FOcos(14pit+phi3) thì vật dao động theo các phương trình lần lượt là x1=Acos(10pit+pi/6) ; x2=A'cos(12pit+phi)  và  Acos(14pit-pi/3). Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. A'=A    B.  A'<A   C.A'>A     D.  a'=aCAN2

Câu 18: Trong một giờ thực hành một học sinh muốn một quạt điện loại 180 V - 120W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70 om  thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?
A. giảm đi 20     B. tăng thêm 12     C. giảm đi 12     D. tăng thêm 20
Câu 24: Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng khối lượng m = 400 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Sau khi thả vật   thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là
A. 2  cm   B. 4  cm   C.  2can5cm   D. 2can7  cm
Câu 27: Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB; trong đó đoạn AM chứa cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp, còn đoạn MB chứa điện trở thuần R = 25 . Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều   thì đo được cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng 2A và điện áp tức thời hai đầu cuộn dây vuông pha so với điện áp tức thời hai đầu đoạn AM; điện áp tức thời hai đầu đoạn AM lệch pha pi/6   so với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB. Điện dung của tụ điện có giá trị la
DA 2can3.10^-4/pi
Tiêu đề: Trả lời: ĐỀ thi THPT Thuận Thành
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:47:32 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Câu 13: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang dao động điều hòa dưới tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức. Khi đặt lần lượt lực cưỡng f1=Focos(10pit+phi1) ;Focos(12pit+phi2)   và  f3=FOcos(14pit+phi3) thì vật dao động theo các phương trình lần lượt là x1=Acos(10pit+pi/6) ; x2=A'cos(12pit+phi)  và  Acos(14pit-pi/3). Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. A'=A    B.  A'<A   C.A'>A     D.  a'=aCAN2
Thử cách này xem
Nhận thấy các lực trên cùng biên độ ==> biên độ dao động phụ thuộc vào hiệu tần số giữa tần số lực với tần số riêng mà [tex]\omega_1[/tex] và [tex]\omega_3[/tex] cho cùng biên độ A
[tex] ==> |\omega_1-\omega_0|=|\omega_2-\omega_0|[/tex]
[tex]==> \omega_0=\frac{\omega_1+\omega_2}{2} ==> \omega_0=12\pi[/tex]
==> A' đạt giá trị lớn nhất vì tần số lực gây ra dao động cưỡng bức bằng với tần số riêng
==> A'>A


Tiêu đề: Trả lời: ĐỀ thi THPT Thuận Thành
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:23:21 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Câu 18: Trong một giờ thực hành một học sinh muốn một quạt điện loại 180 V - 120W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70 om  thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?
A. giảm đi 20     B. tăng thêm 12     C. giảm đi 12     D. tăng thêm 20
[tex]TH1: R=70\Omega, I=0,75A ==>Ur=52,5V[/tex]
và [tex] P=\frac{92,8}{100}.Pdm=Uq.I.cos(\varphi)=111,36[/tex]
[tex]U^2=Uq^2+Ur^2+2UrUqcos(\varphi) ==> 220^2=Uq^2+Ur^2+2Ur.P/I[/tex]
[tex]==> Uq=173,36V ==> cos(\varphi)=0,8565[/tex]
[tex]TH2: R=R1 ==> P=Pdm=Udm.I.cos(\varphi) ==> I=0,7765A[/tex]
[tex]U^2=Udm^2+Ur^2+2UrUdmcos(\varphi) ==> Ur=45,25 [/tex]
[tex]==> r =58,27 ==> \Delta r= 11,73[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: ĐỀ thi THPT Thuận Thành
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:30:40 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Câu 24: Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng khối lượng m = 400 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Sau khi thả vật 7pi/30(s)  thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là
A. 2  cm   B. 4  cm   C.  2can5cm   D. 2can7  cm
+ [tex]\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}=10[/tex]
sau 7pi/30 thì góc quay là [tex]\Delta \varphi=t\omega=420^0 [/tex]
==> dùng vecto quay ta xác định [tex]x = cos(60^0).A[/tex]
==> x=4cm và vận tốc của vật là [tex]v^2=\omega^2(A^2-x^2)=0,48m/s[/tex]
+ Giữ lò xo tại trung điểm ==> phần lò xo dao động có chiều dài giảm 1/2 , vận tốc trước và sau khi giữ không đổi [tex]==> v'=v=\sqrt{0,48}, k'=2k ==> \omega'=\omega.\sqrt{2}[/tex]
+ vị trí vật so với VTCB mới là [tex]x'=x/2=2cm=0,02m[/tex]
[tex]==> A'=\sqrt{x'^2+\frac{v'^2}{\omega'^2}}=\frac{\sqrt{7}}{50}(m)=2\sqrt{7}cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: ĐỀ thi THPT Thuận Thành
Gửi bởi: quark trong 04:57:48 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Thầy ơi em chép thiều đề là sau 7pi/30 s thì mới giữ điểm chính giữa


Tiêu đề: Trả lời: ĐỀ thi THPT Thuận Thành
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:44:19 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Thầy ơi em chép thiều đề là sau 7pi/30 s thì mới giữ điểm chính giữa
em xem đề cuối có thiếu dữ kiện?