Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quark trong 12:04:01 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8405Tiêu đề: Đề thi thử cần giúp đỡ
Gửi bởi: quark trong 12:04:01 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Em có vài câu thắc mắc nhờ thầt cô và các bạn giải đáp
1. Đặt điện áp u=U0cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch có R=4Zl=100 om.thì cường độ có dạng i=2(coswt)^2 tính giá trị của Uo. Vấn đề bài này em thắc mắc sao tấn số dòng điẹn gấp đối hiệu điện thế?
2.Câu 7: Trên mặt nước tại hai điểm AB có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha, lan truyền với bước sóng  . Biết AB = 11lamda. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với hai nguồn trên đoạn AB( không tính hai điểm A, B)
A. 12   B. 23   C. 11   D. 21
Câu này em tính ra 10 vân nếu không tính cả A,B
Câu 17: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể, được mắc với mạch ngoài là một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Khi tốc độ quay của roto là n1 và n2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi tốc độ quay là n0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Mối liên hệ giữa n1, n2 và n0 là
DA.no^2=(2n1^2.n2^2)/(n1^2+n2^2)
Ai có link thi thử lần 2 của trường này cho mình xin Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:26:03 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

2.Câu 7: Trên mặt nước tại hai điểm AB có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha, lan truyền với bước sóng  . Biết AB = 11lamda. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với hai nguồn trên đoạn AB( không tính hai điểm A, B)
A. 12   B. 23   C. 11   D. 21
Câu này em tính ra 10 vân nếu không tính cả A,B

số cực đại giữa 2 nguồn là 21
nêu tính ca 2 nguồn ta co 23 đường, những điểm dao động ngược pha với nguôn thì cach nguồn  số lẻ lần nửa bước sóng: ta đánh số các đường 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
các điểm dao động ngươc pha là: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 có 11 điểm


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:34:21 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Câu 17: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể, được mắc với mạch ngoài là một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Khi tốc độ quay của roto là n1 và n2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi tốc độ quay là n0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Mối liên hệ giữa n1, n2 và n0 là
DA.no^2=(2n1^2.n2^2)/(n1^2+n2^2)
Ai có link thi thử lần 2 của trường này cho mình xin 


câu này trên diễn đàn giải nhiều lắm rồi: [tex]\frac{1}{n^{2}}=\frac{1}{2}(\frac{1}{n1^{2}}+\frac{1}{n2^{2}})[/tex]
bạn tìm lại xem


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:37:54 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Em có vài câu thắc mắc nhờ thầt cô và các bạn giải đáp
1. Đặt điện áp u=U0cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch có R=4Zl=100 om.thì cường độ có dạng i=2(coswt)^2 tính giá trị của Uo. Vấn đề bài này em thắc mắc sao tấn số dòng điẹn gấp đối hiệu điện thế?

có lẻ bài này dòng điện là sự tổng hơp cả dòng xoay chiều và 1 chiều nên có biểu thức đó


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:00:11 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Câu 17: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể, được mắc với mạch ngoài là một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Khi tốc độ quay của roto là n1 và n2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi tốc độ quay là n0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Mối liên hệ giữa n1, n2 và n0 là
DA.no^2=(2n1^2.n2^2)/(n1^2+n2^2)
Ai có link thi thử lần 2 của trường này cho mình xin câu này trên diễn đàn giải nhiều lắm rồi: [tex]\frac{1}{n^{2}}=\frac{1}{2}(\frac{1}{n1^{2}}+\frac{1}{n2^{2}})[/tex]
bạn tìm lại xem

Bài giải của thầy Dương:


Biên độ cường độ dòng điện trong mạch :

[tex]I_{0} = \frac{NBS\omega }{\sqrt{R^{2} +(L\omega -\frac{1}{C\omega })^{2}}}[/tex]

Hay : [tex]\left( \frac{NBS}{I_{0}}\omega ^{2}\right)^{2} = R^{2}.\omega ^{2} +(L\omega ^{2}-\frac{1}{C})^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \left[L^{2} - \left( \frac{NBS}{I_{0}}\right)^{2} \right]\omega ^{4} +\left(R^{2} - \frac{2L}{C} \right)\omega ^{2} + \frac{1}{C^{2}} = 0[/tex]  (1)

Đặt : [tex] \left[L^{2} - \left( \frac{NBS}{I_{0}}\right)^{2} \right] = a[/tex]  ; [tex]\left(R^{2} - \frac{2L}{C} \right)= b[/tex]  ; [tex]\frac{1}{C^{2}} = c[/tex] 

Mặt khác để (1) có nghiệm ta có :[tex]\Delta = b^{2} - 4ac \geq 0 \Leftrightarrow a\leq \frac{b^{2}}{4c}[/tex]

Biến đổi ta được : [tex]L^{2} - \left( \frac{NBS}{I_{0}}\right)^{2} \leq \left( \frac{R^{2}C}{2}-L\right)^{2}[/tex]

[tex]I_{0}\leq \frac{NBS}{\sqrt{L^{2}-(R^{2}C/2 - L)^{2}}}[/tex]

Biên độ dòng điện cực đại khi dấu = xảy ra . Lúc này (1) có nghiệm kép [tex]\frac{2}{\omega _{0}^{2}} = \frac{2\omega _{0}^{2}}{\omega _{0}^{4}} = - \frac{b}{c}[/tex]

Theo giả thiết hai giá trị [tex]\omega _{1}^{2}[/tex] và [tex]\omega _{2}^{2}[/tex] là hai nghiệm của phương trình (1) nên ta có :

[tex]\frac{1}{\omega _{1}^{2}} + \frac{1}{\omega _{2}^{2}}= - \frac{b}{c}} [/tex]


Vậy để dòng điện cực đại rôto phải quay với tần số n0 mà : [tex]\frac{1}{n_{1}^{2}} + \frac{1}{n _{2}^{2}}= \frac{2}{n _{0}^{2}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử cần giúp đỡ
Gửi bởi: quark trong 02:34:24 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Thầy ơi giứp em câu 1 thầy


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 09:49:46 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Em có vài câu thắc mắc nhờ thầt cô và các bạn giải đáp
1. Đặt điện áp u=U0cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch có R=4Zl=100 om.thì cường độ có dạng i=2(coswt)^2 tính giá trị của Uo. Vấn đề bài này em thắc mắc sao tấn số dòng điẹn gấp đối hiệu điện thế?

dùng công thức hạ bậc: [tex]i=1+cos(2\omega t)[/tex]
thành phần thứ 2 của dòng điện trên gây ra dòng xoay chiều nên I=[tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
vay [tex]Uo=I.Z=\frac{1}{\sqrt{2}}'\sqrt{100^{2}+25^{2}}=72,9V[/tex]