Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: qoqqoo trong 11:14:12 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8404Tiêu đề: Dao động tổng hợp hay!
Gửi bởi: qoqqoo trong 11:14:12 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Một vật thực hiện động thời hai dao động điều hòa:x1=A1.cos(wt) cm; x2=2,5[tex]\sqrt{3}[/tex]
cos([tex]\omega t[/tex]+[tex]\varphi2[/tex])thì người ta thu được biên độ dao động tổng hợp là 2,5 cm.Biết A1 đạt giá trị cực đại, hãy xác định [tex]\varphi2[/tex]?
pi/6; 2pi/3; 5pi/3


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tổng hợp hay!
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:45:14 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Một vật thực hiện động thời hai dao động điều hòa:x1=A1.cos(wt) cm; x2=2,5[tex]\sqrt{3}[/tex]
cos([tex]\omega t[/tex]+[tex]\varphi2[/tex])thì người ta thu được biên độ dao động tổng hợp là 2,5 cm.Biết A1 đạt giá trị cực đại, hãy xác định [tex]\varphi2[/tex]?
pi/6; 2pi/3; 5pi/3


Bài này hỏi vài lần rồi, bạn xem lời giải của thầy Trieubeo ở đây: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8142)