Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kimlongdinh383 trong 07:08:52 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8370Tiêu đề: bài tập về dao đong cần giúp
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 07:08:52 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Câu 2:
Vật dao động điều hòa, biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là 0,1s. Tốc độ trung bình của vật trong nửa chu kì là:

đáp án: 10A/3

Câu 24:
Một đoạn mạch điện gồm một điôt lý tưởng mắc nối tiếp với một điện trở R = 50 ôm. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều  u = 200cos(100wt)(V) . Nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch trong thời gian 30 phút là
A: 720(kJ)   B: 360(kJ)   C: 1440(kJ)   D: 480(kJ)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao đong cần giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 07:45:28 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Câu 2:
Vật dao động điều hòa, biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là 0,1s. Tốc độ trung bình của vật trong nửa chu kì là:
đáp án: 10A/3

Áp dụng công thức[tex]W_{d}+W_{t}=W\Rightarrow 4W_{t}=\frac{1}{2}kx^{2}=4\frac{1}{2}kA^{2}\Rightarrow x=\frac{A}{2}[/tex]
Dùng PP VTLG ta xác định được [tex]\omega =\frac{\alpha }{t}=\frac{\frac{\pi }{6}}{0,1}=\frac{5\pi }{3}(rad/s)\Rightarrow T=\frac{2\pi }{\omega }=1,2s[/tex]
Tốc độ trung bình trong nửa chu kì là: [tex]\frac{2A}{\frac{T}{2}}=\frac{2A}{0,6}=\frac{10A}{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao đong cần giúp
Gửi bởi: litikali trong 07:50:16 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Câu 2:
Vật dao động điều hòa, biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là 0,1s. Tốc độ trung bình của vật trong nửa chu kì là:

đáp án: 10A/3

Câu 24:
Một đoạn mạch điện gồm một điôt lý tưởng mắc nối tiếp với một điện trở R = 50 ôm. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều  u = 200cos(100wt)(V) . Nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch trong thời gian 30 phút là
A: 720(kJ)   B: 360(kJ)   C: 1440(kJ)   D: 480(kJ)


Câu 2: [tex]W_{d}+W_{t}=W \Rightarrow 3W_{t}+W_{t}=W \Rightarrow W_{t}=\frac{1}{4}W \Rightarrow kx^{2}=\frac{1}{4}kA^{2} \Rightarrow x=\frac{A}{2}[/tex]
Vẽ giản đồ vecto sẽ thấy vật đi từ vị trí cân bằng đến A/2 tốn 1/12 T = 0,1s
=> 1/2 T = 0,6s.
Trong nửa chu kì vật đi được 2A => v = 2A/0,6 = 10A/3

Câu 24: Mạch điện chỉ có điện trở, nếu không gắn điốt thì nhiệt lượng tỏa ra là: [tex]Q = P.t = \frac{U^{2}}{R}t=\frac{200^{2}}{2.50}.30.60=720000 (J)[/tex]

Vì có gắn điốt, nên chỉ nửa chu kỳ dương mới có dòng điện chạy qua mạch => nhiệt lượng tỏa ra còn một nửa. Đáp án là 360000J=360kJ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao đong cần giúp
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 08:06:08 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Câu 2:
Vật dao động điều hòa, biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là 0,1s. Tốc độ trung bình của vật trong nửa chu kì là:
đáp án: 10A/3

Áp dụng công thức[tex]W_{d}+W_{t}=W\Rightarrow 4W_{t}=\frac{1}{2}kx^{2}=4\frac{1}{2}kA^{2}\Rightarrow x=\frac{A}{2}[/tex]
Dùng PP VTLG ta xác định được [tex]\omega =\frac{\alpha }{t}=\frac{\frac{\pi }{6}}{0,1}=\frac{5\pi }{3}(rad/s)\Rightarrow T=\frac{2\pi }{\omega }=1,2s[/tex]
Tốc độ trung bình trong nửa chu kì là: [tex]\frac{2A}{\frac{T}{2}}=\frac{2A}{0,6}=\frac{10A}{3}[/tex]

bạn nào có tài liều về phương pháp VTLG không , gửi cho minh đi. minh chưa hiểu về phương pháp này lắm. cam ơn nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao đong cần giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:21:18 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Bạn sang trang chính của TVVL tìm tác giả Trần Quang Thanh sẽ thấy tài liệu chi tiết.