Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kimlongdinh383 trong 05:35:56 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8361Tiêu đề: bài tập vat lý 12
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 05:35:56 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Câu 1:
Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ x = 2[tex]\sqrt{3}[/tex]
cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
 
đáp án: x =4cos(2[tex]\pi[/tex]t+5pi/6)

Câu 2:
Vật dao động điều hòa, biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là 0,1s. Tốc độ trung bình của vật trong nửa chu kì là:

đáp án: 10A/3

Câu 20:   
Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 40 nF và cuộn cảm có độ tự cảm
L = 2[tex]\mu[/tex]H, điện trở thuần r = 0,01 [tex]\Omega[/tex]. Nạp cho tụ điện một điện tích ban đầu Q0 = 2 [tex]\mu[/tex]C. Để duy trì dao động của mạch thì phải cung cấp cho mạch một công suất là
A: 0,25 W   B: 0,5 W   C: 1 W   D: 2 W
Câu 24:
Một đoạn mạch điện gồm một điôt lý tưởng mắc nối tiếp với một điện trở R = 50[tex]\Omega[/tex] . Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều  u = 200[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100wt)(V) . Nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch trong thời gian 30 phút là
A: 720(kJ)   B: 360(kJ)   C: 1440(kJ)   D: 480(kJ)

tkss