Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dinh383 trong 07:35:49 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8333Tiêu đề: help meeeeeee
Gửi bởi: dinh383 trong 07:35:49 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
một đồng hồ quả lắc chạy bnawngf con lắc đơn, mỗi ngày chạy chậm 104s, để đồng hồ chạy đúng h thỳ chìu dài của nó phải như thế nào....? giải cho e câu này với mấy aaaaaaaaaaaaa


Tiêu đề: Trả lời: help meeeeeee
Gửi bởi: hungnq trong 08:16:55 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
một đồng hồ quả lắc chạy bnawngf con lắc đơn, mỗi ngày chạy chậm 104s, để đồng hồ chạy đúng h thỳ chìu dài của nó phải như thế nào....? giải cho e câu này với mấy aaaaaaaaaaaaa
Gọi chiều dài, chu kì chạy đúng là [tex]l_0,T_0[/tex]
Gọi chiều dài, chu kì chạy đúng là [tex]l,T[/tex]
Đồng hồ chạy chậm thì [tex]T_0<T[/tex]
[tex]\Delta t=104 \Rightarrow 24.3600(1-\frac{T_0}{T})=104 [/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{T_0}{T}=\frac{10787}{10800}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{l_0}{l}=(\frac{10787}{10800})^2=99,76\%[/tex]
phải giảm l đi [tex]0,24\%[/tex]