Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 01:20:10 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8320Tiêu đề: VÀI CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: KPS trong 01:20:10 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
1) Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần [tex]R=20\Omega[/tex] mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là 6A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của tụ là? [tex](6\sqrt{15}\omega)[/tex]

2) Ăng ten sử dụng một mạch dao động LC lí tưởng để thu sóng điện từ, trong đó cuộn dây có độ từ cảm L không thay đổi, còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một suất điện động cảm ứng. Xem rằng các sóng điện từ có biện độ cảm ứng từ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện [tex]C_1=1\mu F[/tex] thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là [tex]E_1=4,5\mu V[/tex]. Khi điện dung của tụ điện [tex]C_2=9\mu F[/tex] thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là? [tex](E_2=1,5\mu V)[/tex]

mọi người giúp mình 2 câu này với ^^


Tiêu đề: Trả lời: VÀI CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:53:35 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
1) Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần [tex]R=20\Omega[/tex] mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là 6A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của tụ là? [tex](6\sqrt{15}\omega)[/tex]

[tex]1 = \frac{NBS2\pi np/60}{\sqrt{2}\sqrt{R^2+\frac{1}{C2\pi np/60}}} (1)[/tex]

[tex]6 = \frac{NBS2\pi 3np/60}{\sqrt{2}\sqrt{R^2+\frac{1}{C2\pi 3np/60}}} (2)[/tex]

đặt [tex]x = \frac{1}{2\pi np/60}[/tex] để biến đổi dễ hơn


[tex]\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow R = \sqrt{\frac{5}{27}}\frac{1}{2\pi np/60}[/tex] (*)

hay dung kháng ứng với tốc độ quay của roto n vòng/phút là  [tex]Z_C = \sqrt{\frac{27}{5}}R[/tex]

từ (*); chia 2 vế cho 2: [tex]\frac{1}{C2\pi 2np/60} = \sqrt{\frac{27}{5}}\frac{R}{2}[/tex]

vậy dung kháng khi tốc độ quay của roto 2n vòng/phút là [tex]Z'_C = \sqrt{\frac{27}{20}}R = 6\sqrt{15}\Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: VÀI CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:58:38 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
2) Ăng ten sử dụng một mạch dao động LC lí tưởng để thu sóng điện từ, trong đó cuộn dây có độ từ cảm L không thay đổi, còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một suất điện động cảm ứng. Xem rằng các sóng điện từ có biện độ cảm ứng từ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện [tex]C_1=1\mu F[/tex] thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là [tex]E_1=4,5\mu V[/tex]. Khi điện dung của tụ điện [tex]C_2=9\mu F[/tex] thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là? [tex](E_2=1,5\mu V)[/tex]

ta có: [tex]\frac{1}{2}C_1E_0_1^2 = \frac{1}{2}C_2E_0_2^2[/tex]

[tex]\Rightarrow E_0_2 = \frac{1}{3}E_0_1 \Rightarrow E_2 = \frac{1}{3}E_1 = 1,5\mu V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: VÀI CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:12:41 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

1) Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần [tex]R=20\Omega[/tex] mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là 6A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của tụ là? [tex](6\sqrt{15}\omega)[/tex]


Câu này giống với một câu trong đề ĐH 2010: Đề thi 2010 (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/751-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-vat-ly-2010)

 ~O) Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A:

[tex]I_{1}=\frac{E_{1}}{Z_{1}}= \frac{N \omega _{1}\Phi _{0}}{\sqrt{2}\sqrt{R^{2} + \left(\frac{1}{C \omega _{1}} \right)^{2}}}[/tex] (1)

~O) Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 6A:

[tex]I_{3}=\frac{E_{3}}{Z_{3}}= \frac{N \omega _{3}\Phi _{0}}{\sqrt{2}\sqrt{R^{2} + \left(\frac{1}{C \omega _{3}} \right)^{2}}}[/tex] (2)

 ~O) Bên cạnh đó: [tex]f = \frac{np}{60}\Rightarrow \omega _{3}=3\omega _{1}[/tex] và [tex] \omega _{3} = 3 \omega _{1}\Rightarrow Z_{C_{3}}= \frac{Z_{C_{1}}}{3}[/tex]

 ~O) Lấy (2) chia cho (1):

[tex]\frac{\omega _{3}}{\omega _{1}}. \frac{\sqrt{R^{2} + \left(\frac{1}{C \omega _{1}} \right)^{2}}}{\sqrt{R^{2} + \left(\frac{1}{C \omega _{3}} \right)^{2}}}= 6[/tex]

[tex]\Rightarrow R^{2} + \left(\frac{1}{C \omega _{1}} \right)^{2}= 4.\left<R^{2} + \left(\frac{1}{C \omega _{3}} \right)^{2} \right>[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{C_{1}}^{2}= 3R^{2} + \frac{4Z_{C_{1}}^{2}}{9}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{5}{9}Z_{C_{1}}^{2}= 3R^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{C_{1}}= \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{5}}R[/tex]

 ~O) Cuối cùng:

[tex]\omega _{2} = 2 \omega _{1}\Rightarrow Z_{C_{2}}= \frac{Z_{C_{1}}}{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{C_{2}}= \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}R = \frac{3\sqrt{15}}{10}R [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: VÀI CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:36:49 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
1) Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần [tex]R=20\Omega[/tex] mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là 6A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của tụ là? [tex](6\sqrt{15}\omega)[/tex]
làm cách này xem sao
Đặt E=k.n, ZC=k/n giá trị n vòng ==> E'=k3n, ZC'=ZC/3 (giá trị 3n vòng)
Th1 : [tex]1=\frac{kn}{\sqrt{R^2+ZC^2}}[/tex]
Th1 : [tex]6=\frac{3kn}{\sqrt{R^2+ZC^2/9}}[/tex]
[tex]==> 4(R^2+ZC^2/9)=R^2+ZC^2[/tex]
[tex]==> 3R^2=5ZC^2/9 ==> ZC=3\sqrt{3/5}R[/tex]
Th3 [tex]==> ZC'=ZC/2=6\sqrt{15}\Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: VÀI CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: KPS trong 03:34:05 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
giúp e câu này nữa với ạ

3)một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và 2 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì tại thời điểm năng lượng điện trường  trong tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó sẽ tăng bao nhiêu lần so với lúc đầu?  đáp án: 1/can3


Tiêu đề: Trả lời: VÀI CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:46:36 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
giúp e câu này nữa với ạ

3)một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và 2 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì tại thời điểm năng lượng điện trường  trong tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó sẽ tăng bao nhiêu lần so với lúc đầu?  đáp án: 1/can3
Trước khi nối tắt ta luôn có
[tex]W_{cbmax}=W=1/2CbU_0^2=\frac{4C.U_0^2}{4}[/tex]
và do [tex]Cb=C/2 ==> W_{cb}=2W_{c} ==> W_{c1}=W_{c2}=W_{cb}/2[/tex]
+ Khi [tex]W_{cb}=2W_L ==> W_{cb}=2W/3[/tex] và [tex]W_L=W/3 ==> W_{c_1}=W_{c_2}=W/3[/tex]
1 tụ bị thủng ==> năng lượng trong mạch còn
[tex]W'=W_L+W_c=W/3+W/3=2W/3[/tex]
[tex]==> 1/2CU_0'^2=\frac{1}{6}C.U_0^2[/tex]
[tex]==> U_0'^2=\frac{U_0^2}{3}[/tex]
[tex]==> U_0'=U_0/\sqrt{3}[/tex]
(Điện áp 2 đầu tụ về độ lớn bằng điện áp 2 cuộn dây)