Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pinochio94 trong 01:17:05 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8291Tiêu đề: Giúp mình 3 bài điện này với mọi người
Gửi bởi: pinochio94 trong 01:17:05 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Cuộn sơ cấp của một máy hạ áp có hệ số biến áp là k= 10 đưọc mắc vào lưới có điện áp  [tex]{U}_{1} =220V[/tex]. Điện trở của cuộn thứ cấp là [tex]{r}_{2}= 0,2\Omega[/tex] ; điện trở tải trong mạch thứ cấp là [tex]R = 2\Omega[/tex]. Bỏ qua sụt áp điện trở thuần trên cuộn sơ cấp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là:
A. [tex]{U}_{2} = 20 V[/tex]
B. [tex]{U}_{2} = 22 V[/tex]
C. [tex]{U}_{2} = 19,8 V[/tex]
D.  [tex]{U}_{2} = 2 V[tex]

Bài 2Hai chiếc bàn là 220V - 1100W đưọc mắc vào hai pha của 1 lưới điện 3 pha 4 dây có [tex]{U}_{p}= 220V[/tex]. Một nồi cơm điện 220V- 550W đưọc mắc vào pha thứ 3 của đường dây điện này. Khi đó dòng điện chạy trong dây trung tính có cường độ hiệu dụng là:
A. 10A
B. 2,5A
C. 7,5A
D. 0

Bài 3: Một đường dây tải điện lưới Công nghiệp 50Hz có chiều dài l= 600km. Coi vận tốc lan truyền tín hiệu điện bằng vận tốc truyền ánh sáng trong chân không [tex]c= 3.{10}^{8}[/tex]. Độ lệch pha giữa điện áp đầu đường dây và điện áp cuối đường dây bằng:
A. [tex]\frac{\Pi }{5} ( rad)[/tex]
B. [tex]\frac{2\Pi }{5}[/tex]
C. [tex]\frac{\Pi }{10}[/tex]
D. 0


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình 3 bài điện này với mọi người
Gửi bởi: kydhhd trong 01:28:38 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Cuộn sơ cấp của một máy hạ áp có hệ số biến áp là k= 10 đưọc mắc vào lưới có điện áp  [tex]{U}_{1} =220V[/tex]. Điện trở của cuộn thứ cấp là [tex]{r}_{2}= 0,2\Omega[/tex] ; điện trở tải trong mạch thứ cấp là [tex]R = 2\Omega[/tex]. Bỏ qua sụt áp điện trở thuần trên cuộn sơ cấp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là:
giải như sau:
[tex]\frac{U1}{U2+ir}=10=\frac{U1}{U2+\frac{U2}{R}r}\rightarrow U2=\frac{220}{10.1,1}=20V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình 3 bài điện này với mọi người
Gửi bởi: kydhhd trong 01:38:12 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012


Bài 3: Một đường dây tải điện lưới Công nghiệp 50Hz có chiều dài l= 600km. Coi vận tốc lan truyền tín hiệu điện bằng vận tốc truyền ánh sáng trong chân không [tex]c= 3.{10}^{8}[/tex]. Độ lệch pha giữa điện áp đầu đường dây và điện áp cuối đường dây bằng:
A. [tex]\frac{\Pi }{5} ( rad)[/tex]
B. [tex]\frac{2\Pi }{5}[/tex]
C. [tex]\frac{\Pi }{10}[/tex]
D. 0
[tex]\Delta \varphi = 2\Pi f\frac{d}{c}=2\Pi 50.\frac{600.10^{3}}{3.10^{8}}=\frac{\Pi }{5}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình 3 bài điện này với mọi người
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:35:35 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Bài 2Hai chiếc bàn là 220V - 1100W đưọc mắc vào hai pha của 1 lưới điện 3 pha 4 dây có [tex]U_p= 220V[/tex]. Một nồi cơm điện 220V- 550W đưọc mắc vào pha thứ 3 của đường dây điện này. Khi đó dòng điện chạy trong dây trung tính có cường độ hiệu dụng là:
A. 10A
B. 2,5A
C. 7,5A
D. 0

các dụng cụ đều hoạt động bình thường vì [tex]U_p = U_d_m = 220 V[/tex]

cường độ dòng điện qua 2 bàn là : [tex]I_1 = I_2 = \frac{1100}{220} = 5 A[/tex]

cường độ dòng điện qua nồi cơm: [tex]I_3 = \frac{550}{220} =2,5A[/tex]

ba cường độ dòng điện lệch nhau [tex]120^0[/tex]. vẽ hình ta tổng hợp [tex]I_1 và I_2[/tex] => [tex]I_1_2 = 5A[/tex]

[tex]I_1_2[/tex] cùng phương ngược chiều [tex]I_3[/tex] [tex]\Rightarrow I = I_1_2 - I_3 = 5 - 2,5 =2,5 A[/tex]