Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Song Sang Ri trong 08:31:44 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8280Tiêu đề: Vật lý 12. Sóng cơ
Gửi bởi: Song Sang Ri trong 08:31:44 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có 2 nguồn sóng kết hợp với pt:u1=u2= [tex]a\cos 40\pi t[/tex](cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đoạn thẳng CD=4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:
A. 3.3cm
B. 6cm
C. 8.9cm
D. 9.7cm


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý 12. Sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:53:05 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có 2 nguồn sóng kết hợp với pt:u1=u2= [tex]a\cos 40\pi t[/tex](cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đoạn thẳng CD=4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:
A. 3.3cm
B. 6cm
C. 8.9cm
D. 9.7cm


Bạn xem lời giải ở đây:

Link 1 (http://d3.violet.vn/uploads/previews/610/1973116/preview.swf)

Link 2 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5603)

Link 3 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5685)


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý 12. Sóng cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 08:59:50 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có 2 nguồn sóng kết hợp với pt:u1=u2= [tex]a\cos 40\pi t[/tex](cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đoạn thẳng CD=4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:
A. 3.3cm
B. 6cm
C. 8.9cm
D. 9.7cm

Bước sóng: [tex]\lambda =v.2\Pi /\omega =30.2\Pi /40\Pi =1,5cm[/tex]
khoảng cách CD xa AB nhất để có 3 cực đại thì C phải nằm trên cực đaị thứ nhất k=1
[tex]CB-CA=\lambda \Rightarrow \sqrt{d^{2}+36}-\sqrt{d^{2}+4}=1,5\Rightarrow d=9,7cm[/tex]