Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kimlongdinh383 trong 11:46:58 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8276Tiêu đề: bai vật lý về giao thoa
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 11:46:58 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Câu 31:
Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 60°. Biết chiết suất của lăng kính đối với
ánh sáng tím là 1,54. Góc lệch cực tiểu của tia màu tím bằng :
A: 51,3°.   B: 40,71°.   C: 30,43°.   D: 49,46°.Câu 35:   
Thực hiện thí nghiệm giao thoa bằng khe Y-âng, khoảng cách hai khe bằng 1,2mm khoảng cách từ hai khe đến màn bằng 1,8m,
 nguồn sáng có bước sóng 0,75[tex]\mu[/tex]m đặt cách màn 2,8m. Dịch chuyển nguồn sáng S theo phương song song với hai khe một đoạn y
 =1,5mm. Hai điểm M,N có tọa độ lần lượt là 4mm và 8,8mm và nằm cùng một phía vân trung tâm và nguồn S di chuyển về phía ngược hướng với MN. Số vân sáng và số vân tối trong đoạn MN sau khi dịch chuyển nguồn là
A: 4 vân tối, 5 vân sáng.   B: 4 vân sáng, 4 vân tối   C: 5 vân sáng, 5 vân tối   D: 4 vân sáng, 5 vân tối


Tiêu đề: Trả lời: bai vật lý về giao thoa
Gửi bởi: kydhhd trong 11:55:02 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Câu 31:
Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 60°. Biết chiết suất của lăng kính đối với
ánh sáng tím là 1,54. Góc lệch cực tiểu của tia màu tím bằng :
A: 51,3°.   B: 40,71°.   C: 30,43°.   D: 49,46°.
[tex]sin\frac{Dm+A}{2}=nsin\frac{A}{2}\Rightarrow sin\frac{Dm+60}{2}=1,54sin30\Rightarrow Dm=40,71[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bai vật lý về giao thoa
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:01:50 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Câu 31:
Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 60°. Biết chiết suất của lăng kính đối với
ánh sáng tím là 1,54. Góc lệch cực tiểu của tia màu tím bằng :
A: 51,3°.   B: 40,71°.   C: 30,43°.   D: 49,46°.


 Xét ánh sáng tím . Khi xảy ra góc lệch cực tiểu ta có r = r' = A/2 = 30

[tex]sin i = nsin r\Rightarrow  i [/tex]

Góc lệch cực tiểu [tex]D = 2i -A[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: bai vật lý về giao thoa
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:10:25 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Câu 35:   
Thực hiện thí nghiệm giao thoa bằng khe Y-âng, khoảng cách hai khe bằng 1,2mm khoảng cách từ hai khe đến màn bằng 1,8m,
 nguồn sáng có bước sóng 0,75[tex]\mu[/tex]m đặt cách màn 2,8m. Dịch chuyển nguồn sáng S theo phương song song với hai khe một đoạn y  = 1,5mm. Hai điểm M,N có tọa độ lần lượt là 4mm và 8,8mm và nằm cùng một phía vân trung tâm và nguồn S di chuyển về phía ngược hướng với MN. Số vân sáng và số vân tối trong đoạn MN sau khi dịch chuyển nguồn là
A: 4 vân tối, 5 vân sáng.   B: 4 vân sáng, 4 vân tối   C: 5 vân sáng, 5 vân tối   D: 4 vân sáng, 5 vân tối


Sau khi nguồn S di chuyển về phía ngược hướng với MN. Ta có :

+ Vị trí vân sáng : [tex]x = k\frac{\lambda D}{a} + \frac{yD}{a}[/tex]

Số vân sáng cần tìm chính là số giá trị của k thỏa :

[tex]x_{M} \leq x = k\frac{\lambda D}{a} + \frac{yD}{a}\leq x_{N}[/tex]

+ Vị trí vân tối : [tex]x = (k+\frac{1}{2})\frac{\lambda D}{a} + \frac{yD}{a}[/tex]

Số vân tối cần tìm chính là số giá trị của k thỏa :

[tex]x_{M}\leq x = (k+\frac{1}{2})\frac{\lambda D}{a} + \frac{yD}{a}\leq x_{N}[/tex]