Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hongminh18 trong 11:25:02 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8274Tiêu đề: 1 câu mạch dao động
Gửi bởi: hongminh18 trong 11:25:02 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Xin quí thầy và các bạn chỉ dùm câu này, rất cám ơn Hai mach dđ L1C1 và L2C2 có C1=C2=0,1[tex]\mu[/tex]F và L1=L2=1[tex]\mu[/tex]H.Ban đầu tích cho tụ C1 đến hđt 6V và tụ C2 hđt 12V. Tính thời gian ngắn nhất kể thừ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hđt trên hai tụ C1 và C2 chênhnhau 3V?
A. [tex]\frac{10^{-6}}{3}(s)[/tex]
B. [tex]\frac{10^{-6}}{6}(s)[/tex]
C. [tex]\frac{10^{-6}}{2}(s)[/tex]
D. [tex]\frac{10^{-6}}{12}(s)[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: 1 câu mạch dao động
Gửi bởi: kydhhd trong 11:51:48 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Xin quí thầy và các bạn chỉ dùm câu này, rất cám ơn Hai mach dđ L1C1 và L2C2 có C1=C2=0,1[tex]\mu[/tex]F và L1=L2=1[tex]\mu[/tex]H.Ban đầu tích cho tụ C1 đến hđt 6V và tụ C2 hđt 12V. Tính thời gian ngắn nhất kể thừ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hđt trên hai tụ C1 và C2 chênhnhau 3V?
A. [tex]\frac{10^{-6}}{3}(s)[/tex]
B. [tex]\frac{10^{-6}}{6}(s)[/tex]
C. [tex]\frac{10^{-6}}{2}(s)[/tex]
D. [tex]\frac{10^{-6}}{12}(s)[/tex]
giả sử hiệu điện thế 2 tụ có dạng: [tex]u1=6.cos\omega t; u2=12cos\omega t\Rightarrow u2-u1=6cos\omega t=3\Rightarrow \omega t=\frac{\Pi }{3}\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{L.C}}t=\frac{\Pi }{3}\Rightarrow t=\frac{10^{-6}}{3}[/tex](lấy [tex]\Pi ^{2}=10[/tex])