Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: OBAMA trong 07:49:43 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8261Tiêu đề: Hóa phần muối, axit, oxit , kim loại
Gửi bởi: OBAMA trong 07:49:43 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Mong các mod , thầy cô và các bạn giúp đỡ mình:

1. cho 1,514 gam Al vào 100ml dung dịch hỗn hợp [tex]CuSO_{4}[/tex] 0,6 mol/l và [tex]Fe_{2}(SO_{4})_{3}[/tex] x mol/l. Kết thúc phản ứng thu được 4,74 gam chất rắn gồm 2 kim loại. giá trị x là:
A. 0,15                   B. 0,2                   C. 0,08                       D 0,25

2. cho m gam bột Cu vào dung dịch có chứa 12,24 gam [tex]AgNO_{3}[/tex] rồi khuấy điều, sau đó thêm 300ml dung dịch [tex]H_{2}SO_{4}[/tex] loãng a(M), phản ứng hoàn toàn thu được 10,56 gam phần rắn kim loại , dung dịch X và khí NO. cho dung dịch X tác dụng với dung dịch [tex]KOH[/tex]thì cần 20,16 gam [tex]KOH[/tex]. giá trị m và a theo thứ tự là
A. 12g và 0,6M        B. 10g và 0,5M        C. 15,36 và 0,6M         D. 7,68 và 1,2M

3. cho 1,2 gam hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) vào 100ml dung dịch [tex]AgNO_{3}[/tex]0,45M. khi kết thúc phả ứng thu được dung dịch X. nồng độ muối sắt (II) trong dung dịch là
A. 0,05                  B. 0,04                   C. 0,055                     D. 0,045

4. hòa tan hết 7,52 gam hỗn hợp A gồm Cu và 1 oxit sắt bằng dung dịch [tex]HNO_{3}[/tex] loãng dư, sau phản ứng giải phóng 0,1493 lít NO (đktc- sp khử duy nhất) và còn lại 0,96 gam kim loại không tan. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16,44 gam chất rắn khan. công thức của oxit sắt là
A. [tex]FeO[/tex]    B. [tex]Fe_{2}O_{3}[/tex]     C. [tex]Fe_{3}O_{4}[/tex]       D.[tex]FeO[/tex] và [tex]Fe_{2}O_{3}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Hóa phần muối, axit, oxit , kim loại
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:16:13 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
3. cho 1,2 gam hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) vào 100ml dung dịch AgNO3 0,45M. khi kết thúc phả ứng thu được dung dịch X. nồng độ muối sắt (II) trong dung dịch là
A. 0,05                  B. 0,04                   C. 0,055                     D. 0,045

nFe=nCu=0,01 mol ,nAg+ =0,045 mol

 Ta có: Fe đứng trước Cu nên Fe pư trước:
Fe +2Ag+ --->Fe2+ + 2Ag
0,01  0,02       0,01

Sau pư dư: 0,025 mol Ag+
Tiếp tục xảy ra Pư:   Fe2+ + Ag+ ---->Fe3+ + Ag
                              0,01   0,01
Vậy nFe2+=0,01 mol -->CM= 0,1M ????????????


Tiêu đề: Trả lời: Hóa phần muối, axit, oxit , kim loại
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:26:21 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Mong các mod , thầy cô và các bạn giúp đỡ mình:
4. hòa tan hết 7,52 gam hỗn hợp A gồm Cu và 1 oxit sắt bằng dung dịch [tex]HNO_{3}[/tex] loãng dư, sau phản ứng giải phóng 0,1493 lít NO (đktc- sp khử duy nhất) và còn lại 0,96 gam kim loại không tan. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16,44 gam chất rắn khan. công thức của oxit sắt là
A. [tex]FeO[/tex]    B. [tex]Fe_{2}O_{3}[/tex]     C. [tex]Fe_{3}O_{4}[/tex]       D.[tex]FeO[/tex] và [tex]Fe_{2}O_{3}[/tex]


Quy đổi hh Cu ,Fex0y thành hh gồm a:Cu, b:Fe và c:O (mol)
SAu pư còn dư 0,96g kim loại chưa tan-->Fe dư sinh sắt 2
Khối lượng pư =7,52-0,96=6,56g
Ta có 64a +56b +16c=6,56(1)
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích
Fe -2e---->Fe2+           Cu -2e ---->Cu2+          O +2e  -->O2-        N+5 +3e---->N+2
b     2b                         a    2a                         c   2c                    xấu ->0,02

-->2a +2b =2c +0,02 <-->a+b-c=0,01(2)  
m muối=16,44g --->188a +180b=16,44(3)
Giải Pt ta được b=0,06 và c=0,08
 
CTPT FexOy có x/y =b/c =3/4        ->oxyd đó là Fe304


Tiêu đề: Trả lời: Hóa phần muối, axit, oxit , kim loại
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:04:04 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
2. cho m gam bột Cu vào dung dịch có chứa 12,24 gam AgNO3 rồi khuấy điều, sau đó thêm 300ml dung dịch H2SO4  loãng a(M), phản ứng hoàn toàn thu được 10,56 gam phần rắn kim loại , dung dịch X và khí NO. cho dung dịch X tác dụng với dung dịch thì cần 20,16 gam KOH  . giá trị m và a theo thứ tự là
A. 12g và 0,6M        B. 10g và 0,5M        C. 15,36 và 0,6M         D. 7,68 và 1,2M
 Gọi x là số mol Cu dư
 Ta có [tex] 10,56 =m_Ag + m_{Cu_{dư}} ==> m_{Cu_{dư}}=2,784 [/tex]
  ==> x=0,0435 mol.
 Ta có [tex] 4H^+ + NO_3^-==> NO + 2H_2O [/tex]
  Ta có [tex] n_{NO_3^-}=n_{NO}=n_{AgNO_3}=0,072 mol [/tex]
  Bảo toàn electron cho toàn quá trình:
 [tex] 2n_{Cu_{pứ}}=3n_{NO} + n_{AgNO_3} ==>n_{Cu_{pứ}}=0,144 [/tex]
 ==> [tex] m_{Cu}=(0,0435+0,144)*64=12gam [/tex]
 Ta có [tex] n_{H^+_{pứ}}=4n_{NO}=0,288 mol [/tex]
 Ta có [tex] n_{KOH}=2n_{CuNO_3} + n_{H^+_{dư}} [/tex]
  [tex] ==> n_{H^+_{dư}}=\frac{20,16}{56}-2*0,144=0,072 mol [/tex]
 [tex] ==> n_{H^+_{bđ}}=0,36 ==> n_{H_2SO_4}=0,18 [/tex]
 ==> a=0,6 M
 
Mình gõ có mấy chỗ bị lỗi bạn ráng đọc nha không hiểu chỗ nào thì nói ,mình sẽ giải thích lại


Tiêu đề: Trả lời: Hóa phần muối, axit, oxit , kim loại
Gửi bởi: onehitandrun trong 01:13:28 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Mong các mod , thầy cô và các bạn giúp đỡ mình:

1. cho 1,514 gam Al vào 100ml dung dịch hỗn hợp [tex]CuSO_{4}[/tex] 0,6 mol/l và [tex]Fe_{2}(SO_{4})_{3}[/tex] x mol/l. Kết thúc phản ứng thu được 4,74 gam chất rắn gồm 2 kim loại. giá trị x là:
A. 0,15                   B. 0,2                   C. 0,08                       D 0,25

Đề nói sau phản ứng thu được 2 kim loại nghĩa là Al đã phản ứng hết ,rắn gồm có: Cu và Fe.
[tex] Fe^{3+} [/tex] sẽ có 2 xu hướng :
- Về [tex] Fe^{2+} x mol (n_{Fe^{3+}}=n_{Fe^{2+}}) [/tex]
- Về  Fe y mol
Ta có [tex] 4,74 = m_{Cu} + m_{Fe} ==>m_{Fe}=0,9g [/tex]
 [tex]   ==> n_{Fe}=0,016 mol =y  [/tex]
BTe [tex] 3n_{Al}=x + 2y + 2n_{Cu} [/tex]
 Dễ dàng tìm được[tex] y=0,016==>n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,008 [/tex]
 ==> [tex] C_{MFe_2(SO_4)_3}=0,08 M [/tex]