Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngominhtu237 trong 06:10:12 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8260Tiêu đề: Giúp mình chi tiết mấy câu Lý. Thanks!
Gửi bởi: ngominhtu237 trong 06:10:12 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Câu 3: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa
hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là 10-4s. Thời gian giữa ba
lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
A. 3.10-4s.
B. 9.10-4s.
C. 6.10-4s.
D. 2.10-4s.

Câu 16: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn
định. Bề rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng
biên độ bằng a là 20 cm. Số bụng sóng trên AB là:
A. 4. B. 8. C. 6. D. 10.

Câu 19: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở
thuần R1 = 40[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có L=[TEX]\frac{0,4}{\pi}[/TEX]H , đoạn mạch MB là tụ điện có điện
dung C. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều AB =[TEX]80\sqrt{5}cos(100\pit)[/TEX](V) thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB là [TEX]120\sqrt{2}[/TEX](V) . Công suất tiêu thụ trên AB là
A. 40W hoặc 160W B. 80W hoặc 320W. C. 80W hoặc 160W. D. 160W hoặc 320W.

Câu 37: Bắn một hạt He vào hạt nhân 14/7 N  đang đứng yên gây ra phản ứng:(...)
Năng lượng của phản ứng này bằng -1,21MeV. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc. Động
năng của hạt He là: (xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó)
A. 1,36MeV B. 1,65MeV C. 1,63MeV D. 1,56MeV

Câu 48: Một vật nhỏ đang dao động điều hòa với chu kì T = 1s. Tại thời điểm t1 nào đó, li độ của vật
là -2cm. Tại thời điểm t2 = t1 + 0,25 (s), vận tốc của vật có giá trị
A. 4[TEX]{\pi}[/TEX] cm/s B. 2[TEX]{\pi}[/TEX] cm/s C. -2[TEX]{\pi}[/TEX] cm/s D. -4[TEX]{\pi}[/TEX] cm/s
Câu 49: Một dòng các nơtron có động năng 0,0327eV. Biết khối lượng của các nơtron là 1,675.10-
27
kg. Nếu chu kì bán rã của nơtron là 646s thì đến khi chúng đi được hết quãng đường 10m, tỉ phần
các nơtron bị phân rã là:
A. 10-5%
B. 4,29.10-4%
C. 4,29.10-6%
D. 10-7%Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình chi tiết mấy câu Lý. Thanks!
Gửi bởi: ngominhtu237 trong 06:19:11 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Sao không có chỗ edit nhỉ.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình chi tiết mấy câu Lý. Thanks!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:23:33 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Câu 3: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa
hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là 10-4s. Thời gian giữa ba
lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
A. 3.10-4s.
B. 9.10-4s.
C. 6.10-4s.
D. 2.10-4s.

Wt = 3Wd ==> [tex]Wt = \frac{3}{4}W \Rightarrow i = \frac{\sqrt{3}}{2}Io[/tex]

Vẽ đường tròn tìm được [tex]T = 6.10^{-4}[/tex]

Thời gian giữa 3 lần liên tiếp dòng điện cực đại = T ==> C