Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 12:18:21 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8252Tiêu đề: MN GIÚP MÌNH BT SÓNG ÁNH SÁNG VỚI
Gửi bởi: KPS trong 12:18:21 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
1) Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Quang phổ bậc một trên màn có bề rộng bằng 0,38nm. Khi dời màn quan sát lại gần hai khe I-âng một khoảng 40cm so với vị trí ban đầu của màn thì quang phổ bậc một có bề rộng bằng 0,28nm. Khoảng cách (lúc đầu) từ màn quan sát đến 2 khe là? (152cm)

2)Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, a=2mm, D=2m. Khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1=0,4\mu m, \lambda_2=0,5\mu m, \lambda_3=0,6\mu m[/tex]. Xem rằng chỗ trùng nhau của ba vân màu là một vân trắng. Khoảng cách từ vân trắng thứ 3 đến vân trắng trung tâm là? (18nm)

3) Thực hiện thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe 1mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách 2 khe 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng [tex]0,400\mu m <=\lambda<= 0,750 \mu m[/tex]. Bước sóng lớn nhất của các bức xạ cho vân tối tại điểm N trên màn, cách vân trung tâm 12mm, là? [tex](0,705\mu m)[/tex]

4) Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa với f=2,5Hz và biên độ A=8cm. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc tọa độ ở VTCB, gốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng và chuyển động ngược chiều dương. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu tới thời điểm lò xo không biến dạng lần thứ nhất là?

mọi người giúp mình 4 bài này với!


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP MÌNH BT SÓNG ÁNH SÁNG VỚI
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:30:46 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
1) Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Quang phổ bậc một trên màn có bề rộng bằng 0,38nm. Khi dời màn quan sát lại gần hai khe I-âng một khoảng 40cm so với vị trí ban đầu của màn thì quang phổ bậc một có bề rộng bằng 0,28nm. Khoảng cách (lúc đầu) từ màn quan sát đến 2 khe là? (152cm)
Ban đầu ta có: [tex]x=\frac{K(\lambda 2-\lambda 1)D}{a}[/tex](1) quang phổ bậc 1-->k=1
Dịch chuyển màn lại gần 40cm -->D'=D-40
[tex]x'=\frac{K(\lambda 2-\lambda 1)D'}{a}[/tex] (2)

Lập tỷ (1)/(2) ta được [tex]\frac{19}{14}=\frac{D}{D-40}[/tex] -->D=152cmTiêu đề: Trả lời: MN GIÚP MÌNH BT SÓNG ÁNH SÁNG VỚI
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:38:23 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

3) Thực hiện thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe 1mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách 2 khe 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng [tex]0,400\mu m <=\lambda<= 0,750 \mu m[/tex]. Bước sóng lớn nhất của các bức xạ cho vân tối tại điểm N trên màn, cách vân trung tâm 12mm, là? [tex](0,705\mu m)[/tex]

Ta có : Vị trí vân tối tại điểm N: x=[tex]\frac{(K+1/2)\lambda D}{a}[/tex] -->[tex]\lambda =\frac{6}{K+1/2}[/tex]
Mà : 0,4[tex]\leq \lambda \leq 0,75[/tex] --> 7,5[tex]\leq k\leq 14,5[/tex] -->K= 8,9,.....14
Vậy để bước sóng là lớn nhất thì k nhỏ nhất -->K=8
-->[tex]\lambda =\frac{6}{8,5}=0,705 \mu m[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP MÌNH BT SÓNG ÁNH SÁNG VỚI
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:52:34 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

2)Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, a=2mm, D=2m. Khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1=0,4\mu m, \lambda_2=0,5\mu m, \lambda_3=0,6\mu m[/tex]. Xem rằng chỗ trùng nhau của ba vân màu là một vân trắng. Khoảng cách từ vân trắng thứ 3 đến vân trắng trung tâm là? (18nm)


Đầu tiên ta phải xác định khoảng vân trùng của ba bức xạ trên: Vị trị 3 bức xạ trùng nhau thì ta có:[tex]x_{1}=x_{2}=x_{3}\Rightarrow k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}\Rightarrow 0,4k_{1}=0,5k_{2}=0,6k_{3}[/tex]
Vậy ta có hệ [tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{5}{4}=\frac{30}{24};\frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{6}{4}=\frac{30}{20}\Rightarrow k_{1}=30;k_{2}=24;k_{3}=20[/tex]
khoảng vân trùng là"[tex]i_{tr}=x_{1}=k_{1}\frac{\lambda _{1}D}{a}=30.\frac{0,4.10^{-3}.2.10^{3}}{2}=12mm[/tex]
Khoảng cách từ vân trắng thứ 3 đến vân trung tâm là: l = 3.itr = 3.12=36mm


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP MÌNH BT SÓNG ÁNH SÁNG VỚI
Gửi bởi: KPS trong 02:13:25 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

2)Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, a=2mm, D=2m. Khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1=0,4\mu m, \lambda_2=0,5\mu m, \lambda_3=0,6\mu m[/tex]. Xem rằng chỗ trùng nhau của ba vân màu là một vân trắng. Khoảng cách từ vân trắng thứ 3 đến vân trắng trung tâm là? (18mm)


Đầu tiên ta phải xác định khoảng vân trùng của ba bức xạ trên: Vị trị 3 bức xạ trùng nhau thì ta có:[tex]x_{1}=x_{2}=x_{3}\Rightarrow k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}\Rightarrow 0,4k_{1}=0,5k_{2}=0,6k_{3}[/tex]
Vậy ta có hệ [tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{5}{4}=\frac{30}{24};\frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{6}{4}=\frac{30}{20}\Rightarrow k_{1}=30;k_{2}=24;k_{3}=20[/tex]
khoảng vân trùng là"[tex]i_{tr}=x_{1}=k_{1}\frac{\lambda _{1}D}{a}=30.\frac{0,4.10^{-3}.2.10^{3}}{2}=12mm[/tex]
Khoảng cách từ vân trắng thứ 3 đến vân trung tâm là: l = 3.itr = 3.12=36mm

thầy ơi không có đáp an 36mm ạ..đáp án là 18mm


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP MÌNH BT SÓNG ÁNH SÁNG VỚI
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:14:15 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
4) Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa với f=2,5Hz và biên độ A=8cm. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc tọa độ ở VTCB, gốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng và chuyển động ngược chiều dương. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu tới thời điểm lò xo không biến dạng lần thứ nhất là?

độ dãn lò xo khi vật ở VTCB: [tex]\Delta l_0 = \frac{g}{\omega ^2} = 4cm = \frac{A}{2}[/tex]

lúc t =0 vật qua VTCB đi xuống.vậy đến lúc vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần đầu là

T/2 + T/12 = 7/30 s ( vị trí k biến dạng là x = A/2)


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP MÌNH BT SÓNG ÁNH SÁNG VỚI
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:44:39 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

2)Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, a=2mm, D=2m. Khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1=0,4\mu m, \lambda_2=0,5\mu m, \lambda_3=0,6\mu m[/tex]. Xem rằng chỗ trùng nhau của ba vân màu là một vân trắng. Khoảng cách từ vân trắng thứ 3 đến vân trắng trung tâm là? (18mm)

[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{5}{4}[/tex]; [tex]\frac{k_2}{k_3}=\frac{6}{5}[/tex], [tex]\frac{k_3}{k_1}=\frac{2}{3}[/tex]

==> k1:k2:k3 = 15:12:10


==> Khoảng cách từ vân sáng trắng thứ 3 --> Vân trung tâm: 3.15i1 = 18mm


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP MÌNH BT SÓNG ÁNH SÁNG VỚI
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 07:30:09 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

2)Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, a=2mm, D=2m. Khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1=0,4\mu m, \lambda_2=0,5\mu m, \lambda_3=0,6\mu m[/tex]. Xem rằng chỗ trùng nhau của ba vân màu là một vân trắng. Khoảng cách từ vân trắng thứ 3 đến vân trắng trung tâm là? (18mm)

[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{5}{4}[/tex]; [tex]\frac{k_2}{k_3}=\frac{6}{5}[/tex], [tex]\frac{k_3}{k_1}=\frac{2}{3}[/tex]

==> k1:k2:k3 = 15:12:10


==> Khoảng cách từ vân sáng trắng thứ 3 --> Vân trung tâm: 3.15i1 = 18mm
Cảm ơn QKS trưa đói quá đầu óc lú lẫn tính nhầm mất chán thật