Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 12:11:30 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8251Tiêu đề: Giúp mình phần C bài này với
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 12:11:30 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/m5521.jpg)

giúp mình phần C bài trên với


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình phần C bài này với
Gửi bởi: KPS trong 12:21:34 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
c) [tex]\frac{1-2^{-t/T}}{2^{-t/T}}=0,4[/tex] ở câu b có chu kỳ bán rã rồi thế vố tìm t là xong!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình phần C bài này với
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:14:12 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/m5521.jpg)

giúp mình phần C bài trên với
a.Mình làm từ đầu nhé: Phương trình phản ứng là:[tex]^{210}_{84}Po\rightarrow ^{206}_{82}Pb+^{4}_{2}He[/tex]
b. Số hạt nhân Po ban đầu và số hạt nhân He được tạo ra sau 1 năm là:[tex]N_{Po}=\frac{m}{A_{Po}}.N_{A}=\frac{1}{210}.6,02.10^{23}=2,87.10^{21}[/tex]
[tex]N_{He}=\frac{V_{He}}{22,4}.N_{A}=\frac{89,5.10^{-3}}{22,4}.6,02.10^{23}=2,5.10^{21}[/tex]
Số hạt nhân He được tạo ra đúng bằng số Po phân rã:[tex]N_{He}=\Delta N_{Po}=N_{0}-N\Rightarrow N=N_{0}-\Delta N=2,87.10^{21}-2,4.10^{21}=0,47.10^{21}[/tex]
Ta có:[tex]N=\frac{N_{0}}{2^{t/T}}\Rightarrow T=\frac{t.ln2}{ln\frac{N_{0}}{N}}=365.\frac{ln2}{ln\frac{2,87.10^{21}}{0,47.10^{21}}}=139,8ngày[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình phần C bài này với
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:32:58 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
c. biết tỉ số khối lượng X và Po vào thời điểm t là 0,4. Ta có:[tex]\frac{m_{Pb}}{m_{Po}}=\frac{N_{Pb}.A_{Pb}.6,02.10^{23}}{N_{Po}.A_{Po}.6,02.10^{23}}=\frac{N_{Pb}.206}{N_{Po}.210}=0,4\Rightarrow \frac{N_{Pb}}{N_{Po}}\approx 0,41[/tex]
Số lượng chì tạo ra cũng chính bằng số Po phân rã vậy ta có:[tex]N_{Pb}=\Delta N=0,41.N\Rightarrow N+\Delta N=N_{0}\Rightarrow N=\frac{N_{0}}{1,41}=\frac{2,87.10^{21}}{1,41}\approx 2.10^{21}[/tex]
Tuổi của mẫu vật đó là: [tex]t=T.\frac{ln\frac{N_{0}}{N}}{ln2}=139,8.\frac{ln\frac{2,87.10^{21}}{2.10^{21}}}{ln2}=72,8ngày[/tex]
Khối lượng Po trong mẫu là:[tex]m_{Po}=\frac{N.A}{N_{A}}=\frac{2.10^{21}.210}{6,02.10^{23}}=0,6977g[/tex]
Khối lượng Pb là mPb=0,4.0,6977=0,279g