Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyngo trong 10:08:25 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8248Tiêu đề: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: huyngo trong 10:08:25 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 4cm. C là một điểm trên mặt nước, sao cho AC vuông góc với AB . Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm trên đường cực đại giao thoa là 4,2cm. Bước sóng có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 0,8cm    B. 3,2cm    C. 2,4cm    D. 1,6cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:19:09 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 4cm. C là một điểm trên mặt nước, sao cho AC vuông góc với AB . Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm trên đường cực đại giao thoa là 4,2cm. Bước sóng có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 0,8cm    B. 3,2cm    C. 2,4cm    D. 1,6cm

Giá trị lớn nhất của AC đê C cực tiểu tương ứng C thuộc hypebl ứng với k = 1

==> [tex]BC-AC=1.\lambda[/tex] ==> [tex]\sqrt{AC^2 + BC^2} - AC = \lambda \Rightarrow \lambda =1,6[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:23:04 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 4cm. C là một điểm trên mặt nước, sao cho AC vuông góc với AB . Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm trên đường cực đại giao thoa là 4,2cm. Bước sóng có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 0,8cm    B. 3,2cm    C. 2,4cm    D. 1,6cm

C cách A là d1 = 4,2 cm, cách B đoạn d2

để AC lớn nhất thì C nằm trên vân cực đại có bậc k = 1( vì cực đại là đường hyperbol)
ta có: [tex]d_2 = \sqrt{d_1^2 + AB^2} = 5,8cm[/tex]

d2 - d1 =1.[tex]\lambda[/tex] => [tex]\lambda = 1,6 cm[/tex]