Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: penny263 trong 08:37:34 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8226Tiêu đề: một số bài lý 12 tổng ôn tập
Gửi bởi: penny263 trong 08:37:34 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
1/ chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều sao cho tia tím có góc lệch cực tiểu. Chiết suất của lăng kính đới với tia tím là[tex]n_{t} =\sqrt{3}[/tex]. Để cho tia đỏ có góc lệch cực tiểu thì góc tới phải giảm 15 độ. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là :
A 1,5867
B 1,4412
C 1,4792
D 1,4142
2/hạt triti và đơtriti tham gia phản ứng kết hợp tạo thành hạt nhân X và notron và tỏa năng lượng là 18.06MeV. Cho biết năng lượng liên kết riêng của triti, X lần lượng là 2.7 MeV /nu và 7.1 MeV/nu,năng lượng liên kết riêng của D là:
à 4,12
B 2,14
C1,12
D 4,21
3/một máy phát điện có phần cảm gồm 2 cặp cực và phần ứng gồm 2 cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V, và tần số là 50 Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Tính số vòng dây của mỗi cuộn trogn phần ứng
A 175 vòng
B  62 vòng
C  248 vòng
D 44vongf
4/ hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x<<R)  và đối xứng với nhau qua tâm của vòng tròn. Biết mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng lamda và x=6lamda. Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn
A 20
B 22
C 24
D 26
5/ một người xách xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 45cm thì nước trong xô bị sóng mạnh nhất , Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0.3s. Vận tốc của người đó là
A 4.2km/h
B 3.6km/h
C 4.8km/h
D 5.4km/h


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý 12 tổng ôn tập
Gửi bởi: kydhhd trong 08:45:35 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
1/ chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều sao cho tia tím có góc lệch cực tiểu. Chiết suất của lăng kính đới với tia tím là[tex]n_{t} =\sqrt{3}[/tex]. Để cho tia đỏ có góc lệch cực tiểu thì góc tới phải giảm 15 độ. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là :
A 1,5867
B 1,4412
C 1,4792
D 1,4142
góc lệch cực tiểu đối với tia màu tím là:[tex]sin\frac{Dm+A}{2}=nsinA/2\Rightarrow Dm=60[/tex]
góc tới: [tex]im=(Dm+A)/2=60[/tex]
đối với tia màu đỏ: im'=60-15=45
Dm'=2im'-A=30
[tex]sin\frac{Dm'+A}{2}=n'sinA/2\Rightarrow n'=\sqrt{2}=1,4142[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý 12 tổng ôn tập
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:46:08 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
5/ một người xách xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 45cm thì nước trong xô bị sóng mạnh nhất , Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0.3s. Vận tốc của người đó là
A 4.2km/h
B 3.6km/h
C 4.8km/h
D 5.4km/h

v = S/T = 45/0,3 = 1,5m/s = 5,4 km/h


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý 12 tổng ôn tập
Gửi bởi: kydhhd trong 08:49:01 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
5/ một người xách xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 45cm thì nước trong xô bị sóng mạnh nhất , Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0.3s. Vận tốc của người đó là
A 4.2km/h
B 3.6km/h
C 4.8km/h
D 5.4km/h
nước trong xô bị sóng mạnh nhất khi xảy ra cộng hưởng: chu kì dao động riêng nước bằng chu kì chuyển động của người nên T=0,3s===> v=0,45/0,3=5,4km/h


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý 12 tổng ôn tập
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:52:39 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
4/ hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x<<R)  và đối xứng với nhau qua tâm của vòng tròn. Biết mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng lamda và x=6lamda. Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn
A 20
B 22
C 24
D 26

x<< R nên số điểm dao động cực đại trên đường tròn bằng số vân cực đại nhân đôi( mỗi vân cắt đường tròn tại 2 điểm)

số điểm dao động với biên cực đại trên đoạn nối 2 nguồn:

[tex]-\frac{AB}{\lambda } < k < \frac{AB}{\lambda } <=> -6 < k < 6[/tex]

vậy có 11 vân cực đại => có 22 điểm


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý 12 tổng ôn tập
Gửi bởi: kydhhd trong 08:55:02 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

4/ hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x<<R)  và đối xứng với nhau qua tâm của vòng tròn. Biết mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng lamda và x=6lamda. Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn
A 20
B 22
C 24
D 26
số cự đại trên x là số nguyên [tex]\frac{x}{\lambda }.2+1=11[/tex](trừ 2 nguồn)
1 cực đại cắt đường tròn tại 2 điểm vậy có tất cả 22 điểm


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý 12 tổng ôn tập
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:58:36 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
3/một máy phát điện có phần cảm gồm 2 cặp cực và phần ứng gồm 2 cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V, và tần số là 50 Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Tính số vòng dây của mỗi cuộn trogn phần ứng
A 175 vòng
B  62 vòng
C  248 vòng
D 44vongf

[tex]E_0 = N.\phi _0.\omega \Rightarrow N = 247,58 vòng[/tex]

2 cặp cuộn => có 4 cuộn => số vòng 1 cuộn là N/4 = 61,89 vòng


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý 12 tổng ôn tập
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:05:46 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
2/hạt triti và đơtriti tham gia phản ứng kết hợp tạo thành hạt nhân X và notron và tỏa năng lượng là 18.06MeV. Cho biết năng lượng liên kết riêng của triti, X lần lượng là 2.7 MeV /nu và 7.1 MeV/nu,năng lượng liên kết riêng của D là:
à 4,12
B 2,14
C1,12
D 4,21


[tex]18,06 = E_l_k_X - E_l_k_T - E_l_k_D[/tex]

[tex]\Rightarrow E_l_k_D = 7,1.4 - 2,7.3 - 18,06 = 2,24 MeV[/tex]

[tex]\Rightarrow E_l_k_r_D = 2,24/2 = 1,12 MeV[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý 12 tổng ôn tập
Gửi bởi: hungnq trong 09:09:52 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Mình nghĩ câu 4 là 24 điểm chứ.
Có 11 vân cực đại cắt đường tròn tại 22 điểm.
2 nguồn A,B không có vân đi qua nên chỉ tính 2 điểm.
Cộng vào là 24 điểm mà nhỉ.