Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: so rot DH trong 12:15:39 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8212Tiêu đề: nhờ thầy cô giải bài này giúp
Gửi bởi: so rot DH trong 12:15:39 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
trên mặt nước nằm ngang có 2 nguồn kết hợp A,B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình : Ua=  a1sin (40pi t+ pi/6), Ub= a2 sin (40 pi t + pi/2). 2 nguồn đó tác động lên mặt nước tại 2 điểm A và  B cách nhau 18cm
 tốc độ truyền sóng V= 120cm/s
 gọi C và D là 2 điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông
 số điểm dao động cực tiểu trên CD là?


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy cô giải bài này giúp
Gửi bởi: KPS trong 12:27:47 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
trên mặt nước nằm ngang có 2 nguồn kết hợp A,B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình : Ua=  a1sin (40pi t+ pi/6), Ub= a2 sin (40 pi t + pi/2). 2 nguồn đó tác động lên mặt nước tại 2 điểm A và  B cách nhau 18cm
 tốc độ truyền sóng V= 120cm/s
 gọi C và D là 2 điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông
 số điểm dao động cực tiểu trên CD là?
[tex]\Delta\varphi_M=(2K+1)\pi[/tex]; [tex]\Delta\varphi=\varphi_2 - \varphi_1[/tex]
[tex]d2-d1=(\Delta\varphi_M-\Delta\varphi)\lambda/2\pi=6k+4[/tex]

mà -9<= d2-d1<=9 ==> -2,1<=k<=0,8 ==> có 3 điểm


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy cô giải bài này giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 12:32:34 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
trên mặt nước nằm ngang có 2 nguồn kết hợp A,B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình : Ua=  a1sin (40pi t+ pi/6), Ub= a2 sin (40 pi t + pi/2). 2 nguồn đó tác động lên mặt nước tại 2 điểm A và  B cách nhau 18cm
 tốc độ truyền sóng V= 120cm/s
 gọi C và D là 2 điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông
 số điểm dao động cực tiểu trên CD là?
số cực tiểu trên CD thoả mãn: [tex]DB-DA\geq (k+0.5)\lambda -\lambda \frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\geq CB-CA[/tex]
[tex]\lambda =6cm[/tex]
[tex]18\sqrt{2}-18\geq (k+0,5).6-1\geq 18-18\sqrt{2}\Rightarrow[/tex] có 2 giá trị của k thoả mãn


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy cô giải bài này giúp
Gửi bởi: KPS trong 12:40:51 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
trên mặt nước nằm ngang có 2 nguồn kết hợp A,B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình : Ua=  a1sin (40pi t+ pi/6), Ub= a2 sin (40 pi t + pi/2). 2 nguồn đó tác động lên mặt nước tại 2 điểm A và  B cách nhau 18cm
 tốc độ truyền sóng V= 120cm/s
 gọi C và D là 2 điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông
 số điểm dao động cực tiểu trên CD là?
[tex]\Delta\varphi_M=(2K+1)\pi[/tex]; [tex]\Delta\varphi=\varphi_2 - \varphi_1[/tex]
[tex]d2-d1=(\Delta\varphi_M-\Delta\varphi)\lambda/2\pi=6k+2[/tex]

mà -9<= d2-d1<=9 ==> -1,8<=k<=1,1 ==> có 3 điểm