Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 08:00:45 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8200Tiêu đề: Một vài câu khó đề thi thử Chuyên Hà Tĩnh
Gửi bởi: truonglongmoto trong 08:00:45 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Rơ-dơ-pho dùng hạt anpha có động năng 1210950 eV, bắn vào hạt Nitơ đang đứng yên, để thực hiện phản ứng hạt nhân: anpha + Nito(14-7) --> H(1-1) + X .Biết khối lượng các hạt nhân theo thứ tự là: 4,0015u, 13,9992u, 1,0073u, 16,9947u. Phản ứng có xảy ra không:
A.   Có xảy ra.
B.   Không xảy ra.
C.   Có thể xảy ra, nhưng phải đợi một thời gian.
D.   Có thể xảy ra, nếu thực hiện phản ứng trong chân không.

Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích có êlẻctron trên quỹ đạo N. Phôtôn có năng lượng E nào dưới đây bay qua sẽ gây ra hiện tượng bức xạ cảm ứng?
A. [tex]\varepsilon =E_{N}-E_{K}[/tex]
B. [tex]\varepsilon =E_{P}-E_{N}[/tex]
C. [tex]\varepsilon =E_{M}-E_{N}[/tex]
D. [tex]\varepsilon =E_{N}-E_{O}[/tex]

Một dòng các có động năng 0,0327eV. Biết khối lượng các nơtron là [tex]1,675.10^{-27} Kg[/tex]
. Nếu chu kỳ bán rã của nơtron là 646s thì đến khi chúng đi hết quãng đường 10m, tỉ phần các nơtron bị phân rã là:
A. [tex]10^{-5}[/tex]%
B. [tex]4,29.10^{-4}[/tex]%
C. [tex]4,29.10^{-6}[/tex]%
D. [tex]10^{-7}[/tex]%

Mọi người giúp tớ với nha.


Tiêu đề: Trả lời: Một vài câu khó đề thi thử Chuyên Hà Tĩnh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:43:59 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Rơ-dơ-pho dùng hạt anpha có động năng 1210950 eV, bắn vào hạt Nitơ đang đứng yên, để thực hiện phản ứng hạt nhân: anpha + Nito(14-7) --> H(1-1) + X .Biết khối lượng các hạt nhân theo thứ tự là: 4,0015u, 13,9992u, 1,0073u, 16,9947u. Phản ứng có xảy ra không:
A.   Có xảy ra.
B.   Không xảy ra.
C.   Có thể xảy ra, nhưng phải đợi một thời gian.
D.   Có thể xảy ra, nếu thực hiện phản ứng trong chân không.

tính năng lượng phản ứng:

[tex]E = (m_\alpha +m_N_i-m_H-m_X)c^2 = -1,21095MeV[/tex], với [tex]1u = \frac{931,5MeV}{c^2}[/tex]

vậy phản ứng thu năng lượng, năng lượng cần thu để phản ứng có thể xảy ra là 1,21095MeV.nên khi hạt alpha mang động năng 1210950 eV = 1,21095 MeV bắn nito thì phản ứng xảy ra.  hay động năng của alpha:

[tex]K_\alpha \geq E_t_h_u[/tex]. đáp án A